Tender


page_count : 360
page_number : 1
page_size : 100
total : 35938
id : 36077
date : 2021-08-01
deadline_date : 2021-08-12
title : "Régészeti feltárásokhoz szükséges kézi földmunka"
category : constructions
description : Vállalkozási keretszerződés régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti bontómunka ellátására a Szent István Király Múzeum részére Régészeti feltárásokhoz szükséges régészeti bontómunka ellátása a Szent István Király Múzeum részére nettó 299.000.000,-Ft keretösszeg erejéig. V.2) További információk pont folytatása: A nyertes ajánlattevő a szerződésbe foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. Az ajánlatkérő részére e kötelezettség végrehajtásáról külön nyilatkozatot vagy más igazolást nem kell benyújtani. 8. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Felelős fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Az ajánlatok bírálata során a magyar nyelvű dokumentum az irányadó. Ajánlatkérő a fentieken túl elfogadja az eredetileg két nyelven készült iratokat, nyilatkozatokat is. 9. Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni. 10. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 11. A Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően az ajánlatban vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 35. § (3) bekezdése alapján a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 12. Ajánlattevő köteles ajánlatában csatolni a közbeszerzési dokumentumok részét képező árazatlan költségvetést, valamennyi tételére kiterjedően beárazva, cégszerűen aláírva. Felhívjuk a tisztelt Ajánlattevő figyelmét, hogy a kiadott árazatlan költségvetés tételein és a benne szereplő mennyiségeken nem módosíthat, azokat nem egészítheti ki. Amennyiben a költségvetésben szereplő tételek helyett mást kíván megajánlani, köteles a megajánlott termék egyenértékűségét a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3)-(4) bekezdése alapján igazolni. 13. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását. 14. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosítékhoz nem köti. 15. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bek.). 16. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4) - (5) bekezdés rendelkezéseit. 17. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 18. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem em
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU MAGYARORSZÁG
sid : EKR000835312021
eid : 8799438370123
awarded_value : 299000000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 819784.50
id : 4895
sid : 8796421322032
name : Szent István Király Múzeum
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-17
value_for_two : 299000000
value_for_two_eur : 819784.5
name : Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 1886
slug : salisbury-regeszeti-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 299000000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 819784.5
suppliers_id : 1886
value_eur : 819784.5

0 : 2
suppliers_name : Salisbury Régészeti Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 299000000
2 : 299000000
id : 36073
date : 2021-09-26
deadline_date : 2021-10-07
deadline_length_days : 11
title : Cserepes és Szélmalom utcák felújítása
category : constructions
description : 1. részajánlat: Kisújszállás, Cserepes utca felújítása Cserepes utca (hrsz: 816, 1149) felújítása 550 méter hosszan. Az utca telekhatárok közötti szélessége 21,0 méter, az útkorona szélessége 13,0 méter, az út szélessége 4,0 méter. Az út mellett mindkét oldalon található nyílt csapadékcsatorna, egy kis részén a végszelvénynél zárt csapadékcsatorna található, így a vízelvezetés megoldott. 2. részajánlat: Kisújszállás, Szélmalom utca felújítása Szélmalom utca (hrsz: 497) felújítása 487 méter hosszan. Az utca műszaki paramétereit tekintve két szakaszra bontható. A 4201 számú Kenderes-Kisújszállás összekötő Deák Ferenc úttól a Kuthen vezér utcáig az utca szélessége 21,0 méter, hengerelt aszfalt burkolattal ellátott, a burkolatszélesség 6,0 méter. Ezen a szakaszon kiemelt szegéllyel ellátott buszmegálló található. A Kuthen vezér utcától a végszelvényig az utca szélessége 14,4 méter, szórt aszfalt makadámos burkolattal ellátott. A burkolat szélessége változó, 5,5- 4,0-3,5-3,0 méter között. Az utca jobb oldalán zárt csapadékcsatorna húzódik, az út bal oldalán pedig nyílt árok található, a csapadékvíz elvezetése megoldott. A munkanemek részletes bemutatását a Közbeszerzési Dokumentum elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
sid : EKR001148352021
eid : 8799640974667
awarded_value : 56147040.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 153941.38
id : 118
sid : 8796604921136
name : Kisújszállás Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
id : 51
slug : d-profil-epito-kereskedo-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegutarsasag
value_for_three : 25250270
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 69230.03
suppliers_id : 51
value_eur : 153941.38

0 : 3
suppliers_name : D-PROFIL Építő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
value : 56147040
3 : 25250270
id : 36067
date : 2021-01-17
deadline_date : 2021-01-28
deadline_length_days : 11
title : Bölcsőde építése Dömösön – TOP-1.4.1-19-KO1-2019
category : constructions
description : Dömösi Szivárvány Óvoda bővítése 8 férőhelyes mini bölcsödével. Rendeltetés: óvoda, bölcsőde (középület) Építési övezet: Lf-9 (falusias beépítés) Épületelhelyezés: oldalhatáron álló Meglévő épület bruttó alapterülete: 242,4 m2 Tervezett épületrész bruttó alapterülete: 92,8 m2 Teljes épület bruttó alapterülete: 335,2 m2 A beépítettséghez szükséges bruttó alapterület: 335,2 m2 Meglévő épület nettó alapterülete: 185,3 m2 Tervezett bővítés nettó alapterülete: 76,2m2 Épület nettó alapterülete összesen: 261,5 m2 A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU212 Komárom-Esztergom
sid : EKR000040282021
eid : 8799014909259
awarded_value : 51809732.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 142049.55
id : 4894
sid : 8796369876272
name : Dömös Község Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Mészáros Épületgépészeti Építőipari és Kereskedelmi Kft.
id : 2660
slug : meszaros-epueletgepeszeti-epitoipari-es-kereskedelmi-kft
value_for_three : 51809732
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 142049.55
suppliers_id : 2660
value_eur : 142049.55

0 : 3
suppliers_name : Mészáros Épületgépészeti Építőipari és Kereskedelmi Kft.
value : 51809732
3 : 51809732
id : 36060
date : 2021-01-28
deadline_date : 2021-03-03
title : Építési beruházás - EFOP-2.4.1
category : constructions
description : Ajánlatkérő az EFOP-2.4.1-16-2017-00060 azonosító számú, „Szociális lakhatási lehetőségek javítása Kunágota településen” című pályázat keretében az alábbi építési beruházást valósítja meg 9 ajánlati részben: 1. rész: Álmos u. 69. 106 hrsz. 2. rész: Árpád u. 81. 1878 hrsz. 3. rész: Árpád u. 121. 1856 hrsz. 4. rész: Árpád u. 128. 1783 hrsz. 5. rész: Bethlen u. 81. 1419 hrsz. 6. rész: Bocskai utca 85. 1157 hrsz. 7. rész: Bocskai u. 132. 1706 hrsz. 8. rész: Dózsa u. 95. 1332 hrsz. 9. rész: Kossuth u. 104. 1586 hrsz. Részletesen a Műszaki dokumentációban.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU332 Békés
sid : EKR001395772020
eid : 8798981911883
awarded_value : 204326253.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 560212.36
id : 3106
sid : 8796376069424
name : Kunágota Község Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-17
value_for_two : 46361543
value_for_two_eur : 127111.95
name : BÓLEM Építőipari Kft.
id : 1022
slug : bolem-epitoipari-kft
value_for_three : 46361543
value_for_one_eur : 0
count : 6
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 127111.95
suppliers_id : 1022
value_eur : 496223.6

0 : 2
suppliers_name : BÓLEM Építőipari Kft.
value : 180987632
2 : 46361543
date : 2021-11-17
value_for_two : 23338621
value_for_two_eur : 63988.76
name : DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
id : 1134
slug : deta-ep-epueletszerviz-kft
value_for_three : 23338621
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 63988.76
suppliers_id : 1134
value_eur : 63988.76

0 : 2
suppliers_name : DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
value : 23338621
2 : 23338621
id : 36059
date : 2021-10-21
deadline_date : 2021-11-03
deadline_length_days : 13
title : Felszíni vízrendezés I. üteme
category : constructions
description : A belterület védelmét szolgáló egységes, de szakaszolt felszíni vízrendezés I. ütemének kivitelezése vállalkozási szerződés keretében Az eljárás körében kivitelezéssel érintett tervezési terület Nagyvenyim központi településrészén található, a problématérképen I. és II. számmal jelölt problématerületeken lévő, következő utcákat foglalja magába: Fenyves, Nefelejcs, Szegfű, Arany János és Bodza utca, valamint az ezek között elhelyezkedő „köz” jellegű területeket. A kivitelezés során az Szegfű, Arany János utcákban a meglévő nyílt, burkolatlan csapadékvíz-elvezető árkok profilozása és mederfenék igazítása, és a lefolyástalan terület vízelvezetése történik meg. A Fenyves, Nefelejcs utcákban pedig új árok és kapubehajtók létesülnek, az alábbi kivitelezési feladat kerül elvégzésre: - az érintett belterületi rész védelmét biztosító felszíni vízelvezető rendszer kialakítása - az elvezető rendszer folytonosságát biztosítandó a kapubehajtókba tervezett átereszek kialakítása - befogadóba történő vízbeeresztések biztosítása. A csapadékvíz-elvezetés kialakításakor kiépítésre kerülő főbb műtárgyak: Az érintett teljes levezetők hossza: 2428fm • Új szikkasztó/levezető földárok építése/profilozása 1096 fm • Átereszek beépítése LEIER TA 30/100 betoncsőből 370 fm • Átereszek beépítése LEIER TA 40/100 betoncsőből 16,5 fm • Átereszek átépítése LEIER TA 30/100 betoncsőre 150,5 fm • Átereszek átépítése LEIER TA 40/100 betoncsőre 33 fm • Átereszek átépítése LEIER TA 50/100 betoncsőre 11 fm • Átereszek beépítése d315 KG-PCV SN8 csőből 12 fm • Zárt szakasz építése LEIER TA 30/100 betoncsőből, NA 80 betonaknával 77fm • Vízelvezető „K” szegély beépítése 70fm • Kertiszegély beépítése 268fm • Leier 25x50x17 folyókaelem beépítése 266fm • Víznyelő beépítése 9db • Mederburkolás mederlapokkal 12,5 fm • Szikkasztó akna építése 7 db • Csapadékvíz átemelő akna 1db • D63 PE SDR17 csapadékvíz nyomóvezeték 86fm Az elvégzendő építési munka engedélyköteles tevékenység. A jelen építési kivitelezés körében a belterület védelmét szolgáló egységes, de modulárisan szakaszolt felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés munka I. kivitelezési ütemének megvalósítása történik meg a feltárt problématerületek közül leginkább veszélyeztetett I. és II. jelű területeken, a befogadó pontok és műtárgyainak, valamint a rávezetést biztosító csöves, burkolt, vagy szikkasztó építmények kialakításával. Az I. számú problématerületen elvégzendő munkálatok: A Földvári utca, és a róla nyíló utcák vizének elvezetése körében meglévő hiányok megszüntetése, meglévő elvezető és szikkasztó árkok tisztítása, szintezése, meglévő átereszek tisztítása, illetve átépítése, és új elvezető árkok kialakítása a kapcsolódó útcsatlakozások és kapubejárók átalakításával. A terület geodéziai adottságai okán ki nem váltható mélypontján a felszíni víz befogadására alkalmas terület és műtárgyak (befogadó tározó, szikkasztó) kialakítása. A II. számú problématerületen elvégzendő munkálatok: Az Ady E és Arany János utcákról nyíló utcák új beépítésű, jelenleg levezetéssel nem rendelkező lakóterületei vizének elvezetése, az elvezetés körében meglévő hiányok megszüntetése, a meglévő elvezető és szikkasztó árkok tisztítása, szintezése, meglévő átereszek tisztítása, illetve átépítése, a kapcsolódó útcsatlakozások és kapubejárók átalakításával. A terület geodéziai adottságai okán ki nem váltható mélypontján a felszíni víz befogadására és továbbítására alkalmas műtárgyak kialakítása, berendezések telepítése a szükséges helyreállítási munkákkal, kapcsolódva a problématerületek vízlevezetését biztosító szakaszokkal és átereszekkel kapcsolatos, engedélyt nem igénylő módon elvégezhető, illetőleg elvégzett építési, tisztítási és rekonstrukciós kivitelezésekhez. Az I. problématerületen a kivitelezési munka által védelem alá vont lefolyási terület nagysága 12.746 m2, míg a II. problématerületen 6.038 m2. Az I. problématerület egy csapadékesemény során összegyűlő csapadékmennyiség 128 m3, a II. problématerületen pedig mintegy 46 m3 elvezetendő vízmennyiséggel számolhatunk. Az érintett teljes levezetők hossza: 2.428 fm. A részl
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU211 Fejér
sid : EKR001305162021
eid : 8799742096715
awarded_value : 138496654.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 379723.78
id : 1589
sid : 8796617504048
name : Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Dominik és Szép Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 7041
slug : dominik-es-szep-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 138496654
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 379723.78
suppliers_id : 7041
value_eur : 379723.78

0 : 3
suppliers_name : Dominik és Szép Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 138496654
3 : 138496654
id : 36056
date : 2021-10-02
deadline_date : 2021-10-15
deadline_length_days : 13
title : Szentlőrinc, Kossuth L. u. 16._tetőtér beépítése
category : constructions
description : A Baranya Megyei Kormányhivatal Szentlőrinc, Kossuth L. u. 16. szám alatti telephelyén (Hrsz.: 255/33) lévő, üzemeltetésében álló épület tetőterének beépítése felvonó létesítésével. Használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlatkérő: AK; Ajánlattevő: AT; Alvállalkozó: AV; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlattételi/eljárást megindító felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU231 Baranya
sid : EKR000846112021
eid : 8799470286155
awarded_value : 78905502.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 216339.49
id : 2722
sid : 8796373972272
name : Baranya Megyei Kormányhivatal
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-17
value_for_two : 78905502
value_for_two_eur : 216339.49
name : Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
id : 547
slug : pecsi-epito-es-tatarozo-zrt
value_for_three : 78905502
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 216339.49
suppliers_id : 547
value_eur : 216339.49

0 : 2
suppliers_name : Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
value : 78905502
2 : 78905502
id : 36046
date : 2021-10-17
deadline_date : 2021-10-25
deadline_length_days : 8
title : Nagyrozvágy Általános Iskola felújítási munkák
category : constructions
description : 1.rész Az iskola Nagyrozvágy központjában helyezkedik el. A Rákóczi utca közepén északra a szomszédos óvoda épületétől. Az épület tégla vegyes falazású, vakolt szerkezetekkel határolt. A vb födém feletti ácsszerkezet hagyományos állószékes, fedése cserépfedés. Tárgyi épületnél megtörténik a belső burkolatok és belső nyílászárók cseréje és a falfelületek mázolása a tetősík ablakok is cserére kerülnek. Összesen 43 db tetősík ablak kerül cserére. A komfortérzet szempontjából fontos lenne a nyugati oldali ablakokra külső árnyékoló elhelyezése. Ezután a ferde felületek és a vízszintes felületek burkolatának a cseréje következik. Az ablakcsere során a javítási munkálatok gipszkartonlemezek beszabásával érnek végett az esztétikai látvány elérése érdekében. A cserélendő padlóburkolatok PVC burkolatok és a tetőtér felső szintjén kerülnek elhelyezésre. A belső nyílászárók cseréje is indokolt korszerű, jól záró intézményekben való használatot bíró nyílászárókra. 2.rész Az iskola Nagyrozvágy központjában helyezkedik el. A Rákóczi utca közepén északra a szomszédos óvoda épületétől. Az épület tégla vegyes falazású, vakolt szerkezetekkel határolt. A vb födém feletti ácsszerkezet hagyományos állószékes, fedése cserépfedés. Tárgyi épületnél kívülről történik a tető javítása. A meglévő tető cserepezése, cserépléce és ellenléce valamint a bádogozása visszabontásra kerül. Ezek után kell a szél-, víz- és légzáró, de páraáteresztő fóliát a szarufák felső síkján végig teríteni, amelyet ellenléccel rögzítünk. Erre kerül a cserépléc és a cserépfedés. Az ellenléc magasságában az eresznél biztosítani kell a beszellőzést, a gerinc környékén pedig a kiszellőzést. (A gerincsapkánál labirint szellőzést kell biztosítani, azaz a gerinc közelében a páraáteresztő fólia az ellenléc alatt megáll és a sapkafólia itt már az ellenléc tetejére kerül!) A bezárt terek (búvótér a fogópárok fölött, illetve bezárt tér a térdfal mögött) szellőzésére különös gondot kell fordítani. A gerinc alatt szellőzőcserepeket kell elhelyezni minden szarufaközben.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
sid : EKR001327452021
eid : 8799749403979
awarded_value : 84508016.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 231700.21
id : 53
sid : 8796615669040
name : Sárospataki Tankerületi Központ
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság
id : 936
slug : polgari-epitoipari-szolgaltato-es-kereskedelmi-korlatolt-felelossegutarsasag
value_for_three : 34599151
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 94862.37
suppliers_id : 936
value_eur : 231700.21

0 : 3
suppliers_name : Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság
value : 84508016
3 : 34599151
id : 36027
date : 2021-09-26
deadline_date : 2021-10-01
deadline_length_days : 5
title : ELTE Pável I-II. kollégiumok felújítása - újra
category : constructions
description : A szerződés tárgya: „ELTE szombathelyi Pável Ágoston I-II kollégiumok – diákjóléti – részleges rekonstrukciója (Pável Ágoston I. kollégium 9700 Szombathely, Magyar László u. 1. és Pável Ágoston II. kollégium 9700 Szombathely, Ady Endre u. 3/a.) PÁK I.: A feladat a kollégium épület részleges, építészeti (szakipari) – hallgatói elégedettséget javító – felújításáról, átalakításáról szól. Érintett területek, A földszinti felújítás a szélfogó, előtér, közlekedő, társalgó és lift, az 1-3. szintek közlekedők, a szinti konyhák, valamint a szinteken lévő vizesblokkok. Az építészeti feladatok mellett a hozzátartozó gépészti és épületvillamossági munkákkal. A felújítandó, átalakítandó össz. nettó terület: 800m2 PÁK II.: A feladat a kollégium épület részleges, építészeti (szakipari) – hallgatói elégedettséget javító – felújításáról, átalakításáról szól. Érintett területek, földszinten: szélfogó, porta, aula, raktár, közösségi helyiség. Az 1-3. általános szinten: közlekedő, konyhák. Az építészeti feladatok mellett a hozzátartozó gépészti és épületvillamossági munkákkal. A felújítandó, átalakítandó össz. nettó terület: 750 m2 Részletesen lásd: műszaki dokumentáció.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU222 Vas
sid : EKR001197682021
eid : 8799706871115
awarded_value : 299493278.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 821136.95
id : 515
sid : 8796291822896
name : Eötvös Loránd Tudományegyetem
id : 2
name : 2
slug : 2

0 : short_deadline
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
id : 505
slug : szkendo-epito-es-melyepito-mernoeki-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 505
value_eur : 821136.95

0 : 4
suppliers_name : "Szkendó" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.
value : 299493278
4 : 299493278
id : 36025
date : 2021-08-09
deadline_date : 2021-09-10
deadline_length_days : 32
title : Attila 13/A. nyílászáró csere és felújítás
category : constructions
description : I. emeleti nyílászáró csere és ablaknyílás nagyítás, II. emeleti nyílászáró felújítás (Attila út 13/A. - Váralja u. 49.) I. Építőmesteri munka 1. Teherhordó és kitöltő falazat bontása 6,9 m3 2. Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva 149 m2 3. Válaszfal építése, pórusbeton termékekből 76,69 m2 4. Oldalfalvakolat készítése 154 m2 5. Vakolatok pótlása 167 m 6. Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre 44 m2 7. Sávos fém álmennyezet 40 m2 8. Ideiglenes folyosó lezárás 6 m2 9. Szerelt mobil válaszfal 7,7 m2 10. Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 145,13 m2 11. Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 35,31 m2 12. Kerámiaburkolat bontása 2,46 m2 13. Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása 45 m2 14. Padlóburkolat hordozószerkezetének felületi előkészítése beltérben 228 m2 15. Padlóburkolat hordozószerkezetének felületi előkészítése beltérben 228 m2 16. Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben 7,5 m2 17. Vinyl burkolat fektetése 58 m2 18. Vinyl burkolat fektetése 158 m2 19. Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése 12 m2 20. Ablak- vagy szemöldökpárkány bevonatos alumínium lemezből 34 m 21. Ablak- vagy szemöldökpárkány műanyag 34 m 22. Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása 24 m² 23. Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása 53 m² 24. Fém beltéri tolóajtó elhelyezése 1 db 25. Fém beltéri tolóajtó elhelyezése 2 db 26. Rácsok, korlátok, kerítések bontása 37 m2 27. Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése 1 db 28. Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése 2 db 29. Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése 1 db 30. Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése 5 db 31. Beltéri ajtólapok elhelyezése 2 db 32. Beltéri ajtólapok elhelyezése 7 db 33. Perforált, fonatos vagy zsalus szellőző elhelyezése 1 db 34. Egyedi rács készítése 4 db 35. Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek szerelése 31 m2 36. Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek szerelése 15 m2 37. Belső festéseknél felület előkészítése 912 m2 38. Diszperziós festés 912 m2 39. Üzemi-használati víz elleni, függőleges és vízszintes bevonat-szigetelés 40 m2 40. Üzemi-használati víz elleni szigetelés hajlaterősítése 20 m II. Gépészeti (fűtés) szerelés 41. Csővezetékek bontása 202 m 42. Fűtési vezeték szerelése 96 m 43. Fűtési vezeték szerelése 100 m 44. Fűtési vezeték szerelése 16 db 45. Fűtési vezeték szerelése 22 db 46. Fűtési vezeték szerelése 12 db 47. Fűtési vezeték szerelése 28 db 48. Fűtési vezeték szerelése 10 db 49. Réz vezeték szerelése 5 m 50. Réz vezeték szerelése 30 db 51. Réz vezeték szerelése 30 db 52. Réz vezeték szerelése 15 db 53. Szerelvények leszerelése 16 db 54. Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése 16 db 55. Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre 16 db 56. Csatlakozó szerelvények felszerelése 15 db 57. Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 7 db 58. Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 2 db 59. Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése 6 db 60. Dizájn radiátor felszerelése 1 db III. Gépészeti (klíma) szerelés 61. Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása 2*80 m 62. Hajlékonyfalú műanyag páncélcső (betonba önthető) elhelyezése 80 m 63. Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva 80 m 64. Kábelszerű vezeték elhelyezése 80 m 65. Szerkezeti elemek és csővezetékeinek hőszigetelése 2*80 m IV. Villanyszerelés 66. Vezetékek, kábelek, felfüggesztők bontása 400 m 67. Meglévő erősáramú villamos hálózatok bontása 40 db 68. Meglévő informatikai hálózatok munkapontjainak szabaddá tétele 20 db 69. Álmennyezet alatti kábeltálca kiépítése folyosón 36 m 70. Vezetékek, kábelek, felfüggesztők bontása 15 m 71. Szükséges villamos mérések elvégzése 1 klt 72. Új LED-es lámpatestek felszerelése 29 + 7 db 73. Teljes erősáramú hálózat kialakítása 400 m 74. Kapcsolók, fali elhelyezése 20 db 75. Szerelvényezhető irodai műanyag kábelcsatorna 120 m 76. Csatlakozóajzatok 120 db Az ajánlatkérő a közbeszerzési tárgyaláson elhangzottak alapjá
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR000880482021
eid : 8799510525259
awarded_value : 48853439.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 133944.12
id : 1122
sid : 8796322690352
name : Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
id : 25
name : 25
slug : 25
date : 2021-11-17
value_for_two : 48853439
value_for_two_eur : 133944.12
name : Radián Építőipari Tervező, Szervező, Üzemeltető Kft.
id : 2966
slug : radian-epitoipari-tervezo-szervezo-uezemelteto-kft
value_for_three : 48853439
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 133944.12
suppliers_id : 2966
value_eur : 133944.12

0 : 2
suppliers_name : Radián Építőipari Tervező, Szervező, Üzemeltető Kft.
value : 48853439
2 : 48853439
id : 35527
date : 2021-10-25
deadline_date : 2021-11-05
deadline_length_days : 11
title : Mosodai szolgáltatási feladatok ellátása 2022
category : services
description : Nyertes ajánlattevő feladata a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat részére mosodai szolgáltatási feladatok ellátásavállalkozási szerződés keretében 12 hónapon keresztül, mely szolgáltatás ellátása magában foglalja az ajánlatkérő és ellátottaitulajdonában és használatában lévő textíliák mosását és a pipere mosást is.A 12 hónapra meghatározott mennyiség 83.841 kg azzal, hogy a megrendelésre kerülő mennyiség a szerződéses időtartam alatt +30%-kal (25.152 kg-mal) eltérhet.A részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, arészletes szakmai követelményeket, valamint a szerződéses feltételeket a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) és annakrészét képező műszaki fejezet tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU321 Hajdú-Bihar
sid : EKR001318852021
eid : 8799746585931
awarded_value : 33368718.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 91488.82
id : 2226
sid : 8796698080560
name : Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 33368718
value_for_two_eur : 91488.82
name : NYÍRSÉGI PATYOLAT Háztartási vegyi áru kozmetikacikk-gyártó,forgalmazó és textiltisztító Zártkörűen működő Részvénytársaság
id : 2547
slug : nyirsegi-patyolat-haztartasi-vegyi-aru-kozmetikacikk-gyarto-forgalmazo-es-textiltisztito-zartkoeruen-mukoedo-reszvenytarsasag
value_for_three : 33368718
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 91488.82
count : 1
value_for_one : 33368718
value_for_three_eur : 91488.82
suppliers_id : 2547
value_eur : 91488.82

0 : 1
suppliers_name : NYÍRSÉGI PATYOLAT Háztartási vegyi áru kozmetikacikk-gyártó,forgalmazó és textiltisztító Zártkörűen működő Részvénytársaság
value : 33368718
1 : 33368718
id : 35174
date : 2021-10-18
deadline_date : 2021-10-29
deadline_length_days : 11
title : Robotika laborba eszközök és szoftverek beszerzése
category : supplies
description : Szimulációs szoftver licencA szoftverrel modellezhetők az iparban használt elektronikai és pneumatikai berendezések lényegi komponensei.A szimulációs szoftvernek legalább az alábbi minimum műszaki paramétereknek kell megfelelnie:1.1. Elektronika hálózatos licenc- Elektronikus hálózatok összeállítása- Működési paraméterek megadása- Működés szimulálása és tesztelése- Működési adatok, jellemzők leolvasása1.2. Pneumatikus hálózatos licenc- Pneumatikus hálózatok összeállítása- Működési paraméterek megadása- Működés szimulálása és tesztelése- Működési adatok, jellemzők leolvasásaÖsszesen annyi licencet kell megajánlani, amely biztosítja, hogy az elektronika vonatkozásában1 db hálózatos licenc, a pneumatikus vonatkozásában 10 db hálózatos és 20 db otthon használható (home) licenc az ajánlatkérőrendelkezésére álljon.Szoftver-licencekkel kapcsolatos elvárások:- Telepítő eszközt mellékelni kell, vagy a végfelhasználó által elérhető elektronikus felület útján való elérhetőséget biztosítanikell.- Örökös licenc átadása- Ingyenes verziókövetés biztosítása a licenc teljes időtartamában
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
sid : EKR000913322021
eid : 8799539164491
awarded_value : 34199496.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 5331.42
id : 3140
sid : 8796595189040
name : Miskolci Szakképzési Centrum
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 1944529
value_for_two_eur : 5331.42
name : Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
id : 3023
slug : festo-automatika-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft
value_for_three : 1944529
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 5331.42
count : 1
value_for_one : 1944529
value_for_three_eur : 5331.42
suppliers_id : 3023
value_eur : 5331.42

0 : 1
suppliers_name : Festo Automatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
value : 1944529
1 : 1944529
id : 35168
date : 2021-10-17
deadline_date : 2021-10-29
deadline_length_days : 12
title : Lomtalanítási feladatok ellátása
category : services
description : Vállalkozási keretszerződésben keretében Zuglói Önkormányzat tulajdonában álló, valamint a Zuglói VárosgazdálkodásiKözszolgáltató Zrt. kezelésében lévő intézmények, lakóépületek, lakások, helyiségek, telkek, egyéb ingatlanok vonatkozásában, esetimegrendelések alapján lomtalanítási feladatok ellátása, lomok, építési törmelék, újrahasznosítható hulladék, veszélyes hulladékelszállítása, hivatalos lerakóhelyre leadása, lomtalanítás járulékos munkájaként fertőtlenítési feladatok elvégzése nettó 30.000.000, -Ft keretösszeg erejéig.Mennyiségi adatok: Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartamára (a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap) nettó 30 000 000,- Ft összegben kíván keretszerződést kötni.Az Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt az Ajánlattevő által elvégzendő munkákat eseti megrendeléssel rendeli meg.Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget. Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretösszeget lehívni, e körbenindokolásra, illetve semmilyen kártalanításra nem köteles.A lomtalanítási feladat elvégzése során felmerülhet veszélyes hulladék is, mely esetben Vállalkozó - akár alvállalkozó igénybevételeútján – köteles gondoskodni arról, hogy a veszélyes hulladékok megfelelő módon elszállításra kerüljenek az ártalmatlanító helyre. Azengedély nélkül végzett tevékenység minden felelőssége Vállalkozót terheli.Részletesen a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001302172021
eid : 8799741113675
awarded_value : 30000000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 82252.63
id : 3150
sid : 8796528768304
name : Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 30000000
value_for_two_eur : 82252.63
name : Delta-Novabau Kft.
id : 9817
slug : delta-novabau-kft
value_for_three : 30000000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 82252.63
count : 1
value_for_one : 30000000
value_for_three_eur : 82252.63
suppliers_id : 9817
value_eur : 82252.63

0 : 1
suppliers_name : Delta-Novabau Kft.
value : 30000000
1 : 30000000
id : 34666
date : 2021-09-30
deadline_date : 2021-10-18
deadline_length_days : 18
title : (PTS-294) ultrahang berendezések és fejek
category : supplies
description : ultrahang vizsgálófejek beszerzése1 db kardiológiai ultrahang vizsgálófej (PSU-25BT vagy azzal egyenértékű)1 db nőgyógyászati ultrahang vizsgálófej (PVU-375BT vagy azzal egyenértékű)Ajánlattevő kizárólag új, korábban használatba nem vett eszközt ajánlhat meg.Az ajánlatkérő a beszerzendő vizsgálófejeket a már meglévő Toshiba (Canon) Xario 100 típusú ultrahang berendezéssel együtt kívánjahasználni.A szállítandó eszközökkel kapcsolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU333 Csongrád; HU222 Vas; HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
sid : EKR001127782021
eid : 8799634224459
awarded_value : 66100000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 181229.95
id : 386
sid : 8796423157040
name : Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 5800000
value_for_two_eur : 15902.17
name : Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
id : 4351
slug : variotrade-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft
value_for_three : 45800000
offers_count_status : contains_only_one
value_for_one_eur : 15902.17
count : 2
value_for_one : 5800000
value_for_three_eur : 125572.34
suppliers_id : 4351
value_eur : 125572.34

0 : 3
1 : 1
suppliers_name : Variotrade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
value : 45800000
1 : 5800000
3 : 40000000
date : 2021-11-17
value_for_two : 20300000
value_for_two_eur : 55657.61
name : MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság
id : 219
slug : med-en-trade-orvosi-muszer-kereskedelmi-korlatolt-felelossegutarsasag
value_for_three : 20300000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 55657.61
suppliers_id : 219
value_eur : 55657.61

0 : 2
suppliers_name : MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság
value : 20300000
2 : 20300000
id : 34630
date : 2021-09-28
deadline_date : 2021-10-11
deadline_length_days : 13
title : Orvosi laboratóriumok akkreditálás előkészítés
category : services
description : Szolgáltatási szerződés a Szegedi Tudományegyetem két orvosi laboratóriumának akkreditálás előkészítésére a vonatkozó MSZ ENISO 15189:2013 az orvosi laboratóriumok akkreditálási szabványnak megfelelően a műszaki leírásban részletezettek szerint.A szolgáltatásra vonatkozó részletes műszaki tartalmat, az ellátandó feladatokat, valamint a teljesítéssel kapcsolat részletes leírást aközbeszerzési dokumentum Műszaki Leírás része, valamint a közbeszerzési dokumentum VIII. szerződéstervezet része tartalmazza.Mennyiség:1. Labor SZTE SZAKK Laboratóriumi Medicina Intézet (6725 Szeged, Semmelweis u. 6.) orvosi laboratórium akkreditálásáravonatkozó szabványok (az MSZ EN ISO 15189:2013 az orvosi laboratóriumok akkreditálási szabványa) szerinti felkészítés (1 db);2. Labor: SZTE SZAKK Molekuláris Tumordiagnosztikai Laboratórium (SZTE ÁOK Pathologiai Intézet, 6725 szeged Állomás utca 1.)orvosi laboratórium akkreditálására vonatkozó szabványok (az MSZ EN ISO 15189:2013 az orvosi laboratóriumok akkreditálásiszabványa) szerinti felkészítés (1 db)
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU333 Csongrád
sid : EKR001142682021
eid : 8799639106891
awarded_value : 23600000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 64705.40
id : 265
sid : 8796360996144
name : Szegedi Tudományegyetem
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 23600000
value_for_two_eur : 64705.4
name : QualData Minőségügyi és Számítástechnikai Korlátolt FelelősségűTársaság
id : 9818
slug : qualdata-minoseguegyi-es-szamitastechnikai-korlatolt-felelossegutarsasag
value_for_three : 23600000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 64705.4
count : 1
value_for_one : 23600000
value_for_three_eur : 64705.4
suppliers_id : 9818
value_eur : 64705.4

0 : 1
suppliers_name : QualData Minőségügyi és Számítástechnikai Korlátolt FelelősségűTársaság
value : 23600000
1 : 23600000
id : 34135
date : 2021-09-08
deadline_date : 2021-09-20
deadline_length_days : 12
title : Eszközök beszerzése Bagod
category : supplies
description : 325 db különféle taneszközök/oktatási eszközök: logikai, mozgásfejlesztő, ügyességi eszközökAbaszkusz szett ,Táblás logikai készlet , Minták gyöngyökből , Számoló doboz I., Számoló doboz II., Hang-és képpárosító , Térbelielhelyezkedés, Kockakirakó, Mozgásfejlesztő táska III, Kövesd az útvonalat! , Egyensúlyozó korong, Masszírozó szőnyeg, Tapintósmemória, Mozgásfejlesztő alapszett , Érzékszerv játék , Változtatható hajlásszögű lejtő modell, hőmérő, Mágnesrúd pár, színkeverőlapocskák készlet, Elektromos áramkör építő szett, egyszerű gépek készlet, Demonstrációs kísérleti készlet, Tanulói elektrosztatikaikészlet, Elektrosztatikus csengő, óra, vasreszelék dobozban, Digitális tanulói multiméter, Mérővezeték pár , tápegység,Demonstrációs elektroszkóp, elektrotechnikus építőkészlet, Hajszálcsövesség eszköz, terhelhető kiskocsik, Acélrugó-készlet,Állványkészlet, Fémek hővezetése készlet, Fémek lineáris hőtágulása készlet, Gázok hőtágulását szemléltető eszköz, Digitális stopper, logikai sorozatkészítő, mozgásfejlesztő táska, mozgásfejlesztő félhenger lépegető, óriás érzékelőkocka, mászóalagút, csuszda-bordasfalra-akasztható eszköz, logikai, ügyességi eszköz,logikai, ügyességi matematikai alapműveletek dominó, ügyességi,együttműködést fejlesztő, ügyességi, együttműködést fejlesztő, tapintás-érzékelés fejlesztő, térlátás fejlesztő, mozgásfejlesztő,kézügyességet , kombinációs képességet fejlesztő, kézügyességet , kombinációs képességet fejlesztő, asszociációs készségfejlesztésére, ügyességi, együttműködést fejlesztő, Űrmérték sorozat, Logikai formakirakó, Mágneses szám- és alapműveleti jel ésjelkártya készlet, Mágneses számoló korongok, Mágneses törtkorong készlet, Tört készlet, Színes rudak készlete, demonstrációshőmérő, Szorzás és Osztás kombinációs kártya, Habszivacs padló puzzle, számos, 24 darabos 3101, Szerelőkészlet fogaskerekeshajtás bemutatásához, Kontinens térképekA részletes termékkört és a további adatokat az árazatlan költségvetés tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU223 Zala
sid : EKR001024012021
eid : 8799575438667
awarded_value : 8246920.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 22611.03
id : 939
sid : 8796600366384
name : Zalaegerszegi Tankerületi Központ
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 4934640
value_for_two_eur : 13529.57
name : Balázs-Diák Kft.
id : 122
slug : balazs-diak-kft
value_for_three : 6871040
offers_count_status : contains_only_one
value_for_one_eur : 5376.58
count : 4
value_for_one : 1961000
value_for_three_eur : 18838.7
suppliers_id : 122
value_eur : 22611.03

0 : 2
1 : 3
2 : 1
suppliers_name : Balázs-Diák Kft.
value : 8246920
1 : 1961000
2 : 2973640
3 : 1936400
id : 34099
date : 2021-09-07
deadline_date : 2021-10-15
deadline_length_days : 38
title : Gépjavító műhely rekonstrukció
category : constructions
description : A beruházás főbb adatai:Műhely rekonstrukciójának bemutatása:A meglévő műhely épület elavult, felújításra szorul. A korszerűsítendő csarnok épület egyszintes, kéthajós, falvázas szerkezetű. Falainagyméretű téglafalazatból készültek. Meglévő tető elsődleges tartószerkezete az oldalhajóknál E gerendás födém, míg a főhajónálPolonceau acél rácsostartó. Másodlagos tartószerkezetet a főhajónál acél négyszög szelvények alkotják. A tető jelenleg beázik,penészes, mai kor követelményeit egyáltalán nem elégíti ki.Az átalakítás során a jelenlegi tetők fölé egy síkban új acél gerendás nyeregtető készül, Z szelemenekkel, amire világosszürkeacélfegyverzetű, IPN habos szendvicspanel fedés kerül.A korszerűsítés érinti továbbá az épület homlokzati megjelenésének átalakítását. Az ablakok a mai kor követelményeinek megfelelőalumínium anyagúra lesznek cserélve, RAL7016 középszürke színben, a kapuk tölgyfa kialakításúak lesznek.Az egységes megjelenés jegyében, a többi tervezéssel érintett csarnoképülethez hasonlóan az ablakok körüli mezőkben szegmensíveshomlokzatkiosztás készül EPS hőszigetelésből.A lábazat és egyéb homlokzati tagoztok vakolva készülnek, fehér színre festve. Az ablakok körüli homlokzati mezők jellemzőentörtfehér, az egyéb homlokzati felületek fehér színűek.Az épület előírás szerinti légcseréjét biztosítandó ki- és befúvásra alkalmas gépészeti rendszerek készülnek. Víz-levegős hőszivattyúfűtési rendszer kerül kialakításra.Az elektromos rendszer teljes egészében elbontásra, majd újraépítésre kerül.A műhely rekonstrukcióval érintett alapterülete 702,09 m2.Portaépület építésének bemutatása:A tervezéssel érintett telken a funkcióját kiszolgálandó, az építtető 3 db új portaépületet kíván építeni. Az 1. ütemben ebből 1 db épülmeg. Az észak-nyugati telekhatárra, oldalhatáros módon 2 db-ot kíván elhelyezni (Helyszínrajzon 15 és 17-es számú porták). Ezenportaépületek műszaki és mértani értelemben azonos kialakításúak, különbség csak a pozíciójukban van. A 3. 16-os számmal jelöltportaépület az elhelyezkedésén kívül abban különbözik még a másik kettőtől, hogy az épület tetőgerincének tengelyénél fogvatükrözött kialakítású.Az épületek egyszintesek, falazott szerkezetűek. Függőleges tartószerkezete Porotherm falazóblokkokból épülnek beton sávalapra. Afűrészelt fenyő nyeregtető, beépítetlen padlástérrel készül.A tető vörös, Tondach Fusion Protect antik hódfarkú cserépfedéssel készül, melyet a két végén, az oromfalak fedése, RAL7016középszürke bádoglemez fog közre.Az ablakok korszerű fa anyagúak lesznek, tölgy színben. A homlokzaton 15 cm EPS hőszigetelés kerül, ebből kerül kialakításra aszegmensíves, ívpilléres homlokzat.A lábazat és egyéb homlokzati tagoztok vakolva készülnek, fehér színre festve. Az ablakok körüli homlokzati mezők jellemzőentörtfehér, az egyéb homlokzati felületek fehér színűek.Az épület előírás szerinti légcseréje vizes helyiségben mennyezeti szellőzővel lesz biztosítva. Víz-levegős hőszivattyú fűtési rendszerkerül kialakításra.A tervezett portaépület hasznos alapterülete 22,31 m2.Parkoló kialakításaA tervezett 26 férőhelyes parkoló a terület nyugati határa mellett húzódó útról közelíthető meg. A parkolóállások mérete 2,50x6,00m.A parkoló útja 6,0 m szélességű. A parkoló útja szintén 6,0 m szélességű.A tervezett burkolatok oldal és hosszesése alkalmazkodik a meglévő közterületi utak szintjéhez és a tervezett belső burkolathoz.A tervezett burkolatok a közút burkolatához csatlakozásánál a meglévő burkolatszélt aszfaltvágóval egyenesre kell vágni, betonszegélyelemeket e mentén kell beépíteni.A gépjármű közlekedésre használt burkolatokat szegély határolja.„B” forgalmi terhelési osztályra méretezveTervezett térkő útburkolat (parkolóhely pályaszerkezete):• 6 cm AC-11 kopó aszfaltréteg• bitumenemulzió szórás• 25 cm szórt útalap (tört beton)• 20 cm kavicságy• geotextília terítésÜzemanyagtöltő állomáson nyitott szín kialakításaA gépjavító felújítás I. ütemén belül fel kell újítani a gépjavító területén lévő üzemanyagtöltő állomás fedett tárolóit, amelyek fa illetveacél szerkezet
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU332 Békés
sid : EKR000957522021
eid : 8799553647947
awarded_value : 421557637.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 1155807.41
id : 1056
sid : 8796653319472
name : Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 2543
slug : ivanyi-epitomester-kivitelezo-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 421557637
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 1155807.41
suppliers_id : 2543
value_eur : 1155807.41

0 : 3
suppliers_name : Iványi Építőmester Kivitelező, Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 421557637
3 : 421557637
id : 33999
date : 2021-09-01
deadline_date : 2021-09-16
deadline_length_days : 15
title : Licencgazdálkodási rendszerhez licenc beszerzése
category : supplies
description : A Kincstár a már bevezetett és kialakított licencnyilvántartó és licencgazdálkodási rendszer működéséhez szükséges örököslicenceketilletve a kapcsolódó support licenceket kívánja beszerezni az általa használni kívánt USU License Management (SmartTrack)rendszerhez.A beszerzendő örököslicencek az alábbiak:Licenc megnevezés Mennyiség (db)LicenseManagement and Discovery 9400Discovery 9400SAM Analytics 9400A beszerzendő support licencek az alábbiakLicenc megnevezés Mennyiség (végpont felhasználási hely)LicenseManagement and Discovery- MaintenancePlus Support 2022.04.29. 9400CatalogPlus - Support 2022.04.29. 9400Discovery – Maintenance 2022.04.29. 9400SAM Analytics - Support 2022.04.29. 9400A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR000994642021
eid : 8799565804875
awarded_value : 17469000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 47895.70
id : 712
sid : 8796367058224
name : Magyar Államkincstár
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 17469000
value_for_two_eur : 47895.7
name : LicenseCore Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 9816
slug : licensecore-zartkoeruen-mukoedo-reszvenytarsasag
value_for_three : 17469000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 47895.7
count : 1
value_for_one : 17469000
value_for_three_eur : 47895.7
suppliers_id : 9816
value_eur : 47895.7

0 : 1
suppliers_name : LicenseCore Zártkörűen Működő Részvénytársaság
value : 17469000
1 : 17469000
id : 33919
date : 2021-08-29
deadline_date : 2021-09-20
deadline_length_days : 22
title : TOP-1.2.1-15 LÁTOGATÓKÖZPONT ESZKÖZBESZERZÉS
category : supplies
description : Adás-vételi szerződés „TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010 azonosító számú „Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése”pályázatkeretén belül TOP-1.2.1-15 LÁTOGATÓKÖZPONT ESZKÖZBESZERZÉS tárgyban, melynek keretében az alábbi termékeket kellajánlattevőnek szállítania:Pallos 1 dbBárd 1 dbSzablya: 2 dbSzablya: 1 dbKézbilincs 1 dbLábbilincs 1 dbKézbilincs 3 dbLábbilincs 1 dbFokos: 3 dbLegénybot: 3 dbTőr: 1 dbTőr: 2 dbPisztoly: 1 dbPisztoly: 3 dbKarikás ostor: 3 dbBot: 1 dbKorbács 2 dbPálca: 1 dbKaloda: kültéri 1 dbBillogok: 5 dbEgyszerű pult a célbalövő játék fegyvereinek: 1 dbBírói asztal. 1 dbSzék: 13 dbBíró széke:. 1 dbDeres: műtárgymásolat 1 dbNyakkaloda: tömörfa, eredeti méretű, használható 1 dbTükör 1 dbForgatható kerék játék: 1 dbKisebb tárgymásolat, korabeli tárgyak másolatai: fehér tányér 2 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai: kisméretű faasztal 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai:belülről bársonnyal bevont tömörfenyő fa ládika 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai. Fazék 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai: ökörszarv 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai kosszarv 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai: bőrerszény 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai: fémpénz 4 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai: nyaklánc 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai: gyűrű 1 dbKisebb tárgymásolat: korabeli tárgyak másolatai: gyertyatartó 1 dbGyerek suba 1 dbParaszti ruha: 2 dbKislány viselet: 2 dbKisfiú viselet: 2 dbBetyárruha 3 dbKerületi hajdú (börtönőr), pandúr ruha: korabeli kinézetű / 2 dbVárosi bíró ruha: korabeli kinézetű, 1 dbNői viselet (egyszerű): korabeli kinézetű 2 dbNagykun női viselet: korabeli kinézetű1 dbJász női viselet: 1 dbKovácsoltvas rács 7 m2Nagykun kapitányi ruha 1 dbParaszti csizma: korabeli kinézetű 5 párPostakocsi kivágat: 1 dbKiállítás szakmai előkészítése, kivitelezése 1 dbFordítási költség (német, angol nyelvre) 30 oldalHanganyag elkészítése eGuide (magyar, angol, német) 1 dbInformációs tábla a bejáratnál, " beszélő tábla" 1 dbHangpontok 4 dbCélba lövő játék szett 1 dbVideoprism rendszer 1 dbVitrin: 3 dbVitrin: 1 dbVitrin: 2 dbVitrin: 2 dbPárkereső játék: 1 dbKockaforgató játék: 1 dbKiállítástechnika helyszíni üzembe helyezése 1 dbÉrtékmegőrző szekrény: 2 dbTelepített projektor, 2 dbTelepített számítógép 3 dbIndukciós hurok 2 dbNyomtatható kártya belépőhöz: 5000 dbForgatható téglák feladatokhoz: egyedi installáció 4 dbSzerkesztési díj, grafikai munka, kiállítási tablók, grafikák. 1 dbFaláda ruháknak 4 dbNyitott iratos láda 1 dbDigitális képkeret: 1 dbLED Televízió, 1 dbFaliképek 10 dbTabló 14 dbTabló 60 x 80 cm, szendvicsaluminium nyomat 19 dbTabló A/4 szendvicsaluminium nyomat 30 dbTabló A/5, szendvicsaluminium nyomat 40 dbTájékoztató tábla 15 dbMúzeumi baba felnőtt, egész alakos élethű arc és kéz 4 dbMúzeumi baba (térdelő) 1 dbBemutató próbababa 2 dbSziluett 9 dbParóka 6 dbEgyensúlyjáték1 dbFaltapéta 1 dbFolyosó, ponyva nyomat 1 dbCsárda háttérnyomat, vagy festés 1 dbPandúr, betyár háttérnyomat 1 dbBíró mögötti háttérnyomat, 1 dbTábla / információs / 5 dbFelirat, 3D polisztirol betűkivágás 1 készletNagykunok kapitánya ….: polisztirol 3D betűkivágás, 1 készletFőcím betűkivágás:3D polisztirol betűkivágás 1 készletIsten és a betyárok…: 3D polisztirol betűkivágás , 1 készletEgyedi, színes címer: 2 dbFalifogas: 1 dbÁllófogas 1 dbLiftajtó matrica: 1 dbEgyéb ajtó matricázás: 4 dbDobogó 1 1 dbDobogó 2 1 dbDobogó 3 1 dbDobogó 4 1 dbKerítés 1 dbMestergerenda tartókonzol 4 dbRoll up 3 dbreklámtáblák 10 dbközösségi információs portál 1 dbPR film késztíés 1 alkalomKiállítás vezető kiadvány 1500 dbTájékoztató piktogram értelmi sérülteknek 5 dbtérkép az attrakciókról 2000 dbleporelló 2000 dbAjánlatkérő a 321/ 2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: a szerződés tárgya által indokoltan aműszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű do
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
sid : EKR000999212021
eid : 8799567312203
awarded_value : 53033250.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 145404.13
id : 518
sid : 8796615275824
name : Kunszentmárton Város Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 53033250
value_for_two_eur : 145404.13
name : Tó-Art Medic Kft
id : 7978
slug : to-art-medic-kft
value_for_three : 53033250
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 145404.13
suppliers_id : 7978
value_eur : 145404.13

0 : 2
suppliers_name : Tó-Art Medic Kft
value : 53033250
2 : 53033250
id : 33333
date : 2021-08-09
deadline_date : 2021-09-13
deadline_length_days : 35
title : K2152/II. Értéktelen veszélyes hulladékok
category : services
description : Szolgáltatásvásárlási beszerzés indítása hulladékudvarok értéktelen veszélyes hulladékainak átadása 2023.06.30-ig, nettó 60 000 000Ft keretösszeg erejéig, az alábbi várható mennyiségek tekintetében.Ajánlatkérő a keretösszeg 75 %-ának megfelelő összértékű megrendelés kiadására vállal kötelezettségetA szolgáltatás körébe bevont hulladék fajta megnevezése és azonosító kódja (HAK) Éves becsült referencia mennyiségek (kg)*tonerek, nomtatópatronok (08 03 17*) 2 000veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok (15 01 10*) 15 000veszélyes anyagot maradékként tartalmazó hajtógázos szórópalackok (15 01 11*) 2 000olajszűrő (16 01 07*) 2 000fékfolyadék (16 01 13*) 200veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék (16 01 14*) 4 000fáradtolaj (13 02 05*) 70 000növényvédő szer (20 01 19*) 5 000veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták (20 01 27*) 70 000festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től (20 01 28) 85 000veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer (20 01 29*) 5 000egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azokat tartalmaz (17 06 03*) 200azbeszt tartalmú építőanyag (17 06 05*) 7 000gyógyszer hulladék (20 01 31*) 2000VI.3.9) pont folytatása17. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárásban Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét azajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.A Kbt. 81. § (4)-(5) rendelkezései értelmében:„(4) Nyílt eljárásban az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezhet úgy, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsonyár vagy költség vagy egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben azesetben csak a legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében vizsgálja azár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, illetve az egyéb vállalások aránytalanságát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerintieljárást. Ha az ajánlattevő ajánlata aránytalanul alacsony ár vagy költség, vagy egyéb aránytalan vállalások miatt érvénytelennekbizonyul, az értékelési sorrendben a következő ajánlattevő a helyébe lép és a szükséges bírálati cselekményeket ennek megfelelőenkell elvégezni.(5) Az ajánlatkérő nyílt eljárásban az eljárást megindító felhívásban rendelkezhet úgy is, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységeseurópai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csakaz értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetébenvégzi el a bírálatot. A 69. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a bírálat során ilyenkor is biztosítani kell, hogy azösszegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett –ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő nyilatkozatát alátámasztóigazolások vizsgálatára is kiterjedően teljeskörűen elbírálja.”Fentiekre tekintettel Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően, az értékelési sorrendbenlegkedvezőbb Ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.18.) Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a II.2.7. pontban a szerződések kezdő napjaként megjelölt nap, az eljárásütemezésétől függő, tájékoztató jellegű.19.) A felhívás IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama pontjával kapcsolatban Ajánlatkérő előírja, hogy 1 hónap alatt 30naptári napot ért.20.) AK jelen eljárást a Kbt. 53. § (5) alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés). A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 92/H. § (7)bekezdésében és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltétleiről szóló 385/2014.(
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest; HU120 Pest
sid : EKR000978572021
eid : 8799560529227
awarded_value : 60000000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 164505.25
id : 692
sid : 8796388521264
name : BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 5556
slug : design-hulladekgazdalkodasi-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 5556
value_eur : 164505.25

0 : 4
suppliers_name : DESIGN Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 60000000
4 : 60000000
id : 32808
date : 2021-07-20
deadline_date : 2021-08-26
deadline_length_days : 37
title : Tomori kúria felújítása
category : constructions
description : Tomori-kúria felújítása Szabolcs községben az alábbiak szerint:Fa tetőszerkezetek 444,85m2Fafödémek 444,85m2Beton aljzatok 10,20 m3Tetőlécezés 752m2Oldalfalvakolat készítése 1470,8 m2Üvegszövet háló elhelyezése 621,78m2 +333,31Szerelt gipszkarton álmennyezet 274,84m2Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, 113,63m2Laminált padló fektetése 123,85m2Függőereszcsatorna szerelése 106,33m2Belső festéseknél felület előkészítése 621,78m2Mészfestés 896,62 m2Talajnedvesség elleni szigetelés 33,5m2Külső fal; Homlokzati fal hő- és hangszigetelése, 292,51m2 + 63,29 m2Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése 305,24m2Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése beltérben,1dbLevegő-víz hőszivattyúk elhelyezése kültérben, 1db
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
sid : EKR000575762021
eid : 8799257654603
awarded_value : 159136983.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 436314.49
id : 1979
sid : 8796623107376
name : Szabolcs Község Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 159136983
value_for_two_eur : 436314.49
name : G-Mínusz Épületgépészeti Kft
id : 9815
slug : g-minusz-epueletgepeszeti-kft
value_for_three : 159136983
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 436314.49
count : 1
value_for_one : 159136983
value_for_three_eur : 436314.49
suppliers_id : 9815
value_eur : 436314.49

0 : 1
suppliers_name : G-Mínusz Épületgépészeti Kft
value : 159136983
1 : 159136983
id : 32655
date : 2021-07-13
deadline_date : 2021-08-31
deadline_length_days : 49
title : Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése
category : constructions
description : „Keszthely, Hévízi úti kerékpárút I. ütemének megépítése” című és „TOP-3.1.1-15-ZA2-2019-00004 azonosítószámú projektkivitelezőjének kiválasztása” tárgyú kivitelezési munkák elvégzése az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokbanrészletezettek szerint:Az építési beruházás jellege alapvetően kerékpárút, közmű és csatornaépítés.A tervezett kerékpárút hossza mindösszesen 613,64 mKétirányú kerékpárút: 274,96 fm, burkolatszélesség 2,6 m (Bécsi Kapu utcától Csák György utca kereszteződéséig).Elválasztott gyalog és kerékpárút: 169,5 fm, burkolatszélesség min. 4,4 m (Csák György utca és a Pipáskert utca között)Elválasztás nélküli gyalog és kerékpárút: 169,18 fm, burkolatszélesség 3,3 m (Pipáskert utca és a Pál utca között)• Ideiglenes forgalomkorlátozás,• Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából 310 m• Fák kitermelése tuskóirtással bozót és cserjeirtás, csemeteültetés 13 db• Betonacél helyszíni szerelése 0,41 t (8 mm és 12 mm)• Előre gyártott támfal elemek elhelyezése előre elkészített vasalt lemezalapra 50 db• Közműfeltárás szakfelügyelet biztosításával 14 m3• Csatornaépítés (zárt csatornával, folyókával és víznyelőkkel): 410 m-előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása 40 m-körszelvényű, talpas betoncső beépítése 46,5 m,-egyoldalas tokos műanyag csatornacső beépítése, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül 415,0 m-műanyag, tokos csatornacső idom építése 27 db-akna vagy akna jellegű műtárgy építése 34,3 m3-csatlakozóhely készítése csatornavezetékbe vagy aknafalba 96 db egyidejűleg+ 2 db utólag- rézsű és mederburkolat előregyártott mederlapokból 4,8 m2-árokburkolat készítése hordalékfogós kivitelben 3,2 m2-aknahágcső beépítése 29 db,-kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése cementhabarcs rögzítéssel 15 db,-öntöttvas víznyelőrács elhelyezése 30 db,-esővíz ejtővezeték csatlakoztatása forgócsuklóval 9 db-útpadka folyókaelemek elhelyezése 40 m,-meglévő aknák szintbehelyezése 7 db• Meglévő elektromos és távközlési földkábel kiváltása, védelembe helyezése (elektromos földkábel: 6 db, távközlési földkábel 3db).• Útalap beton bontása 28,8 m3• Beton burkolatalap készítése 122,80 m3• Útburkolat építés:-Szegélyek bontása 89 m-Kiemelt szegély készítése 289,5 fm,-süllyesztett szegély vagy futósor készítése 33,5 fm-egyéb szegélykövek, útszegélyek készítése 646 fm-kiemelt szegély javítása 15 m-térburkolat készítése 6 cm vastagsággal 16,6 m-aszfaltburkolatok repedéseinek javítása, melegen beépíthető hézagkitöltő anyaggal 2,5 m3-zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása kötőréteggel együtt 17,8 m3-aszfaltburkolatok felső rétegének lemarása 278,1 m2-bitumenes burkolatkészítés, hengerelt aszfalt kötőréteggel 69 m3-bitumenes burkolatkészítés, hengerelt aszfalt kopóréteggel 85,6 m3• Közúti jelzőtáblák 36 db (új), útburkolati jelek felfestése 244,60 m2• Gyalog és kerékpárút útkorlát készítése 85 m• Föld feletti tűzcsapbontása és építése 1 db(A mennyiségek meghatározása a melléklet költségvetés kiírással együtt érvényes, azt nem helyettesíti.)A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély, valamint vízjogi létesítési engedély köteles.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogyamennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak atárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetbenértendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek azajánlatában igazolnia kell.A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
phase : E50 - Bírálati szakasz
phase_en : Evaluation phase
place : HU223 Zala
sid : EKR000778112021
eid : 8799406191947
awarded_value : 72285719.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 198189.67
id : 1190
sid : 8796525262128
name : Keszthely Város Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : "FITOTRON - SYSTEM" Szolgáltató és Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 8868
slug : fitotron-system-szolgaltato-es-kereskedelmi-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 8868
value_eur : 198189.67

0 : 5
suppliers_name : "FITOTRON - SYSTEM" Szolgáltató és Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 72285719
5 : 72285719
id : 25788
date : 2020-10-28
deadline_date : 2020-12-07
deadline_length_days : 40
title : Taszár, Mezőkövesd műszaki ellenőri szolgáltatás
category : services
description : 2. rész „Mezőkövesd üzemanyagbázis kármentesítése (KEHOP-3.3.0-15-2017-00005) projektek keretében végzett műszaki ellenőriszolgáltatás” A HM VGH a „Mezőkövesd üzemanyagtelepek kármentesítése” című pályázat keretén belül valósíthatja meg a feltártszennyezettség kármentesítését Európai Uniós forrásból. Jelen beszerzés célja a környezeti kármentesítés műszaki ellenőrzése, melykármentesítés a lehatárolt környezetszennyezés felszámolását, kármentesítő létesítmények kiépítését, vízjogi üzemeltetési engedélybeszerzését, további kapcsolódó feladatok elvégzését, és a monitorozási feladatokat tartalmazza. A kármentesítő rendszer elemei:munkagödör, talajvíz kezelő egység, komposztálótér, szikkasztó árok, tiszta föld depónia, monitoring rendszer. A folyamatokhatásának megfigyelésére összesen 14 db kút rendszeres mintavételezése tervezett. A szennyezett terület, ahol környezetvédelmikármentesítést végre kell hajtani 70.400 m2 felszíni vetületű.
phase : E50 - Bírálati szakasz
phase_en : Evaluation phase
place : HU11 Budapest; HU232 Somogy; HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
sid : EKR001008322020
eid : 8798747587915
awarded_value : 37019995.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 35012.20
id : 234
sid : 8796357719344
name : Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-17
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 839
slug : mecsek-mernoekiroda-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 839
value_eur : 35012.2

0 : 4
suppliers_name : Mecsek Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 12770000
4 : 12770000
id : 36006
date : 2021-09-27
deadline_date : 2021-10-13
deadline_length_days : 16
title : Pesterzsébet - Kossuth Bölcsőde konyha fejlesztése
category : constructions
description : A Kossuth Bölcsőde konyhájának fejlesztése a dokumentáció részét képező tervek, műszaki dokumentumok és árazatlan költségvetések tételei, mennyiségei szerint: csővezetékek bontása: 65 m födémáttörés: 45 db vakolatok pótlása: 92 m fűtési vezetékek szigetelése: 255 m csővezeték bontása: 263 m ivóvíz vezeték szerelése: 99 m lefolyóvezeték szerelése: 175 m légcsatorna szerelése: 27 m válaszfal építése: 42 m2 vakolat leverése: 215 m2 oldalfalvakolat készítése: 300 m2 fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése: 215 m2 padlóburkolat készítése: 183 m2 nyílászárók javítása: 21 db festési felület előkészítése: 705 m2 védőcső elhelyezése: 880 m szigetelt vezeték elhelyezése, védőcsőben: 2970 m kábelszerű vezeték elhelyezése: 1095 m lámpatest elhelyezése: 43 db padlószegélycsatorna elhelyezése: 90 m rozsdamentes munkaasztal: 16 db csepegtető falipolc beépítése: 4 db tároló állvány beépítése: 14 db
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001157952021
eid : 8799644120395
awarded_value : 59474052.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 162342.16
id : 181
sid : 8796535059760
name : BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Demanding Build Kft.
id : 4506
slug : demanding-build-kft
value_for_three : 59474052
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 162342.16
suppliers_id : 4506
value_eur : 162342.16

0 : 3
suppliers_name : Demanding Build Kft.
value : 59474052
3 : 59474052
id : 36004
date : 2021-09-26
deadline_date : 2021-10-07
deadline_length_days : 11
title : Alkotóház villaépület felújítása-Balatonföldvár
category : constructions
description : Alkotóház villaépület felújítása és átalakítása Balatonföldvár I. Bontás Beltéri falak bontása Kültéri falakon történő bontások Padlóburkolatok, szaniterek bontása Tető héjazat bontási munkálatai Erősáramú villanyszerelési bontások Gáznyomvonal bontási munkálatai Víznyomvonal bontási munkálatai Bontási hulladékok kezelése II. Építészet- Szakipar Burkolatok Tetőfedési munkák Falak Festési munkák Asztalos munkák Konyhatechnológia beszerelése III. Építészet- Nyílászárók Kültéri nyílászárók korszerűsítése IV. Gépészet-víz Szerelési munkák:Ötvözött, rozsdamentes, hosszvarratos vékonyfalú acélcső vízvezeték részére, idomokkal, csőbilincsekkel, megerősítésekkel, szakaszos nyomáspróbával, présidomos kötésekkel Hőszigetelő munka:Hidegvíz vezeték hőszigetelése falhoronyban és álmennyezetben zártcellás csőhéjjal 13mm vastagságban V. Gépészet-fűtés, szellőzés Szerelési munka: Pe-Xc anyagú ötrétegű műanyag cső szerelése padlóban, falhoronyban vagy álmennyezetben, csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával Szigetelési munka VI. Gépészet-gázellátás Gázhálózat szerelési munkák VII. Gyengeáram-elektromos Vagyonvédelmi rendszer kiépítése Struktúrált hálózat Kaputelefon hálózat Uniview kamerarendszer VIII. Erősáramú-villszer Szabványos mérőhely kialakítása Elosztó kiépítése Lámpatestek, fényforrások Lámpatestek a szükséges tartószerkezettel, apróanyagokkal, fényforrással, fényforráshoz szükséges szerelvényekkel, felszerelve, bekötve, üzembehelyezéssel. Vezetékek, kábelek Kábelek tartószerkezetre fektetve vagy védőcsőbe húzva, a szükséges végkiképzésekkel, bekötve, szigetelési ellenállás méréssel, jegyzőkönyv készítéssel. Minden kábel bekötéssel, szükség esetén csatlakozó vagy húzódobozzal, nyomvonalkijelöléssel és kialakítással komplett Szerelvények Minden készülék a hozzátartozó apróanyagokkal, a felszereléshez segédanyagokkal, alkatrészekkel, tartószerkezettel, felszerelve, bekötve. Védőcsövek Villámvédelem-földelés-EPH Egyéb munkák IX. Kert rendezés Alkotóház körüli kert tisztítása Alkotóház kertjének karbantartása Egyéb kert rendezés Ajánlatkérő a műszaki leírásban részletesen leírtakkal egyenértékű termék, eszköz megajánlását is elfogadja a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolni. A teljes mennyiséget, és részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU2 DUNÁNTÚL
sid : EKR000829942021
eid : 8799436600651
awarded_value : 62399303.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 170327.02
id : 1088
sid : 8796378002736
name : MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-16
value_for_two : 62399303
value_for_two_eur : 170327.02
name : Best Bond Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9814
slug : best-bond-epitoipari-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 62399303
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 170327.02
count : 1
value_for_one : 62399303
value_for_three_eur : 170327.02
suppliers_id : 9814
value_eur : 170327.02

0 : 1
suppliers_name : Best Bond Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 62399303
1 : 62399303
id : 35980
date : 2021-08-07
deadline_date : 2021-08-18
title : „Kádár utcai parkoló építés kivitelezése”
category : constructions
description : Beszerzés tárgya a „Kádár utcai parkoló építés kivitelezése” (építési beruházás). Leírás (beszerzés tárgya, mennyisége): A beruházás szükségességét a „Zöldváros” elnevezésű projekt kapcsán érintett, Erzsébet-ligetben található parkoló megszűnése indokolja. A jelen kivitelezéssel érintett terület lehatárolását dokumentáció tartalmazza. A projekt a Kádár utcában meglévő parkoló és sportpálya elbontásával egy egybefüggő, személygépjárművek számára létesülő parkolóterület kialakítását valamint a Pázmándi utcai csomópont átépítését és gyalogos átkelőhely kialakítását foglalja magában. A műszaki dokumentáció két ütemű megvalósítást tesz lehetővé. Jelen pályázat az 1. ütemre és a Pázmándi utcai csomópontra irányul. A beruházással érintett területek Veszprém Megyei Jogú Város tulajdonában lévő 5744/5, 5747, 5736,5957/4,5723/2 helyrajzi számú ingatlanok. Az építési helyszín régészeti szempontból kiemelt jelentőségű terület. Elbontásra kerül a jelenlegi 26 férőhelyes, aszfalt burkolatú parkoló, a beton burkolatú sportpálya, lelátó, rámpa, illetve négy tartóoszlop. A garázssor nem kerül elbontásra. A beavatkozás miatt szükséges elbontani a Kádár utca Csermák lépcsőhöz csatlakozó szakaszának út és járdaburkolatát, illetve a Pázmándi utca kétoldali burkolatát. Kiépül a parkoló csapadékvíz elvezetése, mely a Csermák lépcső meglévő csapadékvíz csatornájába csatlakozik. A terület külső oldalain elhelyezett, földkábellel megtáplált közvilágítási hálózat épül. A parkoló bejáratánál kiváltásra kerül egy távközlési oszlop. Örökségvédelem: Az 50 cm-nél mélyebb érintettségű talajrétegekben esetlegesen előforduló régészeti objektumok megóvása érdekében az ezen területeken végzendő bontómunkák múzeumi irányítás mellett történnek, a régészeti előírások betartása mellett. A leendő nyertes kivitelezővel és Lackó Dezső Múzeum munkatársaival közösen a kivitelezés megkezdése előtt a régészeti szakfelügyelettel végzendő munkákról és az esetleges régészeti feltárási szakfeladatokról egyeztetés történik minden felületre. Az egyeztetésről hatósági jegyzőkönyv készül. A teljes beruházás során szükséges a jegyzőkönyvben foglaltak betartása. Főbb mennyiségek: - 849 m3 aszfalt útburkolat bontása szállítással - 126 fm meglévő rámpa és lelátó elbontása (hozzá tartozó oszlopokkal) - 497 m3 töltés építése bevágásból kitermelt földből - 1003 m3 földmű építése anyagnyerőhelyről - 2641 m2 8 cm szürketérkő - 79 m3 Kz 2/4 zúzalék ágyazat készítése - 396 m3 Ckt. cementstabilizáció alap készítése - 528 m3 M56 Mechanikai stabilizáció készítése - 504 fm kiemelt szegély (beton) építése - 22 db lombhullató, földlabdás faegyedek ültetése - 450 fm NAYY 0,6/1kV 4x16 mm2 földkábel létesítése - 400 fm védőcső D63 építése - 5 db parkvilágító kandelláber állítás - 5 db parkvilágító lámpatest felszerelése - 14 db acél lámpaoszlop létesítése 11m magasságig - 14 db lámpakar felszerelése - 492 m2 munkaárok kétoldali dúcolással, vízszintes pallózással - 275 m3 munkaárok földkiemelése I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból - 65 m3 sziklalazítás légkalapáccsal, talajosztály: V. - 105 m tokos műanyag csatornacső beépítése: 200 mm PIPELIFE PVC-U - 95 m tokos műanyag csatornacső beépítése: 315 mm PIPELIFE PVC-U - 1 db iszap-, és olajfogó műtárgy beépítése - 1 db régészeti szakfelügyelet Az építmények megvalósítása, a kivitelezés módját befolyásoló körülmények, szolgáltatások: Nyertes ajánlattevőnek el kell készíteni és előzetesen Megrendelővel jóvá kell hagyatni a tárgyi beruházás organizációs és ideiglenes forgalomkorlátozási tervét. Megrendelő az építési munkák során kitermelt és elszállításra kerülő föld térítésmentes elhelyezését nem biztosítja. A munkaterületen található közművek műszeres kitűzéseit és közmű szakfelügyeleteit az érintett szolgáltatóktól, valamint a régészeti érintettségű területek esetén régészeti szakfelügyeletet nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelni. Az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkák: Az építési területen található, vagy azzal közvetlenül határos lakó és intézményi funkciójú épületek tul
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU213 Veszprém
sid : EKR000947442021
eid : 8799550338379
awarded_value : 139479109.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 380726.38
id : 534
sid : 8796781671728
name : Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 1520
slug : colas-ut-epitoipari-zartkoeruen-mukoedo-reszvenytarsasag
value_for_three : 139479109
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 380726.38
suppliers_id : 1520
value_eur : 380726.38

0 : 3
suppliers_name : Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
value : 139479109
3 : 139479109
id : 34994
date : 2021-10-11
deadline_date : 2021-10-26
deadline_length_days : 15
title : Élelmiszerek, élelmezési alapanyagok beszerzése
category : supplies
description : nehézárú, tészta, fűszerek, konzervek, 9209,35 kg, 3177 liter,150 doboz, 15726 db, 200 csomag a dokumentációban foglaltakszerint
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU231 Baranya
sid : EKR001236752021
eid : 8799719683403
awarded_value : 41208016.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 112482.64
id : 3991
sid : 8796424729904
name : Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 9352493
value_for_two_eur : 25528.85
name : Becze József egyéni vállalkozó
id : 583
slug : becze-jozsef-egyeni-vallalkozo
value_for_three : 9352493
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 25528.85
suppliers_id : 583
value_eur : 25528.85

0 : 2
suppliers_name : Becze József egyéni vállalkozó
value : 9352493
2 : 9352493
date : 2021-11-16
value_for_two : 5259863
value_for_two_eur : 14357.48
name : Halker Mirelit Depo Kft.
id : 4177
slug : halker-mirelit-depo-kft
value_for_three : 5259863
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 14357.48
count : 3
value_for_one : 5259863
value_for_three_eur : 14357.48
suppliers_id : 4177
value_eur : 29140.46

0 : 1
suppliers_name : Halker Mirelit Depo Kft.
value : 10675608
1 : 5259863
date : 2021-11-16
value_for_two : 10207750
value_for_two_eur : 27863.38
name : "Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 3362
slug : varga-kereskedelmi-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 10207750
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 27863.38
count : 1
value_for_one : 10207750
value_for_three_eur : 27863.38
suppliers_id : 3362
value_eur : 27863.38

0 : 1
suppliers_name : "Varga" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 10207750
1 : 10207750
date : 2021-11-16
value_for_two : 5282865
value_for_two_eur : 14420.27
name : PREDAZO Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 9812
slug : predazo-suetoipari-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 5282865
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 14420.27
count : 1
value_for_one : 5282865
value_for_three_eur : 14420.27
suppliers_id : 9812
value_eur : 14420.27

0 : 1
suppliers_name : PREDAZO Sütőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 5282865
1 : 5282865
date : 2021-11-16
value_for_two : 5689300
value_for_two_eur : 15529.68
name : Gasztró-Terni Kft.
id : 3787
slug : gasztro-terni-kft
value_for_three : 5689300
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 15529.68
suppliers_id : 3787
value_eur : 15529.68

0 : 2
suppliers_name : Gasztró-Terni Kft.
value : 5689300
2 : 5689300
id : 34891
date : 2021-10-07
deadline_date : 2021-10-25
deadline_length_days : 18
title : Iparterület kialakítása Nagyvisnyón TOP 1.1.1-16ME
category : constructions
description : Iparterület kialakítása Nagyvisnyón TOP-1.1.1-16-HE1-2019-00010Elvégzendő feladatok:raktárépület és fűtőhelyiség építése, nettó alapterület 287,16 m2iroda és szociális épület felújítása, nettó alapterület 140.23 m2nyitott szín felújítása, nettó alapterület 974,55 m2A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, tervei, valamintaz árazatlan költségvetések tartalmazzák.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU312 Heves
sid : EKR001276552021
eid : 8799732725067
awarded_value : 144324895.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 393953.58
id : 2655
sid : 8796620944688
name : Nagyvisnyó Község Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3

0 : high_value_awarded
date : 2021-11-16
value_for_two : 144324895
value_for_two_eur : 393953.58
name : T-moduL Invest Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 9813
slug : t-modul-invest-epitoipari-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 144324895
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 393953.58
suppliers_id : 9813
value_eur : 393953.58

0 : 2
suppliers_name : T-moduL Invest Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 144324895
2 : 144324895
id : 34713
date : 2021-09-30
deadline_date : 2021-10-15
deadline_length_days : 15
title : Tisztítószerek szállítása
category : supplies
description : Adásvételi keretszerződés keretében különféle tisztítószer, takarítóeszköz, munkavédelmi, higiéniai termék szállítása nettó34.000.000,- Ft + áfa értékben (tervezetten 88.648 különféle termék) a Fővárosi Törvényszék részére a KözbeszerzésiDokumentációban meghatározottak szerint.Az értékelés alapját képező ajánlati ár a szerződés teljes időtartamára tervezett mennyiségre kalkulált érték, amely mennyiség adokumentációhoz csatolt táblázatban szerepel, mindösszesen 88.648 különféle tisztítószer, takarítóeszköz, munkavédelmi, higiéniaitermék.Ajánlatkérő az ajánlati felhívás ezen pontjában meghatározott tervezett mennyiség tekintetében + 20 % értékben opció lehetőségétköti ki a II.2.10) pontban foglaltak szerint.Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR000531492021
eid : 8799243138379
awarded_value : 40800000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 111368.91
id : 204
sid : 8796526507312
name : Fővárosi Törvényszék
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
id : 9415
slug : wetex-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9415
value_eur : 111368.91

0 : 8
suppliers_name : Wetex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
value : 40800000
8 : 40800000
id : 34670
date : 2021-09-29
deadline_date : 2021-10-11
deadline_length_days : 12
title : Új lakásvízmérők beszerzése ÉDV Zrt. részére
category : supplies
description : Jelen közbeszerzés tárgya új lakásvízmérők szállítása DN 15/L110 mérettartományban összesen 1000 darab mennyiségben.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU212 Komárom-Esztergom
sid : EKR001182792021
eid : 8799701988683
awarded_value : 2890000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 7888.63
id : 1304
sid : 8796364698928
name : Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 2890000
value_for_two_eur : 7888.63
name : Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 8964
slug : brunata-zenner-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 2890000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 7888.63
suppliers_id : 8964
value_eur : 7888.63

0 : 2
suppliers_name : Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 2890000
2 : 2890000
id : 34369
date : 2021-09-15
deadline_date : 2021-10-05
deadline_length_days : 20
title : Zöldségtermesztéshez kapcsolódó eszközök
category : supplies
description : 2. rész: Termesztéshez szükséges egyéb gépek, eszközök beszerzéseAjánlatkérő adásvételi szerződés keretében az alábbi termesztéshez szükséges gépeket, eszközöket kívánja beszerezni:• 1 darab rekeszmosó;• 1 darab lapmérleg;• 1 darab békamérleg;• 1 darab magasnyomású mosó.A beszerzendő termékek részletes meghatározását és tervezett mennyiségét a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszakileírás és ajánlati ártáblázat tartalmazza.A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy azáltala nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásravagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Azártáblazatban feltüntetett bármely márka- vagy gyártmánynév csak az adott tétel pontos meghatározását szolgálja, Ajánlatkérőműszakilag egyenértékű megajánlást elfogad. Amennyiben Ajánlattevő ajánlatában az árazatlan ajánlati ártáblázatban meghatározottgyártmánytól, típustól eltérő, azonban azzal műszakilag egyenértékű terméket ajánl, akkor köteles ajánlatához ezen termékek listájátaz árazatlan ajánlati ártáblázat vonatkozó tételszámainak feltüntetésével külön nyilatkozatban, az egyenértékűséget igazolódokumentummal, illetve dokumentumokkal (pl. termékleírás, műszaki adatlap, gyártói nyilatkozat) együtt csatolni.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU231 Baranya
sid : EKR001157572021
eid : 8799643989323
awarded_value : 41108000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 112209.64
id : 4303
sid : 8798195742000
name : Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 4396000
value_for_two_eur : 11999.45
name : Hírös Fóliaház Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
id : 6162
slug : hiroes-foliahaz-kereskedelmi-szolgaltato-korlatolt-felelossegutarsasag
value_for_three : 4396000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 11999.45
count : 2
value_for_one : 4396000
value_for_three_eur : 11999.45
suppliers_id : 6162
value_eur : 112209.64

0 : 1
suppliers_name : Hírös Fóliaház Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
value : 41108000
1 : 4396000
id : 34319
date : 2021-09-14
deadline_date : 2021-09-30
deadline_length_days : 16
title : Karácsonyi csomagok beszerzése/karácsonyi juttatás
category : supplies
description : 8000 darab karácsonyi csomag összeállítása, ünnepi csomagolása és címlista szerinti házhoz szállítása a kerület nyugdíjas lakosainaka dokumentációban megjelölt módon és feltételekkel.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR000926872021
eid : 8799543588171
awarded_value : 21898000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 59773.44
id : 1148
sid : 8796537386288
name : Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 21898000
value_for_two_eur : 59773.44
name : KER-AGRO KFT
id : 7888
slug : ker-agro-kft
value_for_three : 21898000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 59773.44
suppliers_id : 7888
value_eur : 59773.44

0 : 2
suppliers_name : KER-AGRO KFT
value : 21898000
2 : 21898000
id : 34187
date : 2021-09-09
deadline_date : 2021-09-24
deadline_length_days : 15
title : Madáreltérítők telepítése védővezető sodronyokra
category : services
description : Madáreltérítők telepítése védővezető sodronyokra az alábbiak szerint:• Dunamenti-Ócsa 220 kV-os távvezeték 11-14 oszlopok közötti szakasz (Duna keresztezés) védővezetőire: 160 db• Dunamenti-Ócsa 220 kV-os távvezeték 29-31 oszlopok közötti szakasz (Kis-Duna keresztezés) védővezetőire: 120 dbA madáreltérítők telepítését drónnal pilóta nélküli távvezérelt helikopterrel kell elvégezni.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR001102192021
eid : 8799619675467
awarded_value : 3632000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 9914.02
id : 510
sid : 8796191454512
name : MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 3632000
value_for_two_eur : 9914.02
name : MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 8328
slug : mvm-xpert-zartkoeruen-mukoedo-reszvenytarsasag
value_for_three : 3632000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 9914.02
count : 1
value_for_one : 3632000
value_for_three_eur : 9914.02
suppliers_id : 8328
value_eur : 9914.02

0 : 1
suppliers_name : MVM XPert Zártkörűen Működő Részvénytársaság
value : 3632000
1 : 3632000
id : 33912
date : 2021-08-30
deadline_date : 2021-09-24
deadline_length_days : 25
title : ELTE Vezér úti Kollégium felújítás
category : constructions
description : ELTE VEZÉR ÚTI KOLLÉGIUM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁSA Vállalkozási szerződés keretébenA tervezett építési tevékenység címe: 1141 Budapest, Vezér utca 112.Építési tevékenység megnevezése, rövid leírása:Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Vezér úti kollégiumának hangulatjavító felújítása. A felújítás a földszinti rendezvénytermet és azinnen nyíló konditermeket és a közlekedőket érintette, festéssel és burkolással, a mosdókban ezen felül szaniterek cseréjével és újparavánok elhelyezésével. A felújítás során az érintett helyiségekben burkolatokat cserélünk, festünk, a vizesblokkok átszervezésévelnöveljük a zuhanyzók számát, amelyek kabinos kialakításúak lesznek. Az emeleti szinteken a felújítás a szobákat nem érinti, aközlekedők és a társalgó új melegburkolatot kapnak, a társalgó elavult szakipari fala is újra lesz cserélve.Felújítással érintett területekFöldszinten:- szélfogó- közlekedő- mosdók- akadálymentes mosdó- rendezvényterem- konditermek1-9. szinten:- közlekedők- konyhák- étkezők- társalgók- vizesblokkokFeladat még a fenti munkákhoz kapcsolódó elektromos és gépészeti munkák elvégzése is.A felújítandó, átalakítandó összesített nettó alapterület: 1490 m2A feladatok részletesen a műszaki leírásban (szakági műleírásokban, tervekben, árazatlan költségvetésben) kerültek meghatározásra.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a műszaki leírásban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való esetleges hivatkozás a közbeszerzés tárgyának egyértelmű jellegénekmeghatározása érdekében történt, illetve szükséges, ajánlatkérő az azzal egyenértékű ajánlattételt mindemellett biztosítja. Azegyenértékűség igazolása ajánlattevő feladata. (321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 46. § (3)).
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU11 Budapest
sid : EKR001028582021
eid : 8799576913227
awarded_value : 286997994.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 783398.37
id : 515
sid : 8796291822896
name : Eötvös Loránd Tudományegyetem
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
id : 2494
slug : mozaik-epitoipari-kereskedelmi-szolgaltato-kft
value_for_three : 286997994
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 783398.37
suppliers_id : 2494
value_eur : 783398.37

0 : 3
suppliers_name : Mozaik Építőipari Kereskedelmi Szolgáltató Kft.
value : 286997994
3 : 286997994
id : 32156
date : 2021-06-24
deadline_date : 2021-07-19
deadline_length_days : 25
title : Adatmentő szoftvereszközök beszerzése négy részben
category : supplies
description : Az informatika rohamos fejlődése az adózók által alkalmazott digitális eszközök igénybevételével megvalósuló adóelkerülési technikákfeltárását, bizonyítékként történő felhasználását elősegítő szoftvereszközök beszerzését teszi szükségessé.A beszerzés tárgyai az adatmentés során átvett adatok digitális feldolgozásának eszközei.Tárgyi közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő a következő termékeket kívánja beszerezni:NUIX Workstation 1 darabA 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy, a közbeszerzés tárgya egyes termékek esetében egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározottgyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, amegnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű”minden esetben értendő.Egyenértékű termék megajánlása esetén az egyenértékűséget igazolni szükséges.A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
phase : E50 - Bírálati szakasz
phase_en : Evaluation phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR000768962021
eid : 8799403177291
awarded_value : 9241000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 25224.51
id : 481
sid : 8796361061680
name : Nemzeti Adó- és Vámhivatal
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Lenár-Jagd Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
id : 2916
slug : lenar-jagd-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegutarsasag
value_for_three : 7968000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 21749.69
suppliers_id : 2916
value_eur : 21749.69

0 : 3
suppliers_name : Lenár-Jagd Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt FelelősségűTársaság
value : 7968000
3 : 7968000
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 86
slug : etiam-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 925000
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 2524.91
suppliers_id : 86
value_eur : 3474.82

0 : 3
suppliers_name : ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 1273000
3 : 925000
id : 32113
date : 2021-06-22
deadline_date : 2021-08-10
deadline_length_days : 49
title : „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése 2021”
category : constructions
description : Nyírpazony, Arany János utca 14. (Hrsz.:617) ingatlanon 2 csoportszobás bölcsőde építése.A bölcsőde befoglaló mérete: 28,30 x 31,60 m Szintek száma: 1 (földszint). Beépített (bruttó) alapterület: 679,87 m² Földszinti nettóalapterület: 452,39 m².A megvalósítandó kivitelezési tevékenység építési engedélyköteles tevékenység.FONTOSABB ÉPÍTÉSI TÉTELEK:Beton sávalap készítése: 148 m3Vasbeton födémpallós födém építése: 497 m2Teherhordó blokktégla falazat készítése: 511 m2Kerámia válaszfal készítése: 390 m2Fa tetőszerkezet készítése: 667 m2Tetőfedés kerámia cseréppel: 718 m2Kerámia falburkolat: 388 m2Kerámia padlóburkolat (kül- és beltéri): 435 m2PVC burkolat: 103 m2Laminált parketta padlóburkolat 26 m2Beltéri nyílászárók elhelyezése: 40 dbKültéri nyílászárók elhelyezése: 33 dbBelső festés: 1496 m2Homlokzati hőszigetelés: 642 m2Térburkolat készítés: 611 m2Fotovoltaikus rendszer: 10 kWpNyertes ajánlattevő feladatát képezi a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tevékenységek teljes körű ellátása a minőségikövetelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározottgyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, amegnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,azokkal Ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján –egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.)Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a továbbiközbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
sid : EKR000420392021
eid : 8799206733131
awarded_value : 214897859.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 586591.67
id : 4456
sid : 8796684252464
name : Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Z-konstrukt kft
id : 1056
slug : z-konstrukt-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 1056
value_eur : 586591.67

0 : 4
suppliers_name : Z-konstrukt kft
value : 214897859
4 : 214897859
id : 31698
date : 2021-06-06
deadline_date : 2021-06-28
deadline_length_days : 22
title : Panyola Község csapadékvíz elvezetése
category : constructions
description : Műszaki megoldás:A település vízelvezetését a lehetséges befogadó figyelembe vételével (Veszprémi utcántervezett záportározó, Csonkavég utcán meglévő nyílt árok, befogadója a Belsőségi csatornán keresztül az Öreg-Túr) az utcákonnyíltfelszínű burkolt csatornákkal, illetve zárt szakasszal kerül megoldásra. A község területén az Öreg-Túr 6+450 km szelvényébetervezett csapadékvízbevezetés esetében a befogadóba történő bevezetés a Panyola 020/1 hrsz-ú csatornába történik, amely államitulajdonban és a FETIVIZIG vagyonkezelésében van. A tervezett záportározó a Panyola 86/1, 86/2 hrsz-ú területe önkormányzatitulajdonban van.A feladat meghatározása:A fő feladat a belterületi utak mentén és a hozzá csatlakozó ingatlanok előtt a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, ill. a meglévőrendszer felújítása, olyan szintre, hogy az a mértékadó csapadékot minden időben a leggyorsabban képes legyen elvezetni alegközelebbi befogadóba. A csatornákat a helyi építési szabályzat szerint a szűk belterületi utaknál csak zártan szabad létesíteni. Atöbbi útárkot pedig burkolni szükséges a könnyebb karbantartás, a kisebb fenntartási költségek és a jó vízelvezető képességérdekében. A burkolathoz korszerű burkoló elemeket kell használni, melynek az élettartama hosszú.A Veszprém utca „K”-i oldalán (a páratlan számú épületek előtt) épül a VE-1-0 jelű csatorna. Befogadója a 86/1 hrsz-ú területentervezett záportározó. Teljes hossza 205,30 fm. A csatornára homokfogó is építendő.A Veszprém utca „Ny”-i oldalán épül a VE-1-1 jelű csatorna. Befogadója a VE-1-0 jelű csatorna. Hossza 88,20 fm.A Veszprém utcán „Ny”-i oldalán épül a VE-1-1-1 jelű csatorna. Befogadója a VE-1-1 jelű csatorna. Hossza 103,10 fm.A Veszprém utcán „K”-i oldalán épül a VE-1-2 jelű csatorna. Befogadója a VE-1-0 jelű csatorna. Hossza 103,80 fm.A Veszprém utcán „É”-i oldalán (a páratlan számú épületek előtt) épül a VE-2-0 jelű csatorna. Befogadója a meglévő, belvízelvezetőcsatorna, amely állapota nem megfelelő, ahhoz, hogy a vízvezető képesége kielégítse az igényeket tisztítása szükséges.. Ezen, majd aBelsőségi csatornán keresztül az Öregtúr a befogadó. Hossza 560,90 fm.Az utolsó szakaszon 60 l/s tisztítási kapacitású olajfogó és homokfogó épül.A Veszprém utca „D”-i oldalán (a páros számú épületek előtt) épül a VE-2-1 jelű csatorna. Befogadója a VE-2-0 jelű csatorna. Hossza546,20 fm.A Veszprém utca „K”-i oldalán épül a VE-2-1-1 jelű csatorna. Befogadója a VE-2-1 jelű csatorna. Hossza 192,40 fm.A Veszprém utca „Ny”-i oldalán épül a VE-2-1-2 jelű csatorna. Befogadója a VE-2-1 jelű csatorna. Hossza 233,30 fm.A Veszprém utca „D”-i oldalán épül a VE-2-1-3 jelű csatorna. Befogadója a VE-2-1 jelű csatorna. Hossza 7,0 fm.A Csonkavég utca „NY”-i oldalán épül a Cs-1-0 jelű csatorna. Befogadója meglévő belterületi csatorna, a csapadékvíz a Belsőségicsatornán keresztül az Öreg-Túrba jut. Hossza 120,50 fm.A Csonkavég utca „K”-i oldalán épül a Cs-1-1 jelű csatorna. Befogadója a Cs-1-0 csatorna. Hossza 228,70 fm.A befogadó tervezett záportározó adatai:Maximális vízszint: 110,25 mBfTó fenékszint: 108,00 mBfFelülete maximális vízszinten: 235 m2Tómeder rézsűhajlása: 1 : 1Töltés magasság: 111,10 mBfTöltés koronaszélesség: 2,0 mTöltés rézsűhajlás: 1 : 1Tározó képesség: 400 m3Műtárgyak:A csapadékvíz befogadókba történő bevezetésekor homokfogó műtárgyak kiépítése szükséges. A VE-2-0 csatornára 60 l/s tisztításikapacitású olajfogó építendő.Az elvégzendő feladatok részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott Műszaki Dokumentáció(árazatlan költségvetés, szöveges és rajzi dokumentumok) tartalmazza.Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározottgyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, amegnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem,azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2
phase : E50 - Bírálati szakasz
phase_en : Evaluation phase
place : HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
sid : EKR000323222021
eid : 8799144572235
awarded_value : 152653560.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 416687.76
id : 4378
sid : 8798231328048
name : Panyola Község Önkormányzata
id : 5
name : 5
slug : 5
date : 2021-11-16
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 1692
slug : janta-bau-epitoipari-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 1692
value_eur : 416687.76

0 : 5
suppliers_name : JANTA-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 152653560
5 : 152653560
id : 35976
date : 2021-09-09
deadline_date : 2021-10-06
deadline_length_days : 27
title : Ybl villa történeti kert kialakítása
category : constructions
description : 9077m2 1db területként kezelve Budakeszi út és Árnyas út által határolva Ybl villa (1121 Budapest, Budakeszi út 36/A; 36/B) történeti kert kialakítása burkolatépítéssel, növénytelepítéssel, kerti elemekkel Az Ybl-villa tájképi kert stílusú kialakításának fő elemei, funkciói: 1. Központi virágágy Naprózsa és kocsifordító rondó 1db 2. Napfa 1db 3. Tájképi vonalvezetésű, egykori úthálózatot idéző gyalogos sétaút hálózat 1db 4. Hüvelykpiciny ligete kerti pihenő 1db 5. Központi nyírt gyepfelület 1db 6. „Pál kapuja” befuttatott természetkapu 1db 7. „Vadvirágos rét” mező 1db 8. Természetes vegetációt megidéző évelőfoltok („Puszta”, erdei aljnövényzet iniciáló foltokkal) 1db 9. „Sziklakorona” installáció, látványtengely lezáró pont 1db 10. Kerti csobogó és pihenőhely: „Holdtavas Galagonyaliget” (Tündérkert III.) 1db 11. Holdfa 1db 12. „Vese” növényágyás 1db 13. Erdősáv, növényi térfal, sövény, kert intimitását biztosító cserjefoltok 1db 14. Meglévő parkoló zászlótartó rudakkal 1db 15. Tervezett új parkoló és kerti tároló 1db 16. Tervezett új behajtó az Árnyas út felől 1db 17. Tervezett új kihajtó a Budakeszi útra 1db A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok III. Műszaki leírás fejezete tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU11 Budapest
sid : EKR001061822021
eid : 8799606469963
awarded_value : 252984755.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 691252.95
id : 1004
sid : 8796357588272
name : Külgazdasági és Külügyminisztérium
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : DE-SPAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9492
slug : de-span-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 252984755
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 691252.95
suppliers_id : 9492
value_eur : 691252.95

0 : 3
suppliers_name : DE-SPAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 252984755
3 : 252984755
id : 35974
date : 2021-10-25
deadline_date : 2021-11-05
deadline_length_days : 11
title : Iváncsa, Egészségház felújítása
category : constructions
description : 3 rendelő típust magába foglaló Egészségház felújítása: az épület felújítása-korszerűsítése, utólagos hőszigetelése, gépészeti és villamoshálózat felújítása, szaniterek cseréje, kerítés építése. Magába foglalja az alábbi munkákat is: Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel 42,55 + 112,05 + 21,50 m2, Fali, kondenzációs kombi gázkazán, 3 db A beszerzés a Magyar Falu Program keretében 2021-ben meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - 2021” című, MFP-ÖTIK/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott 3277113435 iratazonosító számon nyilvántartott pályázatból kerül megvalósításra.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU211 Fejér
sid : EKR001398832021
eid : 8799772800331
awarded_value : 46198382.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 126231.99
id : 1568
sid : 8796722787632
name : Iváncsa Községi Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-15
value_for_two : 46198382
value_for_two_eur : 126231.99
name : "FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató KorlátoltFelellőségű Társaság
id : 8748
slug : farlamex-ingatlanforgalmazo-epitoipari-es-szolgaltato-korlatoltfelellosegu-tarsasag
value_for_three : 46198382
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 126231.99
count : 1
value_for_one : 46198382
value_for_three_eur : 126231.99
suppliers_id : 8748
value_eur : 126231.99

0 : 1
suppliers_name : "FARLAMEX" Ingatlanforgalmazó, Építőipari és Szolgáltató KorlátoltFelellőségű Társaság
value : 46198382
1 : 46198382
id : 35950
date : 2021-08-08
deadline_date : 2021-08-31
title : Székesfehérvár földszállító út kivitelezése
category : constructions
description : A közbeszerzés főbb mennyiségei: Földmunka - humuszleszedés 4460 m3 Földmunka - bevágás 880 m3 Földmunka - töltés 2780 m3 Árok profilozása 882 m Terméskő burkolat 437 m2 Beton burkolat 590 m2 Zúzottkő burkolat 4690 m2 Zúzottkő padka 394 m2 KRESZ tábla tartó oszlop 76 mm 11 db KRESZ tábla 11 db KRESZ kiegészítő tábla 6 db Vasbeton csatornacső D50 cm 12 m Vasbeton csatornacső D80 cm 16 m Átereszt lezáró végfal D50cm 2 db Átereszt lezáró végfal D80cm 2 db Iszap- és homokfogó 1 db Mederburkolás 40x40 mederburkoló elemekből 50 m2 További információk a részletes dokumentációban.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU211 Fejér
sid : EKR000759742021
eid : 8799371294027
awarded_value : 92697704.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 253286.26
id : 66
sid : 8796529784112
name : Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-15
value_for_two : 92697704
value_for_two_eur : 253286.26
name : Doni-Team KFT
id : 4337
slug : doni-team-kft
value_for_three : 92697704
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 253286.26
suppliers_id : 4337
value_eur : 253286.26

0 : 2
suppliers_name : Doni-Team KFT
value : 92697704
2 : 92697704
id : 34999
date : 2021-10-12
deadline_date : 2021-10-25
deadline_length_days : 13
title : Karácsonyi csomag kézbesítése időskorúak részére
category : services
description : Nyíregyháza város közigazgatási területén élő időskorúak részére 24.701 db karácsonyi csomag kiszállítása, kézbesítése, NyíregyházaMegyei Jogú Városban bejelentett lakóhellyel rendelkező, öregségi teljes- vagy résznyugdíjra vagy időskorúak járadékára saját jogánjogosult vagy hozzátartozói nyugellátásra jogosult és ezen a jogcímen részére az ellátás folyósításra kerül. A mennyiség tekintetében±10% eltérés előfordulhat.1) Nyertes ajánlattevő feladata, hogy a már előre összeállított, bruttó 3000 Ft értékű, hidegélelmiszert tartalmazó, kb. 2-4 kg súlyú,kb. 30x25x16 cm nagyságú, lezárt karton dobozban becsomagolt és a részére, sérülésmentesen eljuttatott és átadott 24.701 dbkarácsonyi csomagot az ajánlatkérő által megjelölt címzettek részére Nyíregyháza Város közigazgatási területén kiszállítsa,kézbesítse. A mennyiség tekintetében ±10% eltérés előfordulhat. Nyertes ajánlattevő köteles a kézbesítést annak sikertelenségeesetén legalább egy alkalommal ismételten megkísérelni.2) Ajánlatkérő a címzettek listáját elektronikus formában a szolgáltatási szerződés aláírását követően adja át a nyertes ajánlattevőrészére.3) Nyertes ajánlattevő köteles a kiszállítás során a címzettekkel átvételi elismervényen igazoltatni a karácsonyi csomag átvételét.4) Nyertes ajánlattevő köteles a karácsonyi csomagok címzettek részére történő átadásról készült aláírt listát, illetve az át nem vettcsomagokat visszajuttatni Ajánlatkérő részére.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
sid : EKR001264582021
eid : 8799728792907
awarded_value : 24453900.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 66817.59
id : 333
sid : 8796360209712
name : Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
id : 5
name : 5
slug : 5
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Jeges Klíma Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9810
slug : jeges-klima-szerviz-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 24453900
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 66817.59
suppliers_id : 9810
value_eur : 66817.59

0 : 3
suppliers_name : Jeges Klíma Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 24453900
3 : 24453900
id : 34730
date : 2021-09-29
deadline_date : 2021-10-15
deadline_length_days : 16
title : Gumiabroncs beszerzése
category : supplies
description : Új gumiabroncs beszerzése és szállítása tehergépkocsikhoz és munkagépekhez nettó fix 56 500 000 Ft keretösszeg + nettó 4 500.000Ft opciós keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a nettó fix keretösszeget 100 %-áig lehívási kötelezettséget vállal. Várható összesmennyiség az előző évek fogyási adatai alapján a szerződés időtartama alatt: 496 db. A szerződés időtartama alatt leadott egyedimegrendelések összege megrendelésenként eléri a nettó 1 millió forintot.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
sid : EKR001209572021
eid : 8799710770507
awarded_value : 46738940.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 127709.00
id : 2770
sid : 8796605216048
name : ÉAK Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 5
name : 5
slug : 5
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Gumiabroncs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
id : 9811
slug : gumiabroncs-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft
value_for_three : 46738940
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 127709
suppliers_id : 9811
value_eur : 127709

0 : 3
suppliers_name : Gumiabroncs Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
value : 46738940
3 : 46738940
id : 34180
date : 2021-09-08
deadline_date : 2021-09-28
deadline_length_days : 20
title : „Szennyvíztisztítótelep bővítése, tervezés”
category : services
description : Egyösszegű átalánydíjas tervezési szerződés keretén belül a meglévő szennyvíztisztító telep I-III. ütemben történő bővítése ésfejlesztéséhez vízjogi engedélyezési tender tervek elkészítése és az ahhoz kapcsolódó létesítési vízjogi engedélyezési eljáráslebonyolítása az közebszerzési dokumentáció mellékletét képező koncepciótervben foglaltak szerint a Szigetszentmiklós 0267/4helyrajzi számú ingatlanon, szükség szerint további ingatlanok bevonásával.A meglévő szennyvíztisztító telep bővítése összesen 5 000 m3/d nap kapacitással, amellyel a telep összesített terhelhetősége 11 000m3/d lesz. Tekintettel arra, hogy pályázati források jelenleg nem állnak rendelkezésre, ezért a beruházás jellemzően önerősberuházás, ennek megfelelően a pénzügyi források hatékony felhasználása ütemezésekben valósul meg. Összesen 3 db fejlesztésiütem került meghatározásra, részletezve:I. ütem 2 500 m3/d kapacitású új tisztítás-technológia reaktor egység III. fokozattal, utóülepítővel, továbbá az szükségesiszapvonallal, amely az esetlegesen később megvalósuló II-III. ütemek építészeti-gépészeti egységeit is tartalmazza.II. ütem 2 500 m3/d kapacitású újabb egység megépítése, méretében és egyéb paramétereiben az I. ütemmel megegyező módon,kivétel az iszapvonal, amely erről az egységsorról az I. ütemnél kibővített gépészeti egységekhez (iszapprés) csatlakozik.III. ütem a meglévő gépészetileg és szerkezetileg elavult ún. „régi” tisztítási sor teljes építészeti és gépészeti felújítása a meglévő2 500 m3/d megtartásával.Az I. ütem, mint „kezdeti” ütemnek a vízvonal műtárgyain túlmenően tartalmaznia kell a telep teljes működéséhez (11 000 m3/d)tartozó műtárgyakat az alábbiak szerint:bővített központi elő-mechanikai gépészeti egységet MEVA vagy azzal egyenértékű léptető mechanikájú gépi síkrácsot, hosszantiátfolyású levegőztetett homokfogó párral,osztott terű iszapsilót és iszapdekantáló műtárgyat a meglévő 500 m3-es iszapsiló kiegészítésére,a meglévő OMS műtárgy helyiségeiben a szükséges iszapprések elhelyezését (hatékonysági megfontolások alapján szalagprésvagy centrifuga),a meglévő kezelőépület felújítását, korszerűsítését.A., Elő-mechanikai fokozatMEVA (vagy azzal egyenértékű egyéb berendezés) ikerberendezés 11 000m3/d kapacitású (Z/10, Z/12) óracsúcsokra méretezettszálasanyag-leválasztó berendezés kombinálva kavicsfogóval. A berendezés 1+1 üzemű. A gépházzal szerves összhangban hosszantiátfolyású, levegőztetett kombinált homokfogó műtárgy 1+1 üzemben. A síkrácsok és homokfogók egyes elemei az ikerműtárgyakleállása esetén is alkalmasak a kellő hatékonyságra. Rácsszemét és leválasztott homok, csigás kihordóval sínen motorosan mozgathatóalapon, 8m3-es konténerekbe került továbbításra.B., Biológiai műtárgyakEgyesített Anaerob+Anoxikus+Aerob reaktorsor egyenként (I-II-III. ütemek) 2 500 m3/d tisztítókapacitással a megfelelő NH4+oxidáció, NO3- redukció biztosítására és biológiai foszfor megkötésre az eleveniszapban. Szabályozható iszaprecirkulációval,levegőztetőtányéros mélylevegőztetéssel. A műtárgyak a vízvonallal párhuzamosan osztott terűek azért, hogy a karbantartások,leállások esetén a minimális hatásfok még biztosítható legyen.C., UtóülepítőkDorr-típusú utóülepítők technológiai soronként a fölösiszap gravitációs szeparációjára, szabályozható kotróhídsebesség kialakításánaklehetőségével.D., IszapvonalÚj iszapsiló kerüljön megtervezésre függőlegesen kettéosztott iszapgyűjtő térrel a párhuzamos homogenizálás-dekantálástechnológiai folyamatok egyidőben történő végzésére. Az új iszapsiló az új biológiai egységek fölösiszapját fogadják, a meglévőteleprész a meglévő 500 m3-es iszapsilóval üzemel.Külön iszapsűrítő tervezése nem szükséges a szükséges cca. 20%-os víztelenített iszap szárazanyagtartalmát szalagprések (Roediger,Teknofanghi, vagy ezekkel egyenértékűek) állítják elő és sínen motorosan mozgatható alapon mozdítható 8 m3-es konténerekbeszállítják.E., Technológiai kiegészítő elemekAz irányítástechnikai rendszereket integrálni szükséges a telep jelenlegi SCADA rendszerébe, a berendezések teljes távfelügyeletebe
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR001022672021
eid : 8799574979915
awarded_value : 16400000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 44811.19
id : 586
sid : 8796598334768
name : Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : AQUA-VITA Közmű Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9807
slug : aqua-vita-koezmu-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9807
value_eur : 44811.19

0 : 4
suppliers_name : AQUA-VITA Közmű Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 16400000
4 : 16400000
id : 34107
date : 2021-09-07
deadline_date : 2021-09-29
deadline_length_days : 22
title : Szoc. alapszolg. infrastr. fejl. Lengyeltótiban
category : constructions
description : A fejlesztendő épület rendkívül leromlott állapotban van, komplex tetőfelújítás, teljes külső hőszigetelés, homlokzatfelújítás,nyílászárócsere és projektarányos akadálymentesítés megvalósítása, az épület nagy részének belső átalakítása, valamint különbözőeszközök beszerzése is szükséges. A kialakításra kerülő új helyiségek többek között az alábbi funkciók betöltésére lesznek alkalmasak:- Foglalkoztató szobák (fejlesztő, rehabilitációs lehetőség)- Közösségi szobák (közösségi együttlét)- Pihenő szobák- A szolgálatok a személyzet és vezetőik új iroda helyiségei- Személyes ruházat tisztítása (mosószoba)- Étkező, melegítő konyha, tálaló konyha (étel melegítés, tálalás, elfogyasztása)- Új vizesblokkok, akadálymentes illemhelyiség (személyes tisztálkodás)Az épület fejlesztését 2 ütemben terveztük. 1. ütemben a tetőszerkezet felújítást, tetőfedés cserét, homlokzati nyílászáró cserét,homlokzat felújítást, az épület északi oldali belső felújítási munkáit kívánjuk elvégezni. Az épület átalakítását követően új funkciókatkívánunk kialakítani.Az épületet a kiviteli munkák megkezdése előtt körbeállványozzuk, az épület homlokzatán lévő bádogos szerkezeteket (ereszcsatorna,lefolyócső, ablakpárkány) és az acél szerkezetű előtetőt lebontjuk. A lábazatvakolatot és a homlokzatvakolatot az osztópárkányigleverjük. A falszerkezetet gyémántszálas szárazvágási eljárással történő szakaszosan átfűrészeljük, HDPE szigetelőlemezt építünk be,a falszerkezetet műanyag ékekkel kiékeljük, majd zsugorodáskompenzált habarcs résinjektálásával a rést kitöltjük. A falszerkezetszáradása után a belső vakolatot javítjuk, festjük. A belső falakon, a lábazaton és a homlokzaton +1,00 m magasságig szellőző,falszárító vakolatot készítünk. A falazat fugáit 2 cm mélységben tisztítjuk, a falazatra alapozót (weber.san presto 100), javítóvakolatot(weber.san plus 200), majd simítóvakolatot (weber.san presto 300) hordunk fel. A homlokzatot +1,00 m magasság felett Hvh10-mc,külső, vakoló cementes mészhabarccsal vakoljuk. A szükséges belső falbontásokat, a megmaradó falak nyílásbontásait,nyílásbefalazásait elvégezzük, a falakat vakoljuk. A belső térelválasztásra gipszkarton válaszfalakat építünk be. A homlokzatinyílászárók cseréjét elvégezzük. A meglévő fa nyílászárókat kibontjuk, a nyíláskeret bontásokat, befalazásokat a terveknekmegfelelően elvégezzük, ahol szükséges, új nyílásáthidalókat építünk be. A homlokzati nyíláskeretet habarccsal javítjuk, majdbeépítjük az új nyílászárókat. A falazat és a nyílászárók közti hézagot PUR habbal tömítjük. Az új nyílászárók a tervlapon szereplőméretekben készülnek, műanyag szerkezetű, 3 rétegű, hőszigetelt üvegezéssel ellátott nyílászárók, fehér színben.A födémszerkezet felső síkján 200+100 mm vastagságú üveggyapot hőszigetelő filcet építünk be.A meglévő falburkolatokat elbontjuk. A meglévő helyiségekben az aljzatot burkolatokat felbontjuk. A meglévő aljzatra újtalajnedvesség elleni szigetelés, lépésálló hőszigetelés, aljzatbeton és padlóburkolat készül.A tetőfedést elbontjuk, a lécezéssel és a bádogos szerkezetekkel (ereszcsatorna, oromszegély, hajlatbádog, kéményszegély) együtt. Ameglévő kéménypilléreket a födém felső síkjáig visszabontjuk. Az épület észak-keleti épületrészén (fogyatékos személyek ellátója és akonyha felett) a tetőszerkezetet elbontjuk. Szintén elbontásra kerül a konyha és a fogyatékos személyek ellátója feletti borítottgerenda födém. Az épületrész felett új szeglemezes kétálszékes tetőszerkezetet építünk. A helyiségek felett gipszkarton álmennyezetkészül. A teljes tetőszerkezet felső síkjára porhó elleni tetőfóliát rögzítünk ellenléccel, majd új lécezés készül. Az új fedés CREATONRóna szegmensvágású cserép, natúrvörös színben. Új bádogos szerkezeteket (ereszcsatorna, lefolyó, oromszegély, hajlatbádog)építünk be, az ereszt deszkázzuk. A tetősíkba szellőzőcserepet, fém hófogót építünk be.Az épület keleti oldali bejárata előtt új előtető készül, kishajlású tetővel, korcolt fémlemez fedéssel.Az épület homlokzatát, lábazatát és belső falait szilikát festékkel festjük. A homlokzaton új ab
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU232 Somogy
sid : EKR001109272021
eid : 8799622001995
awarded_value : 182563983.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 498835.96
id : 651
sid : 8796615341360
name : Lengyeltóti Város Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : T-Zenit Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9809
slug : t-zenit-epitoipari-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9809
value_eur : 498835.96

0 : 4
suppliers_name : T-Zenit Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 182563983
4 : 182563983
id : 34034
date : 2021-09-02
deadline_date : 2021-09-22
deadline_length_days : 20
title : Pályaorientációs programok megszervezése - KM
category : services
description : Pályaorientációs programok megszervezése és lebonyolítása keretmegállapodás keretébenrészValamennyi részben:Az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz az államháztartásól szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (3)bekezdése szerinti formában benyújtott, a „Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2021. évi szakképzési feladatellátásának támogatására”tárgyú, SZFF/110302/2020-ITM iktatószámú támogatási igény (a továbbiakban: Támogatási Kérelem) alapján, az Áht., azállamháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) VI. fejezetében, aszakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) 110. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a szakképzésről szólótörvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 335. § 2.d) pontjában foglaltak figyelembevételével 33/2020. NFA KA ITM számon, a szakképzésért felelős helyettes államtitkár által hozott támogatói döntés szerint aTámogató az NFA-KA-ITM-10/2020. iktatószámú támogatói okiratban meghatározott feltételek mellett, a támogatói okirat 2.2.pontban meghatározott összegben, vissza nem térítendő támogatást nyújtott a ajánlatkérő részére.Ajánlatkérő a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 100. § (1) bekezdés i) pontja alapján közreműködik az életpálya-tanácsadásiés pályaorientációs feladatok ellátásában.Ajánlattevő feladata a Programterv(ek)ben szereplő szakmák/szakmairány(ok) bemutatására szolgáló pályaorientációsprogramsorozat lebonyolítása és a helyszín(ek), valamint a program megvalósításához szükséges eszközök biztosítása aProgramtervben foglaltak szerint bruttó 42.504.942,- forint értékben.A pályaorientációs program lebonyolítása során ajánlattevő:• biztosítja – az Szktv. 237-239.§ rendelkezéseinek betartásával – a program helyszínét / helyszíneit, valamint a programlebonyolításához szükséges eszközöket;• bemutatja az intézményt a programon résztvevőknek;• kidolgozza és lebonyolítja a programtervben meghatározott szakmák/szakmairányok bemutatására alkalmas interaktívfeladatokat;• gondoskodik a szakmai bemutató lebonyolításához szükséges előkészületek elvégzéséről és a szükséges anyagok beszerzéséről;• gondoskodik a résztvevők felügyeletéről, a bemutatott szakmák/szakmairányok sajátosságaira való tekintettel;• valamint balesetvédelmi oktatást tart a résztvevőknek, a bemutatott szakmák/szakmairányok sajátosságaira való tekintettel• betartja és a résztvevőkkel betartatja a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében kihirdetett országosajánlásokat,• gondoskodik a részvevők személyszállításának megszervezésérőlSzakmák:11. részMezőgazdasági gépészKeretösszeg:11. rész – 677.800,- forint
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU33 Dél-Alföld; HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén; HU23 Dél-Dunántúl; HU331 Bács-Kiskun; HU31 Észak-Magyarország; HU321 Hajdú-Bihar; HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG; HU313 Nógrád; HU21 Közép-Dunántúl; HU22 Nyugat-Dunántúl; HU332 Békés; HU213 Veszprém; HU322 Jász-Nagykun-Szolnok; HU12 Pest
sid : EKR001049462021
eid : 8799602406731
awarded_value : 41464494.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 111445.14
id : 1175
sid : 8796685792560
name : Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-15
value_for_two : 4535120
value_for_two_eur : 12391.72
name : Alföldi Agrárszakképzési Centrum
id : 9484
slug : alfoeldi-agrarszakkepzesi-centrum
value_for_three : 4535120
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 12391.72
suppliers_id : 9484
value_eur : 12391.72

0 : 2
suppliers_name : Alföldi Agrárszakképzési Centrum
value : 4535120
2 : 4535120
date : 2021-11-15
value_for_two : 7847600
value_for_two_eur : 21442.7
name : Déli Agrárszakképzési Centrum
id : 9485
slug : deli-agrarszakkepzesi-centrum
value_for_three : 7847600
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 21442.7
suppliers_id : 9485
value_eur : 21442.7

0 : 2
suppliers_name : Déli Agrárszakképzési Centrum
value : 7847600
2 : 7847600
date : 2021-11-15
value_for_two : 11843200
value_for_two_eur : 32360.24
name : Északi Agrárszakképzési Centrum
id : 9486
slug : eszaki-agrarszakkepzesi-centrum
value_for_three : 11843200
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 32360.24
count : 1
value_for_one : 11843200
value_for_three_eur : 32360.24
suppliers_id : 9486
value_eur : 32360.24

0 : 1
suppliers_name : Északi Agrárszakképzési Centrum
value : 11843200
1 : 11843200
date : 2021-11-15
value_for_two : 4600000
value_for_two_eur : 12568.99
name : Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
id : 9490
slug : koezep-magyarorszagi-agrarszakkepzesi-centrum
value_for_three : 4600000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 12568.99
count : 1
value_for_one : 4600000
value_for_three_eur : 12568.99
suppliers_id : 9490
value_eur : 12568.99

0 : 1
suppliers_name : Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
value : 4600000
1 : 4600000
date : 2021-11-15
value_for_two : 9648214
value_for_two_eur : 26362.68
name : Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
id : 9488
slug : kisalfoeldi-agrarszakkepzesi-centrum
value_for_three : 9648214
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 26362.68
count : 1
value_for_one : 9648214
value_for_three_eur : 26362.68
suppliers_id : 9488
value_eur : 26362.68

0 : 1
suppliers_name : Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum
value : 9648214
1 : 9648214
date : 2021-11-15
value_for_two : 800000
value_for_two_eur : 2185.91
name : Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
id : 9804
slug : mezohegyesi-technikum-szakkepzo-iskola-es-kollegium
value_for_three : 800000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 2185.91
count : 1
value_for_one : 800000
value_for_three_eur : 2185.91
suppliers_id : 9804
value_eur : 2185.91

0 : 1
suppliers_name : Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
value : 800000
1 : 800000
date : 2021-11-15
value_for_two : 900000
value_for_two_eur : 2459.15
name : Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági ésÉlelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
id : 9491
slug : szekacs-elemer-reformatus-gimnazium-mezogazdasagi-eselelmiszeripari-technikum-szakkepzo-iskola-es-kollegium
value_for_three : 900000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 2459.15
count : 1
value_for_one : 900000
value_for_three_eur : 2459.15
suppliers_id : 9491
value_eur : 2459.15

0 : 1
suppliers_name : Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági ésÉlelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
value : 900000
1 : 900000
date : 2021-11-15
value_for_two : 612560
value_for_two_eur : 1673.75
name : Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikumés Szakképző Iskola
id : 9805
slug : toeroek-janos-reformatus-mezogazdasagi-es-egeszseguegyi-technikumes-szakkepzo-iskola
value_for_three : 612560
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 1673.75
count : 1
value_for_one : 612560
value_for_three_eur : 1673.75
suppliers_id : 9805
value_eur : 1673.75

0 : 1
suppliers_name : Török János Református Mezőgazdasági és Egészségügyi Technikumés Szakképző Iskola
value : 612560
1 : 612560
id : 33709
date : 2021-08-22
deadline_date : 2021-09-09
deadline_length_days : 18
title : ANDOC licenc és support szolgáltatás, testreszabás
category : services
description : Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a beszerzés ANDOC dokumentumkezelő rendszerre irányul.- 143 db licenc ebből 43 db felhasználói és 100 darab read-only licenc,- 42 db felhasználói licencre vonatkozó 12 hónapos a műszaki leírásban meghatározott support tevékenység,- 43 db felhasználói licencre vonatkozó 24 hónapos a műszaki leírásban meghatározott support tevékenység,- 100 db read-only licencre vonatkozó 24 hónapos a műszaki leírásban meghatározott support tevékenység,- egyedi testreszabás 46 mérnöknap- oktatás 4 alkalomAjánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy 42 db ANDOC felhasználói licenccel már rendelkezik.Ajánlatkérő a licenc mennyiségét a rendszer felhasználóinak számával egyenlőnek tekinti. A licencszám a rendszer felhasználóinaktervezett száma, mely összesen legalább 122 és legfeljebb 185 fő.A felhasználói számot rendszert jellemző objektív paraméternek tekinti Ajánlatkérő.A betekintésre jogosító felhasználói licencek, a licencdíjak különbözetének megfizetésével, teljes jogosultságot biztosító licencekkéalakíthatók, a lehívható felhasználói licencek terhére.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR000942252021
eid : 8799548634443
awarded_value : 23282000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 63615.50
id : 785
sid : 8796553213232
name : BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-15
value_for_two : 23282000
value_for_two_eur : 63615.5
name : Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 1934
slug : care-all-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 23282000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 63615.5
count : 1
value_for_one : 23282000
value_for_three_eur : 63615.5
suppliers_id : 1934
value_eur : 63615.5

0 : 1
suppliers_name : Care All Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 23282000
1 : 23282000
id : 33685
date : 2021-08-18
deadline_date : 2021-09-07
deadline_length_days : 20
title : Rendezvények lebonyolítása Jászkisér településen
category : services
description : 2. rész: Alapszolgáltatási Központ rendezvényei (2 rendezvénysorozat, 16 rendezvény alkalom)1. Generációk közelítése: 6 alkalom2. "Zöld Háztartás Workshop": 10 alkalomA programok részletes leírása a közbeszerzési dokumentáció műszaki leírásában található.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
sid : EKR000845632021
eid : 8799470122315
awarded_value : 27474000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 75069.68
id : 509
sid : 8797052073264
name : Jászkisér Város Önkormányzataa
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Kertész Gábor egyéni vállalkozó
id : 9808
slug : kertesz-gabor-egyeni-vallalkozo
value_for_three : 6006000
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 16410.73
suppliers_id : 9808
value_eur : 75069.68

0 : 4
1 : 3
suppliers_name : Kertész Gábor egyéni vállalkozó
value : 27474000
3 : 6006000
4 : 21468000
id : 32671
date : 2021-07-14
deadline_date : 2021-08-06
deadline_length_days : 23
title : Új bölcsődei férőhelyek létesítése Szirmabesenyőn
category : constructions
description : A fejlesztéssel érintett épület Szirmabesenyő belterületén, a Vörösmarty utca 12.-14.sz. alatt helyezkedik el, 411 hrsz. alatt.Építési telek területe: 3053 m2Tervezett beépítés:Építmény jelenlegi bruttó alapterülete: 394,38 m2Bővítés bruttó alapterülete: 195,45 m2A meglévő épület mind statikai, mind építészeti szempontból megfelelő állapotban van, így azon tartószerkezeti beavatkozásokat nemtervezünk. A meglévő épület MEZŐPANEL építési rendszerű.- Alapozás: A meglévő épület alapozását az átalakítás nem érinti.A bővített épületrész alapozása, (csoportszoba és kiszolgáló létesítmények, melegítőkonyha):A csatlakozó épületrészen, terasz és tornác pilléreknél VB. gerendarács és pontalapok, egyéb helyeken helyeken sávalapok készülnek.Az alapozási mélység meglévő alapsíkkal megegyező, ill. fagyhatár alatt lévő. Az új és meglévő szerkezetek között a dilatációskapcsolatot biztosítani kell.Koszorúvas: 4xD10 (B60.50) hosszvasak, sarkokon kiegészítő vasalással ellátva; kengyelezés D8/250 (B60.50). Betonfedés: 2,5 cmBetonminőség: C25/30-XC2-16-F3- Szigetelések-Lábazati fal: A meglévő épület lábazati szerkezetét az átalakítás nem érinti.Az új lábazat vb betonból készül zárt cellás kiegészítő hőszigeteléssel (Austrotherm XPS Top P), lábazati fagyálló nemesvakolattalellátva.- Függőleges teherhordó szerkezet: A bővített épületrész önálló tűzszakaszként terveztük.A terven feltüntetett helyeken el kell végezni a falazatok bontását, illetve bizonyos esetekben falazatok pótlását.- Belső válaszfalak: A belső térelválasztó szerkezetek Porotherm PTH10 válaszfal falazóelemmel készülnek. A válaszfalakatkétsoronként a vízszintes hézagokban vezetett 2,8 mm- es lágyvas huzalokkal kell merevíteni és egymáshoz, illetve a teherhordófalhoz csatlakoztatni, bekötni.- Födémszerkezet: A meglévő épület födémszerkezetét az átalakítás nem érinti.Az új födém szinten szeglemezes rácsos tartót tervezünk. A tartók külső és középső főfalakra terhelnek.- Nyílásáthidalások: Az új terv szerinti nyílászárók támaszközeinek megfelelő elemmagas Porotherm áthidalókat kell elhelyezni.- Tetőhéjalás: LINDAB SRP click előkorcolt lemezfedés.- Nyílászárók: A külső homlokzaton a bővített épületrészeken műanyag hőszigetelt üvegezésű nyílászárók kerülnek elhelyezésre. Színea látványtervnek megfelelő.Belső új nyílászárók egyedi gyártású fa nyílászárók. A földszinten minden feladat ellátási helyet úgy kell kialakítani, hogy az ajtókszabad nyílásmérete 90 cm legyen, ezért ezeket cserélni szükséges. Kialakítása igazodik a meglévőkhöz. A földszinten (kivéve atechnológiai helységeket) az ajtókat küszöb- mentesíteni kell.- Kémény: A turbó gázkazánoknak megfelelő rendszerelemű füstelvezetés.- Felületképzések: Az épület külső felülete (bővített épületrészen) dryvit rendszerű hőszigetelést kapnak vékony vakolattal.Akadálymentesség biztosításaAkadálymentesítéssel kapcsolatos feladatok ismertetése: Az épület akadálymentes használata jelenleg is biztosított.• Az új burkolatok: Az új hidegburkolatok csúszásmentes kivitelben, a közlekedőkben elhelyezett új burkolatok vezetősáv biztosításamellett készülnek. A bejáratoknál, lépcső éleknél, lépcsők első és utolsó fokainál kontrasztos burkolatjelölést kell alkalmazni.• Az akadálymentes WC-mosdóval a bölcsőde rendelkezik• A helyiségek ajtószámozása min. 10 cm magas karakterekkel, kontrasztos színezéssel készüljön. (fsz. –en akadálymentesítetthelyiségeknél)A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet(továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzéstárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelműmeghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja afigyelmet, hogy, egyenértékű dolog megaján
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
sid : EKR000852722021
eid : 8799501448523
awarded_value : 74252862.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 202887.76
id : 1353
sid : 8796376823088
name : Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : T & K ÉPKER Építőipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 2845
slug : t-k-epker-epitoipari-kereskedelmi-es-szolgaltato-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 2845
value_eur : 202887.76

0 : 5
suppliers_name : T & K ÉPKER Építőipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 74252862
5 : 74252862
id : 30320
date : 2021-04-22
deadline_date : 2021-05-28
deadline_length_days : 36
title : Szolnoki RFK energetikai fejlesztés
category : constructions
description : II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: (4000 karakter)A közbeszerzés ismertetése:A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozásiidőszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezetépületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásoklebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságépületeinek energetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00094 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósításaaz ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.A projekt a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megye 769/7 HRSZ; 5000 Szolnok, Dr.Sebestyén Gyula u. 5. épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de a határolószerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettanikövetelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- ésfödémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési és hűtési rendszerek korszerűsítését, valamint villamos energiát termelő napelemrendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve azüzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük.Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak, magastetőnek és a padlásfödémnek. Cserélni szükséges amai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.Szükséges kialakítani a fűtési hálózat és a HMV rendszer korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniüktermosztatikus szelepeknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáivalHomlokzati nyílászárók cseréje: 604,78 m2Padlásfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáivalJárható/teherbíró padlásfödém utólagos üveggyapot hőszigetelése: 1140 m2Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáivalMagastető utólagos kőzetgyapot hő-és hangszigetelése: 130 m2Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáivalHomlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal: 3127 m2Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáivalGázkazánok cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel: Qn1=120 kW és Qn2=100 kWFűtési ágról leágaztatva új HMV rendszer kiépítése a tárolóigStrangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere: 198 dbMegújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáivalNapelemes energiarendszer kialakítása, teljesítmény: 50,4 kWp (180 db 280Wp napelem)Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra,eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt,műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelműmeghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesenértelmezendők.A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzésidokumentumokban meghatározott
phase : E50 - Bírálati szakasz
phase_en : Evaluation phase
place : HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
sid : EKR000166652021
eid : 8799075464523
awarded_value : 294944076.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 805902.17
id : 4045
sid : 8796369515824
name : Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
id : 3
name : 3
slug : 3

0 : high_value_awarded
date : 2021-11-15
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9308
slug : vitruvius-epito-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9308
value_eur : 805902.17

0 : 7
suppliers_name : Vitruvius Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 294944076
7 : 294944076
id : 35930
date : 2021-10-17
deadline_date : 2021-10-25
deadline_length_days : 8
title : Tenki Csicsergő Óvoda kiegészítő beruházás
category : constructions
description : Kiegészítő építési beruházás keretében az alábbi munkálatok elvégzése a tenki Csicsergő Óvodában: Elektromos munkák: 1 db kerti villanyóra szekrény, szerelvényekkel, földkábel fektetéssel ,bekötéssel, kompletten. Szellőzés szerelés: 1 db 5000m3/h, 400Pa teljesítményű, félradiális csőventilátor beépítése kompletten. Parkoló kialakítása: 37,5 m2 parkoló építése beton burkolókőből, zúzalékágyazatra fektetve, 10x20x6 cm-es méretű idomkővel. Gázszerelés: 1 db 24kW kombi kondenzációs falikazánrendszer komplett kiépítése szerelvényezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. Meglévő épület átfestése: 286,52 m2 homlokzatfestés, 33,93 m2 lábazatfestés 6 db szúnyogháló felhelyezése.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU312 Heves
sid : EKR001338252021
eid : 8799752942923
awarded_value : 10590000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 28936.01
id : 910
sid : 8797784405296
name : Tenk Községi Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 10590000
value_for_two_eur : 28936.01
name : Szilágyi Sándor József
id : 9799
slug : szilagyi-sandor-jozsef
value_for_three : 10590000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 28936.01
suppliers_id : 9799
value_eur : 28936.01

0 : 2
suppliers_name : Szilágyi Sándor József
value : 10590000
2 : 10590000
id : 35928
date : 2021-09-09
deadline_date : 2021-09-27
deadline_length_days : 18
title : Sóskút – egyesületi ház építése új eljárás
category : constructions
description : 189,76 m2 hasznos alapterületű egyesületi ház építése Sóskúton Földszint összesen: 153,51 m2 hasznos alapterületű, mely klubterem (80,3 m2) iroda, konyha és kiegészítő funkciójú helyiségeket foglal magába. Tetőtéri szint összesen: 36,25 m2 hasznos alapterületű tároló helyiség. Tervezett épület mögött lévő meglévő pince alapterülete összesen: 76,55 m2 hasznos alapterületű. A jelen beszerzés tárgya szerinti munkák építési engedély kötelesek, ezért Ajánlatkérő az építési engedélyezési tervdokumentációt elkészíttette, engedélyezésre benyújtotta, a kijelölt építési hatóság a beszerzés tárgya szerinti építési munkákra határozatában engedélyt adott. A beszerzés tárgya tehát jogerős, végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyezési tervnek megfelelő kiviteli tervet Ajánlatkérő elkészíttette, az jelen kiírás melléklete, az abban foglalt szabályoknak a kivitelezés során maximálisan meg kell felelni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő által a jelen építési beruházás során felhasznált termékeknek a jelen felhívásban és a dokumentációban megjelölt termékeknek, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés szerint „azzal egyenértékű” termékeknek kell megfelelniük. Ajánlatkérő az építési beruházás során felhasznált „azzal egyenértékű” termék alatt a dokumentáció műszaki leírásában részletesen meghatározott termék műszaki paramétereinek mindenben megfelelő termékeket érti. Ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentációban szereplő anyagokat egyenértékűség érvényesítése mellett lehetősége van kiváltani.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR001122972021
eid : 8799632651595
awarded_value : 147506522.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 403045.31
id : 4820
sid : 8798622217520
name : Sóskút Község Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 6159
slug : outsys-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 147506522
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 403045.31
suppliers_id : 6159
value_eur : 403045.31

0 : 3
suppliers_name : OutSys Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 147506522
3 : 147506522
id : 35927
date : 2021-06-29
deadline_date : 2021-07-28
deadline_length_days : 29
title : Szolnok, csomópontok építése a H. G. M. Kórháznál
category : constructions
description : „Szolnok, kanyarodó sávos csomópontok építése és jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése a Hetényi Géza Megyei Kórház- Rendelőintézet országos közúti kapcsolatának javítása érdekében” az alábbi, főbb becsült mennyiségekkel: Szolnok, kanyarodó sávos csp.k építése és jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetése a Hetényi Géza Megyei Kórház-Rendelőintézet országos közúti kapcsolatának javítása érdekében. A tervezett beruházás a 402 sz. főút (Tószegi út) 1+985 - 2+375 km. szelvények közötti szakaszát érinti. A Tószegi út átépítése, kiszélesítése valósul meg 390 m hosszban. Átépítésre kerül a 2+075 km sz. Kórház szolgálati bejárat csomópont (egy balra és egy jobbra kanyarodó sáv, illetve a jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása a teljes csomópontot érintően kerül kialakításra) és a 2+243 km sz. Kórház parkoló bejárat csomópont (egy balra kanyarodó sáv kerül kialakításra), valamint 1 db autóbusz megállóhely áthelyezésre kerül. Az érintett főút 2+075 km szelvényében az úttal párhuzamosan (a Hetényi Géza Megyei Kórház-Rendelőintézet Szolgálati bejáratánál) jobb oldalon új gyalogátkelőhely létesül. A főút bal oldalán a Gáz utca csatlakozásánál 14 m hosszon új járda kerül kialakításra. Főbb becsült mennyiségek: - Földmű építése: 740 m3 - Hidraulikus kötőanyagú pályaszerkezet építése: 245 m3 - Útépítéssel kapcsolatos bontási munkák: 560 m3 - Bitumenes kötőanyagú pályaszerkezet építése: 517 m3 - Szegélyek építése: 1829 fm - jelzőlámpás csomópont építése: 1 db A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
sid : EKR000708522021
eid : 8799323387211
awarded_value : 286163120.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 781909.18
id : 173
sid : 8796291036464
name : NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 286163120
value_for_two_eur : 781909.18
name : SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 1219
slug : swietelsky-epito-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 286163120
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 781909.18
suppliers_id : 1219
value_eur : 781909.18

0 : 2
suppliers_name : SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 286163120
2 : 286163120
id : 35924
date : 2021-09-16
deadline_date : 2021-09-29
deadline_length_days : 13
title : OKF irodaház folyosóinak felújítási munkái
category : constructions
description : 1149 Budapest, Mogyoródi út 43. szám alatt lévő OKF irodaház folyosóinak felújítási munkái - keretmegállapodás A Nyertes Ajánlattevőnek az irodaházban felújítási (festés, burkolás), üvegportál beépítési, és tetőösszefolyó csere munkálatokat kell elvégeznie. 3., 4., 6. és 8 emelet felújítása (festés, burkolás) Burkolási munka: Folyosók és hozzájuk kapcsolódó lépcsőházi pihenők jelenlegi padló burkolata az erős igénybevétel miatt elkopott. Ennek kiváltására új kerámia burkolat készül, a meglévő burkolatok elbontása és elszállítása után. Burkolás előtt a felületet önterülő aljzatkiegyenlítővel kell előkészíteni. (a teljes felület 20%-a) Burkolandó padló felület összmennyisége: 1.112,52 m2 Burkolat típusa: ITALIANWOOD GRES CERSANIT 18,5*59,8 cm, barna. Fuga szín: 135 Aranypor (MAPEI) A burkolólap anyagával megegyező 8 cm magas lábazat készül. A lábazat burkolat összmennyisége: 656 fm Festési munka: A folyosói falak tisztasági festése indokolt. A sérült falfelületek javítása után (üvegszálas glettelés, a falfelület 5%-a) festés két rétegben színes, diszperziós beltéri falfestékkel. Oldalfalak festésének összmennyisége: 2.230 m2 Falak színe: jácint (színkód: A16-B) A lépcsőházi pihenőknél lévő radiátorok mázolása is szükséges (Trinát zománcfesték, fehér). Mennyiség: 5db 4.-6.-7. emeleti üvegportálok beépítése A 4.-6.-7. emeleten az igazgatói szárnyak folyosói üveg portálfallal kerülnek leválasztásra. Mennyisége: 3db Mérete: 2970*2550 mm Tetőösszefolyó cseréje A lapostető összefolyója meghibásodott ez által az állandó visszatorkollás következtében beázásokat okoz. Feladat: pvc szigetelés megbontása, tetőösszefolyó kibontása, Mennyiség: 2,50 m2 régi tetőösszefolyó kiváltása, új galléros tetőösszefolyó idom beépítésével, 1 db szigetelés helyreállítása, Mennyiség: 2,50 m2 Mennyiség: 1 db Típus: Italprofili tetőösszefolyó, lombfogó ráccsal A tető meglévő szigetelése: pvc vízszigetelés Jelen mennyiségek a költségvetésben szereplő mennyiségi adatok tájékoztató adatok, a részletes bontás az árazatlan költségvetésben található. Részletek a műszaki leírásban, szerződés-tervezetben és az árazatlan költségvetésben. Ajánlatkérő a fenti feladatok elvégzésére keretmegállapodást kíván kötni oly módon, hogy abban megrendelési kötelezettséget nem vállal. Tartalékkeret: tartalékkeret összege a nettó Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő összeg
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001179932021
eid : 8799701071179
awarded_value : 104536352.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 285634.06
id : 806
sid : 8796652074288
name : Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 104536352
value_for_two_eur : 285634.06
name : Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9336
slug : oppidum-szolgaltato-es-tanacsado-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 104536352
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 285634.06
suppliers_id : 9336
value_eur : 285634.06

0 : 2
suppliers_name : Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 104536352
2 : 104536352
id : 35919
date : 2021-09-22
deadline_date : 2021-10-29
deadline_length_days : 37
title : SZOÖ – Tető, gáz felújítása
category : constructions
description : Az 1870-es években megépített, műemlék épület rossz állapota miatt vált szükségessé a tető héjazatának részleges felújítása, melyet kiegészít a fűtési rendszer hőtermelői korszerűsítése, és a radiátorok és termosztatikus szelepek részleges cseréje. Részleges tetőfelújítás: A nyáron előforduló hevesebb viharok következtében a tetőszerkezetben károk keletkeztek, melyet követő faanyagvédelmi szakértőt az alábbiakat állapította meg: „A tetőhéjazat hibás, a behajlott, törött lécek, hiányos cserepek miatt a szerkezet sok helyen beázik. A beázások környezetében a faanyag korhadását okozó gombakárosítók aktívak, jelentős tönkremeneteleket, csomóponti károkat is okoztak.” A felújítás során úgy kell végezni a bontást, hogy a lehető legtöbb ép elemet megőrizze a jelenleg fentlévő cserépből. A felhasználható cserepek visszakerülnek az utcai homlokzat irányába (Rózsák tere) 180 m2-en, míg a belső oldalra a lehető legjobban hasonlító, de új kerámia cserép kerül (pl. Tondach Pilis ívesvágású) 220 m2-en. A felújítás két ütemben zajlik. Az első ütemben a Péterfy Sándor utca és a Rózsák tere sarkától addig a pontig tart, ahol „oromfal” zárja le a két épültrész találkozását. Fűtéskorszerűsítés: Az elavult, közel harminc éves rendszer felújítása időszerű. A kazánházban jelenleg részben üzemelő kazánok cseréje, a kazánokhoz kapcsolódó primer kör átalakítása, illetve a 99 db radiátor és termosztatikus szelep cseréje a munkálatok alapja. A hőtermelők cseréje vált szükségessé, melynek eredményeként 3 darab, egyenként 200 kW névleges teljesítményű új gázkazán kerül beépítésre. A kazánházi felújítás során ellenőrizni kell a meglévő szerelvények állapotát, üzemképességét és üzembiztonságát, a nem megfelelő állapotú szerelvények cseréje szükséges.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001196722021
eid : 8799706576203
awarded_value : 102751737.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 280757.79
id : 3278
sid : 8796488398128
name : Szerb Országos Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 102751737
value_for_two_eur : 280757.79
name : Sinkó-Trió 2017 Kft
id : 9798
slug : sinko-trio-2017-kft
value_for_three : 102751737
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 280757.79
suppliers_id : 9798
value_eur : 280757.79

0 : 2
suppliers_name : Sinkó-Trió 2017 Kft
value : 102751737
2 : 102751737
id : 35918
date : 2021-10-19
deadline_date : 2021-11-03
deadline_length_days : 15
title : Dr. Molnár I. EGYMI felújítása és tetőszigetelése
category : constructions
description : 1. rész: Fűtési rendszer felújítása (Iskola és tornatermi rész): Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Dr. Molnár István EGYMI, Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium fűtési rendszerének felújítása. A tervezéssel érintett ingatlanon lévő épület jelenleg is működő intézmény, funkcióját tekintve iskola és kollégium. Az építtető a létesítmény fűtési rendszerének átalakítását, korszerűsítését tervezi. Az épület háromszintes, (földszint és két emelet) A létesítmény nehézszerkezetű, tégla és vasbeton szerkezetekkel. Fűtés szerelés Az épületet 2 épületrészből áll, kollégium és iskolaépület. A meglévő fűtési rendszer csőhálózata szabadon illetve a földszinten padlócsatornában szerelt acél vezeték radiátor hőleadókkal. A földszinten a padlócsatornában szerelt csövek állapota az évek során jelentősen leromlott, ezért a földszinten a csővezetékek visszabontásra kerülnek a terven jelölt helyekig. Az új csövek szabadon szerelve lesznek vezetve, anyaga Pipelife C-press szénacél cső préskötéses idomokkal. Az 1. és 2. emeleten a csővezetékek megmaradnak, bontási munka csak a radiátorszelepek és a visszatérő csavarzatok cseréje miatt történik, valamint a 20 tag feletti radiátorokat keresztbe kell átkötni. Fűtési rendszer beszabályozását el kell végezni a mellékelt beszabályozási táblázat szerint. A beszabályozás a termosztatikus szelepek elő beállításával valamint a felszállókba elhelyezett statikus beszabályozó szelepekkel történik. A radiátorok a helyiségenkénti szabályzást termosztatikus szelepfejek végzik. Az iskolaépületet és a kollégiumot ellátó fűtési csővezeték a kazánháztól az épületekig jelenleg térszint alatt helyezkedik el. A tervezett állapotban ezek a vezetékek szabadon szerelve helyezkednek el. A kazánházban a kollégium és az iskola fűtési körében a szivattyúk és a keverőszelepek cserére kerülnek a terveknek megfelelően. A kültérben szerelt csővezetékeket 50mm hőszigeteléssel kell ellátni és a hőszigetelés mechanikai védelmét biztosítani kell. Az épületben víz-csatorna, gáz, szellőzés szerelés nem történik. A nyomáspróba a DIN 1988, 2. rész szerint történik. Az elkészült, de még el nem takart csővezetékeket úgy kell vízzel feltölteni, hogy azok levegőmentesek legyenek. Az elővizsgálathoz a megengedett üzemi nyomás plusz 0,6 bar vizsgálati nyomást kell adni a rendszerre, és ezt 30 percen belül 10-10 perces időközönként kétszer meg kell ismételni, majd további 30 perc vizsgálati idő után a vizsgálati nyomás nem csökkenhet 0,6 bar- nál nagyobb mértékben és nem léphetnek fel tömítetlenségek. A fővizsgálatnak közvetlenül az elővizsgálat után kell megtörténnie. A vizsgálat időtartama 2 óra. Ekkor az elővizsgálat után leolvasott vizsgálati nyomás nem csökkenhet 0,3 bar-nál nagyobb mértékben. A vizsgált rendszer egyetlen pontján sem léphet fel tömítetlenség. A nyomáspróba során arra kell törekedni, hogy a vizsgáló közeg hőmérséklete lehetőleg ne változzon. 2. rész: Az intézmény lapostetőinek PVC szigeteléssel történő felújítása: Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Dr. Molnár István EGYMI, Óvoda, Általános és Készségfejlesztő Iskola, Kollégium lapostetőinek PVC szigeteléssel történő felújítása az alábbiak szerint: 2 db 3 szintes épület és az azokat összekötő folyosó lapostető PVC szigeteléseinek készítése. A tervezéssel érintett ingatlanon lévő épület jelenleg is működő intézmény, funkcióját tekintve iskola és kollégium. Az épület háromszintes, (földszint és két emelet) A létesítmény nehézszerkezetű, tégla és vasbeton szerkezetekkel.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU321 Hajdú-Bihar
sid : EKR001370182021
eid : 8799763395915
awarded_value : 57224570.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 156359.83
id : 146
sid : 8796373120304
name : Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 24198904
value_for_two_eur : 66120.84
name : TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 78
slug : toemb-2002-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 24198904
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 66120.84
suppliers_id : 78
value_eur : 156359.83

0 : 2
suppliers_name : TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 57224570
2 : 24198904
id : 35916
date : 2021-06-20
deadline_date : 2021-07-08
deadline_length_days : 18
title : Intézményi felújítás Magyar Falu Program 5 részben
category : constructions
description : Intézményi felújítás a Szegedi Tankerületi Központ részére Magyar Falu Program keretében 5 részben Mennyisége: 1. rész: Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában a fűtési rendszer felújítása terv alapján. 2 db gázkazán leszerelése; 1 db Viessmann Vitodens 200-W kondenzációs gázkazán beépítése terv alapján; 1 db Viessmann PPs égéstermék elvezető kiépítése; 150 m gázcső bontása; 200 m gázcső kiépítés; 108 db radiátor bontása; 101 db radiátor felszerelés termosztatikus fejjel; 1050 m fűtéscső bontás; 1195 m fűtéscső kiépítés. 2. rész: Csengelei Általános Iskolában elektromos hálózat felújítása, lámpatestek cseréje terv alapján. I. ütem: Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása 1 klt.; Mü III. védőcső elhelyezés 16 mm-es 100 fm; Mü III. védőcső elhelyezés 32 mm-es 25 fm; LEGRAND DLP mini padlószegélycsatorna elhelyezése 32x20 mm, fedéllel 1200 fm; LEGRAND DLP mini padlószegélycsatorna elhelyezése 105x50 mm, fedéllel 140 fm; Kábeltálca elhelyezése 100 fm; Szigetelt vezeték elhelyezése (Mkh) 1x6 mm² 70 fm, 1x10 mm² 30 fm, 1x16 mm² 10 fm; Kábelszerű vezeték elhelyezése (MBCu) 3x1,5 mm² 650 fm, 3x2,5 mm² 425 fm, 5x6 mm² 35 fm, 5x10 mm² 145 fm; Energiaátviteli és irányítástechnikai kábel elhelyezése 4x150 mm² 7 fm; 100V-os kül- és beltéri iskolahangszóró elhelyezése 11 db; Kültéri csatlakozótábla elhelyezése 1 db; Világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése 86 db; Elosztó 6 db; Lámpatest 56 db; Kijáratmutató és tartalékvilágítási lámpatest 8 db; Földelő rúd vagy cső 1 db; Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, EPH csomópont elhelyezése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése 7 db; Átadási dokumentáció készítése 1 db. II. ütem (opció): Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása 1 klt.; Mü III. védőcső elhelyezés 16 mm-es 100 fm; Mü III. védőcső elhelyezés 32 mm-es 25 fm; LEGRAND DLP mini padlószegélycsatorna elhelyezése 32x20 mm, fedéllel 800 fm; LEGRAND DLP mini padlószegélycsatorna elhelyezése 105x50 mm, fedéllel 60 fm; Kábeltálca elhelyezése 30 fm; Szigetelt vezeték elhelyezése (Mkh) 1x6 mm² 30 fm, 1x10 mm² 10 fm, 1x16 mm² 15 fm; Kábelszerű vezeték elhelyezése (MBCu) 3x1,5 mm² 651 fm, 3x2,5 mm² 400 fm, 5x6 mm² 30 fm, 5x10 mm² 100 fm; Kültéri csatlakozótábla elhelyezése 1 db; Világítási és telekommunikációs szerelvények elhelyezése 51 db; Elosztó 2 db; LED izzó elhelyezése meglévő lámpatestbe 5 db; Lámpatest 56 db; Kijáratmutató és tartalékvilágítási lámpatest 5 db; Földelő rúd vagy cső 1 db; Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, EPH csomópont elhelyezése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése 9 db; Átadási dokumentáció készítése 1 db. 3. rész: Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Csólyospálosi Tagintézményében homlokzati nyílászárók cseréje. 120,31 m2 (25 db) homlokzati nyílászáró csere (műanyag nyílászáró beépítése). 4. rész: Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában lámpatestek cseréje. 201 db lámpatest cseréje led-es kivitelűre; 1 egység év mérés, jegyzőkönyv készítés. 5. rész: Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézményének Radnai Utcai Telephelyén a tornaszoba és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek felújítása. 2,55 m2 (2 db) homlokzati nyílászáró csere (műanyag nyílászáró beépítése); 9,1 m2 (4 db) homlokzati nyílászáró csere (fa nyílászáró beépítése); 9,1 m2 (4 db) redőny csere (alumínium redőny beépítése); 9,1 m2 (4 db) védőrács gyártása és felszerelése tornatermi ablak belső oldalára; 1,89 m2 (1 db) beltéri ajtó csere; 42,62 m2 padlóburkolat bontása, GRES burkolat készítése; 84,14 m2 mázas kerámia falburkolat bontása, készítése; 46,9 m2 parketta csiszolás, lakkozás a tornaszobában ; 281,83 m2 falfestés diszperzit falfestékkel; 49,85 m2 olajlábazat készítése; 53,64 m2 fafelület mázolása; 17,47 m2 fafelület lakkozása; 75 m cső mázolása; 114,37 m2 padlásfödém hőszigetelése; 23,1 m2 lábazati hőszigetelés készítése (xps); 131
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU333 Csongrád
sid : EKR000758642021
eid : 8799370933579
awarded_value : 44087102.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 120463.15
id : 286
sid : 8796651058480
name : Szegedi Tankerületi Központ
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 9759200
value_for_two_eur : 26665.94
name : Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 2620
slug : miksi-bau-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 9759200
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 26665.94
suppliers_id : 2620
value_eur : 95888.46

0 : 2
suppliers_name : Miksi Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 35093257
2 : 9759200
date : 2021-11-14
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : VILLSZER Villanyszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 7491
slug : villszer-villanyszerelo-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 8993845
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 24574.69
suppliers_id : 7491
value_eur : 24574.69

0 : 3
suppliers_name : VILLSZER Villanyszerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 8993845
3 : 8993845
id : 35911
date : 2021-09-22
deadline_date : 2021-10-19
deadline_length_days : 27
title : Elektromos munkák végzése (794/2021.)
category : constructions
description : 1. rész: Az Országházban, a villanyszerelő műhely melletti helyiségben lévő egy darab fém generátorvezérlő szekrény és berendezéseinek cseréje továbbá a villamos szekrényben egy darab automatika és APU kapcsoló cseréje, 2. rész: Az Országházban lévő TV stúdió „E” jelű egy darab elosztó szekrény bontása és kettő darab Schrack 160 modulos elosztó szerkény beépítése, 3. rész: Az Országházban lévő egy darab elektromos tabló visszajelzésének javítása; 4. rész: a Tisza Lajos Irodaházban lévő egy darab tartalék betáplálás megszakító kikötése és bontása, továbbá egy darab megszakító beépítése és bekötése.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU11 Budapest; HU110 Budapest
sid : EKR001192322021
eid : 8799705134411
awarded_value : 18437800.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 43565.23
id : 369
sid : 8796292281648
name : Országgyűlés Hivatala
id : 25
name : 25
slug : 25
date : 2021-11-14
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : owox Kft.
id : 9796
slug : owox-kft
value_for_three : 7794000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 21296.25
suppliers_id : 9796
value_eur : 21296.25

0 : 3
suppliers_name : owox Kft.
value : 7794000
3 : 7794000
date : 2021-11-14
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Kovill Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
id : 2903
slug : kovill-trade-villamosipari-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 2903
value_eur : 13525.33

0 : 5
suppliers_name : Kovill Trade Villamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
value : 4950000
5 : 4950000
date : 2021-11-14
value_for_two : 3200000
value_for_two_eur : 8743.65
name : Technovilex Építőipari és Szolgáltató Kft.
id : 9797
slug : technovilex-epitoipari-es-szolgaltato-kft
value_for_three : 3200000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 8743.65
suppliers_id : 9797
value_eur : 8743.65

0 : 2
suppliers_name : Technovilex Építőipari és Szolgáltató Kft.
value : 3200000
2 : 3200000
id : 35908
date : 2021-09-26
deadline_date : 2021-10-12
deadline_length_days : 16
title : Tenisz öltözőépület felújítási munkái
category : constructions
description : A BVSC – Zugló Közhasznú Egyesület telephelyén – a 1142 Budapest, Tatai u. 79. szám alatt -, a 29834/12 hrsz. ingatlanon található, a Közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező további dokumentumokban meghatározott területen sporttelep fejlesztés keretében tenisz öltözőépület felújításának építési, villamos és gépészeti munkái. A kivitelezés részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok részét képező közbeszerzési műszaki leírás és a költségvetések tartalmazták.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001034402021
eid : 8799578846539
awarded_value : 231579885.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 632766.50
id : 734
sid : 8797112235312
name : BVSC - Zugló Közhasznú Egyesület
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 231579885
value_for_two_eur : 632766.5
name : Dödivill villamosági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
id : 2734
slug : doedivill-villamosagi-szolgaltato-es-kereskedelmi-kft
value_for_three : 231579885
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 632766.5
count : 1
value_for_one : 231579885
value_for_three_eur : 632766.5
suppliers_id : 2734
value_eur : 632766.5

0 : 1
suppliers_name : Dödivill villamosági Szolgáltató és Kereskedelmi Kft
value : 231579885
1 : 231579885
id : 35907
date : 2021-08-15
deadline_date : 2021-08-27
deadline_length_days : 12
title : MFP-OKE/2020 - Kerékpárút fejlesztése Markazon
category : constructions
description : Építési beruházás, kivitelezés [322/2015. (X. 30.) Kr. 14. § (1) bek. a) pont]. A tervezésre kerülő kerékpárút Markaz, Ifjúság utca burkolatszélétől indul és a Markazi tó mellett elhaladva, majd a Hatra – patakot keresztezve éri el a település keleti végét, ahol csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. A környezet tehát jellemzően a bel – és a külterületi határa, dombvidéki jellegű, és kis – közepes mértékű esésviszonyokkal rendelkezik. A jelen szakaszt kerékpárútként terveztük meg, 2,0 m szélességgel, 30-30 cm szélességű nemesített padkával. A tervezési szakaszról 50 méterenként keresztszelvényeket vettünk föl, melyet a megegyező című munkarészben lehet megtekinteni. A magassági felmérés Balti – rendszerben készült. A terep magassága a tervezési területen 170-168 m közötti értékek között mozog. A helyszíni felmérés eredményét a tervezett hossz – szelvényeken és keresztszelvényeken ábrázoltuk. Az útépítés tervezéséhez 1:500 méretarányú helyszínrajzokat készítettünk. A tervezés során a készülő tervet közmű – tulajdonosokkal egyeztettük és az ott felmerült észrevételek figyelembevételével készült el a végleges terv. A részletes mennyiségeket, leírást, anyagmegnevezéseket a Dokumentáció III. kötete (műszaki leírás) tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU312 Heves
sid : EKR000997012021
eid : 8799566591307
awarded_value : 30216528.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 82563.33
id : 1326
sid : 8796950525232
name : Markaz Községi Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 30216528
value_for_two_eur : 82563.33
name : Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9795
slug : matrai-eromu-banyaszati-melyepito-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 30216528
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 82563.33
count : 1
value_for_one : 30216528
value_for_three_eur : 82563.33
suppliers_id : 9795
value_eur : 82563.33

0 : 1
suppliers_name : Mátrai Erőmű Bányászati Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 30216528
1 : 30216528
id : 35906
date : 2021-08-11
deadline_date : 2021-08-24
deadline_length_days : 13
title : Közvilágítás korszerűsítés
category : constructions
description : Építéssel vegyes szolgáltatás keretében a közvilágítás a közvilágítási rendszer aktív elemeinek korszerűsítése, karbantartása villamos energia biztosításával, komplex üzemeltetése. Az építési tevékenység alapján a közvilágítási rendszer aktív elemeinek és ezek működését szolgáló további részeknek a cseréjével összefüggő korszerűsítés, tervezési és engedélyezési tevékenységgel együtt. Az érintett területeken összesen 281 db lámpatest üzemel, összesen hozzávetőleg 16,91 kW energia felvétellel. Az Önkormányzat adatai alapján a korszerűsítés a következő összeállításban készülhet el: Korszerűsítendő lámpatestek száma: 281 db meglévő oszlopon, meglévő lámpakaron. Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható, tekintettel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Ajánlattevő közvilágítás létesítésénél/ korszerűsítésénél az alábbi feladatok elvégzését vállalja: • a beruházás tervezése és kivitelezése, • a beépítésre kerülő közvilágítási elemek alapján a csatlakozási teljesítmények változásának az áramszolgáltató felé történő kezelése, • amennyiben szükséges, az engedélyezett tervek alapján új csatlakozási pontok kiépítése, • amennyiben szükséges, új csatlakozási szerződések megkötése, a közvilágítási aktív elemek 144 hónapig tartó karbantartása és üzemeltetése, továbbá villamos energiával történő ellátása.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
sid : EKR000996392021
eid : 8799566361931
awarded_value : 58703021.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 160399.53
id : 526
sid : 8796555572528
name : Sajókaza Községi Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-14
value_for_two : 58703021
value_for_two_eur : 160399.53
name : Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 734
slug : oriental-lux-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 58703021
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 160399.53
count : 1
value_for_one : 58703021
value_for_three_eur : 160399.53
suppliers_id : 734
value_eur : 160399.53

0 : 1
suppliers_name : Oriental Lux Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 58703021
1 : 58703021
id : 35595
date : 2021-09-14
deadline_date : 2021-10-11
deadline_length_days : 27
title : MAR keretrendszer továbbfejlesztése és támogatása
category : services
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU11 Budapest
sid : EKR001044102021
eid : 8799600670027
awarded_value : 57000000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 155746.22
id : 2020
sid : 8796622386480
name : Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 6
name : 6
slug : 6
date : 2021-11-14
value_for_two : 57000000
value_for_two_eur : 155746.22
name : ATOLL Developers Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 491
slug : atoll-developers-informatikai-tanacsado-es-szolgaltato-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 57000000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 155746.22
count : 1
value_for_one : 57000000
value_for_three_eur : 155746.22
suppliers_id : 491
value_eur : 155746.22

0 : 1
suppliers_name : ATOLL Developers Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 57000000
1 : 57000000
id : 34854
date : 2021-10-06
deadline_date : 2021-10-19
deadline_length_days : 13
title : Hulladékgyűjtő zsák beszerzése
category : supplies
description : II.1.3) A szerződés típusa: ÁrubeszerzésII.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:PE hulladékgyűjtő zsák beszerzés többféle méretben, eltérő feliratozással.A beszerzendő hulladékgyűjtő zsákok specifikációi, beszerzendő mennyiség, rendelési mennyiség:Anyaga: polietilénSorszám Megnevezés Szín/nyomat Méret Vastagság min. mennyiség db/rendelés becsült mennyiségösszesen (db)1. Vidéki kommunális hull. narancssárga/kék 400+/2*100/980 35 my 8 000 20 0002. Db-i kommunális hull. fehér/kék 400+/2*100/980 35 my 10 000 80 0003. Szelektíves citromsárga/fekete 500*860 25 my 200 000 1 300 0004. Lépcsőházi szelektíves fekete/féhér 970*1500 100 my 3 000 18 0005. Db-i ÖK lombgyűjtő zöld/fehér 400+/2*100/1200 40 my 50 000 200 000A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező Műszaki Leírástartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU321 Hajdú-Bihar
sid : EKR001270882021
eid : 8799730857291
awarded_value : 29710000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 81179.30
id : 823
sid : 8796521559344
name : A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 5
name : 5
slug : 5
date : 2021-11-14
value_for_two : 29710000
value_for_two_eur : 81179.3
name : EuroPlastik Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 4240
slug : europlastik-kereskedelmi-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 29710000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 81179.3
suppliers_id : 4240
value_eur : 81179.3

0 : 2
suppliers_name : EuroPlastik Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 29710000
2 : 29710000
id : 34659
date : 2021-09-30
deadline_date : 2021-10-12
deadline_length_days : 12
title : Földgáz energia beszerzés - 2021
category : supplies
description : Kereskedelmi szerződés teljes ellátás alapú földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2021. 11.01. 06:00 órától - 2022.10.01.06:00 óráig időszakra vonatkozóan összesen maximum 210 922 m3 mennyiségben.Opciót Ajánlatkérő nem határoz meg.Szerződéses Minimum Mennyiség: 189 830 m3Szerződéses Maximum Mennyiség: 210 922 m3A beszerzéssel érintett felhasználási hely címe: 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4., a felhasználási hely 100 -500 m3/h közötti kapacitássalvételez.A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15 oC és 101.325 kPa referencia körülményeken kell értelmeznim3-ben.Teljesítmény lekötés, gázóra névleges teljesítménye: a közbeszerzési dokumentumokhoz tartozó táblázat tartalmazza.Nominálási kötelezettség: Ajánlatkérő számára nincs nominálási kötelezettség.Az ajánlattevő ellátási garanciája kiterjed azokra az esetekre is, amikor a gázforrást lényegesen befolyásoló jogszabályi környezetjelentős változása vagy szállítási/elérési probléma következne be – eltekintve a magyarországi korlátozási és havária esetektől.Ajánlati ármodell: háromkomponensű (Gázdíj + RHD fix + RHD forgalmi díj)Az ajánlati ár összetételeKapacitás lekötési díj: HUF/m3/h/évForgalomarányos RH díj: HUF/GJFöldgáz energia díja HUF/MJA részleteket a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátottszerződéstervezet tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU331 Bács-Kiskun
sid : EKR001086272021
eid : 8799614465355
awarded_value : 65000000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 177605.33
id : 4324
sid : 8796373742896
name : Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-14
value_for_two : 65000000
value_for_two_eur : 177605.33
name : MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
id : 8685
slug : mvm-next-energiakereskedelmi-zrt
value_for_three : 65000000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 177605.33
count : 1
value_for_one : 65000000
value_for_three_eur : 177605.33
suppliers_id : 8685
value_eur : 177605.33

0 : 1
suppliers_name : MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
value : 65000000
1 : 65000000
id : 34226
date : 2021-09-12
deadline_date : 2021-09-28
deadline_length_days : 16
title : Vértesacsa 486659 azonosító számú Vis maior
category : constructions
description : Közutak, árkok, műtárgyak, közművek helyreállítása 30 helyszínenáteresz betonozás 7 dbiszapfogó akna betonozás 2 dbáteresz tisztítás 11 helyszínárok kotrás 20 helyszínútpadka visszatöltése 11 helyszíniszap eltávolítása útról és padkáról 14 helyszínút helyreállítás 21 helyszínA pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki szakértői nyilatkozata,valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU211 Fejér
sid : EKR001112892021
eid : 8799623181643
awarded_value : 54735000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 149557.35
id : 1852
sid : 8796379739440
name : Vértesacsa Község Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-14
value_for_two : 54735000
value_for_two_eur : 149557.35
name : STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 551
slug : strabag-altalanos-epito-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 54735000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 149557.35
suppliers_id : 551
value_eur : 149557.35

0 : 2
suppliers_name : STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 54735000
2 : 54735000
id : 34213
date : 2021-09-12
deadline_date : 2021-10-08
deadline_length_days : 26
title : Ipari övezetet kiszolgáló elkerülő szennyvízvezeté
category : constructions
description : II rész szennyvízcsatorna gépészet, villamos szerelési munkákMeglévő szivattyú beépítése az új átemelőaknába (meglévő ABS AS 0840 S26/2 D, vagy a TRV által már beszerzett szivattyúk)2 40,00 kg/dbSzivattyú vezetőcső felszerelése KO acélból, átm. 57x2.9 mm 4 4,10 m/db 4,00 kg/mAcélcsőív 90 fok KO 33 acélból, átm. 108x3 mm 8 1,90 kg/dbAcéllemez karima DN 100 PN10 szerint fúrva KO acélból, csővégre felhegesztve 4 4,50 kg/dbÁtemelő elosztószekrény ("E1" jelű ) a Vörösmarty úti átemelőkhöz HIMEL PLAZ-1074 tip. (1000x750x420mm-es) műanyagszekrényből, egy külső és egy belső ajtóval, esővédő tetővel szerelőlappal, fűtéssel, szellőzéssel, szereléssel, telepítéssel, két szivattyúPLC-és működtető szerelvényeivel, szintvezérléssel a 13.6-13.8 tervek szerinti kivitelben1 dbNYY-J 5x10mm2-es rézvezeték földárokba fektetve4 mNYY-J 7x1.5mm2-es rézvezeték védőcsőbe húzva36 mNYCY 2x1.5mm2-es rézvezeték földárokba fektetve15 m”Részletek a kiadott árazatlan költségvetésben és a műszaki dokumentációban, a közbeszerzésiiratokban esetlegesen megjelenő konkrét típus vagy gyártmány, a minőség megjelöléséreszolgál. Ajánlatkérő az azokkal egyenértékű megajánlást elfogadja.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
sid : EKR001070592021
eid : 8799609320779
awarded_value : 121529933.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 332067.14
id : 552
sid : 8797105026352
name : Jászfényszaru Város Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-14
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Ékisz Építőipari Kft
id : 625
slug : ekisz-epitoipari-kft
value_for_three : 21548172
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 58878
suppliers_id : 625
value_eur : 332067.14

0 : 4
1 : 3
suppliers_name : Ékisz Építőipari Kft
value : 121529933
3 : 21548172
4 : 99981761
id : 34149
date : 2021-09-08
deadline_date : 2021-09-20
deadline_length_days : 12
title : Debreceni Köztemetőben fakivágási,gallyazási munka
category : services
description : 1. részajánlat esetében:Közbeszerzés tárgya:A Debreceni Köztemető illetve a Józsai temető területén fakivágási és gallyazási feladatok elvégzése.Mennyiség:301 db fa gallyazása és 159 db fa kivágása.Munka elvégzésének helyszínei:Gallyazás: 295 db fa – Debreceni Köztemető6 db fa – Józsai köztemetőFavágás: 159 db fa – Debreceni KöztemetőA Debreceni Köztemető területe Natura 2000 területen fekszik. A favágási feladatok elvégzésére Ajánlatkérő a Hajdú-Bihar MegyeiKormányhivatal által kiadott engedéllyel rendelkezik ( HB/17-KTF/06256-4/2020. ).Az engedélyt az eljárás dokumentumaihozcsatoljuk.A munkaterület átadását Ajánlatkérő folyamatosan biztosítja, figyelembe véve a temetésszolgáltatási tevékenységet. A temetésirendet Ajánlatkérő Ajánlattevő rendelkezésére bocsátja.A gallyazás során keletkezett metszfelületet sebkezelővel szakszerűen le kell kezelni.Az 5 cm vastagság alatti gallyak Hulladékkezelő Központba szállítását Ajánlattevő szervezi meg.Az 5 cm vastagság feletti faágak elszállítása a temető területén kijelölt fatárolókba történik.A munkák elvégzését követően Ajánlattevő kiemelten kell ügyelni arra, hogy a területet összetakarítva, a sírköveket tisztán adja át.A kivágott fák tuskóikat 10 cm-el a talajszint alá kell hozni és földdel betemetni. Ahol lehet (út szélén) tuskómaró géppel, ahol nemlehet (táblán belül) ott láncfűrésszel.A munkák elvégzésének ideje: Munkaterület átadástól .- 2022. június 30.A munkák részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező Műszaki Leírás tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU321 Hajdú-Bihar
sid : EKR001082942021
eid : 8799613384011
awarded_value : 59517150.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 162624.05
id : 823
sid : 8796521559344
name : A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 5
name : 5
slug : 5
date : 2021-11-14
value_for_two : 48866950
value_for_two_eur : 133523.55
name : ZSOMBOLY Építőipari, Szolgáltató, Természetvédő és BarlangkutatóKorlátolt Felelősségű Társaság
id : 3634
slug : zsomboly-epitoipari-szolgaltato-termeszetvedo-es-barlangkutatokorlatolt-felelossegu-tarsasag
name : Monostor-Erdő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
id : 5209
slug : monostor-erdo-kereskedelmi-es-szolgaltato-beteti-tarsasag
value_for_three : 48866950
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 133523.55
count : 1
value_for_one : 48866950
value_for_three_eur : 133523.55
suppliers_id : 3634,5209
value_eur : 133523.55

0 : 1
suppliers_name : ZSOMBOLY Építőipari, Szolgáltató, Természetvédő és BarlangkutatóKorlátolt Felelősségű Társaság, Monostor-Erdő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
value : 48866950
1 : 48866950
date : 2021-11-14
value_for_two : 8000000
value_for_two_eur : 21859.12
name : Monostor-Erdő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
id : 5209
slug : monostor-erdo-kereskedelmi-es-szolgaltato-beteti-tarsasag
value_for_three : 8000000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 21859.12
count : 2
value_for_one : 8000000
value_for_three_eur : 21859.12
suppliers_id : 5209
value_eur : 29100.5

0 : 1
suppliers_name : Monostor-Erdő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
value : 10650200
1 : 8000000
id : 34104
date : 2021-09-07
deadline_date : 2021-09-20
deadline_length_days : 13
title : Nyomtatásvezérlő szoftverek követése és támogatása
category : services
description : Az alábbiakban felsorolt meglévő, PReS dokumentumtervező- és nyomtatásvezérlő szoftverek követése és támogatás szolgáltatása,továbbá a szintén felsorolt alkalmazások támogatása, vagy a jelenleg működő rendszerrel egyenértékű teljes funkcionalitásbiztosítása:- PReS IPDS 400 ppm- PReS PCL 100 ppm- PReS PDF 100 ppm- IPDS 1X PReS IPDS, 1D, SCSI, TCPIP unlimited- DocLNk- PReS PDF Medium- 2D barcode PDF- PReS PDF High- PReS IPDS High- PReS 1D barcode- PReS 2D barcode- PReS 2D barcode- PReS IPDS High- PReS 1D barcode- PReS 1D barcode- PReS 2D barcode- Központi nyomtatásvezérlő támogatási szolgáltatás (KNYV)- Utalvány-nyomtató rendszer támogatási szolgáltatásA meglévő licencekre és szoftverekre a szoftverkövetés és támogatás a szerződés hatályba lépésétől számított 24 hónapon keresztül.Magyar nyelvű telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetése munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között.A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001067662021
eid : 8799608370507
awarded_value : 38326917.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 104724.08
id : 712
sid : 8796367058224
name : Magyar Államkincstár
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-14
value_for_two : 38326917
value_for_two_eur : 104724.08
name : INNODOX Technologies Kereskedelmi- és Szolgáltató Zrt.
id : 2696
slug : innodox-technologies-kereskedelmi-es-szolgaltato-zrt
value_for_three : 38326917
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 104724.08
count : 1
value_for_one : 38326917
value_for_three_eur : 104724.08
suppliers_id : 2696
value_eur : 104724.08

0 : 1
suppliers_name : INNODOX Technologies Kereskedelmi- és Szolgáltató Zrt.
value : 38326917
1 : 38326917
id : 34054
date : 2021-09-02
deadline_date : 2021-10-22
deadline_length_days : 50
title : Időszaki kiadványok beszerzése (793/2021)
category : supplies
description : A közbeszerzési dokumentumokban tételesen felsorolt külföldi napilapok beszerzése és szállítása: 7 db cím, összesen 7 példány.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001065392021
eid : 8799607616843
awarded_value : 35500000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 96999.84
id : 369
sid : 8796292281648
name : Országgyűlés Hivatala
id : 11
name : 11
slug : 11
date : 2021-11-14
value_for_two : 3300000
value_for_two_eur : 9016.89
name : SUWECO CZ, s.r.o.
id : 896
slug : suweco-cz-s-r-o
value_for_three : 3300000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 9016.89
count : 3
value_for_one : 3300000
value_for_three_eur : 9016.89
suppliers_id : 896
value_eur : 96999.84

0 : 1
suppliers_name : SUWECO CZ, s.r.o.
value : 35500000
1 : 3300000
id : 33528
date : 2021-08-15
deadline_date : 2021-09-28
deadline_length_days : 44
title : DEK-1070 DE DEAC Lelátó ép. felújítása és bővítése
category : constructions
description : A Debreceni Egyetem célul tűzte ki, a DEAC Sporttelep területén lévő elavult lelátó épület felújítását, valamint bővítését, többfunkciósépület (iroda, öltöző, tanterem, műhely, raktár)- létrehozását. Az új lelátóépület tervezetten a Debreceni Egyetem DEAC Sporttelepközponti területén kerül megvalósításra. Az épület telepítésére kijelölt terület frekventált helyen fekszik. A terület mind gyalogos,mind közúti közlekedési útvonalakkal körülvett és egyszerűen, jól megközelíthető.A felújítással/bővítéssel érintett terület összesen: nettó 1521 m2A további műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.A megvalósítandó beruházás részletezését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán apontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3)bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja. Ajánlattevő amennyiben a hivatkozássalérintett műszaki tartalom helyett egyenértékű, megoldást, árut stb. kíván megajánlani ajánlatában - köteles ajánlatában benyújtani azegyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU321 Hajdú-Bihar
sid : EKR000907572021
eid : 8799537263947
awarded_value : 1297727592.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 3545897.57
id : 86
sid : 8796191651120
name : Debreceni Egyetem
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-14
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 1591
slug : dryvit-profi-epitoipari-szolgaltato-kereskedelmi-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 1591
value_eur : 3545897.57

0 : 5
suppliers_name : DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 1297727592
5 : 1297727592
id : 32641
date : 2021-07-12
deadline_date : 2021-08-25
deadline_length_days : 44
title : Bétai elkerülő út építése
category : constructions
description : 1 db vállalkozási szerződés a Komló, Bajcsy Zs. E. utca - Bétai elkerülő út csatlakozás közötti útszakasz korszerűsítésére:- A korszerűsítendő útszakasz hossza: 1,35 km;- AC 11kötő aszfaltkeverék beépítése 35-50 mm vastagságban: 157,1 m3;- AC 11 kopó aszfaltkeverék beépítése: 35-55 mm vastagságban: 407,6 m3,a felújítandó útszakasz teljes 1,35 km hosszában ;- Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M63 jelű: 739 m3;- Hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1): 651 m3;- Előregyártott vasbeton csapadékvíz elvezető árok (nyílt és zárt): 1,386fm;- Közúti acél vezetőkorlát, korlátelem felszerelése, horganyzott, 4,00 m-es elem egyenes elem, 4 m: 164 db.A kivitelezés építési engedély nélkül végezhető tevékenység.Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kiviteli tervdokumentáció és az árazatlan költségvetési kiírástartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és költségvetési kiírásokban szereplő, meghatározottgyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem voltlehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány, vagy típus esetén oda értendő a"vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenbenegyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU231 Baranya
sid : EKR000731232021
eid : 8799330825547
awarded_value : 928482655.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 2536976.49
id : 2104
sid : 8796529718576
name : Komló Város Önkormányzat
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-14
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 185
slug : swietelsky-magyarorszag-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 185
value_eur : 2536976.49

0 : 4
suppliers_name : SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 928482655
4 : 185209824
id : 35882
date : 2021-08-12
deadline_date : 2021-08-27
deadline_length_days : 15
title : Orvosi rendelő felújítása
category : constructions
description : 1 db vállalkozási szerződés az Orvosi rendelő felújítására. Az orvosi rendelő a jelenlegi helyéről az épületen belül egy másik helyiségbe kerül áthelyezésre. A felújítási munkák az alábbiak: A 01, 02, 03, 04, 08, 09 helyiség esetén: villamos hálózat újraszerelése, festés. A 05 és 06 helyiség esetén: az oldalfalvakolat leverése 1,0 m magasságba; a szárítóvakolat készítése 1,0 m magasságban; a helyiségek festése lélegző festékkel; a meglévő hidegburkolat felülburkolása; villamos hálózat újraszerelése; belső falak injektálásos szigetelése. A 07 helyiség esetén: az oldalfalvakolat leverése 1,0 m magasságba; szárítóvakolat készítése 1,0 m magasságban; a helyiségek festése lélegző festékkel; meglévő melegburkolat bontása, új hidegburkolat készítése; villamos hálózat újraszerelése; belső falak injektálásos szigetelése; új belső ajtó elhelyezése 05-ös helyiség felé. A 10 helyiség: az oldalfalvakolat leverése 1,0 m magasságba; szárítóvakolat készítése 1,0 m magasságban; helyiség festése lélegző festékkel;belső falak injektálásos szigetelése;meglévő nyílászáró bontása és befalazása a 09-es helyiség felé; új belső ajtó elhelyezése 13-as helyiség felé. A külső tér esetén: az új térkő burkolat az orvosi rendelő akadálymentes megközelítéséhez; a függőeresz és lefolyócsatorna cseréje; a tűzfalak bádogozása (beázási pont); 10 m csapadékvíz elvezető rendszer. Főbb mennyiségek: Vakolás 66 m2; Burkolás 46 m2; Festés 268,9 m2; Térburkolat készítése 52,88 m2. Jelen beruházás építési engedély nélkül végezhető tevékenység. Az elvégzendő feladatok részletes mennyiségét, műszaki leírását a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a tervben és költségvetési kiírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Minden ilyen konkrét gyártmány vagy típus esetén oda értendő a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is, azaz Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU231 Baranya
sid : EKR000701062021
eid : 8799320929611
awarded_value : 14561375.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 39768.88
id : 4662
sid : 8796611474736
name : Villánykövesd Község Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9716
slug : bma-invest-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 14561375
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 39768.88
suppliers_id : 9716
value_eur : 39768.88

0 : 3
suppliers_name : BMA Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 14561375
3 : 14561375
id : 35879
date : 2021-10-07
deadline_date : 2021-10-14
deadline_length_days : 7
title : Útfelújítási munkák végzése Hajdúböszörményben
category : constructions
description : Útfelújítási munkák végzése Hajdúböszörményben az alábbi megosztás szerint. I. rész Útfelújítási munkák végzése Hajdúböszörmény, Vásár téren a Városi Sportcsarnok és a Baltazár Dezső utca közötti szakaszon. Az útfelújítással érintett szakasz hossza: 240 m. Az elvégzendő feladatok különösen az alábbiak: - hajlékony, vegyes vagy félmerev pályaszerkezet bontása, törmelék elszállításával: 60,00 m3, - aszfaltburkolatok felső rétegének marása 2.0 cm vtg. alatt, a mart aszfalt elszállításával: 1589,6 m2, - nemesített padka építése: 48,00 m3, - AC 11 kötő típusú aszfalt alapréteg építése: 76 m3, - AC 11 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése: 60,8 m3, - tartós, hidegplasztik burkolatjel festéssel (fehér szín): 18 m2. Elvégzendő feladatok még a kapubejárók és járdacsatlakozások helyreállítása és szintbeigazítása. II. rész Útfelújítási munkák végzése Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc utca a Mátyás király körút és Baross Gábor tér közötti szakaszán, valamint a Baross Gábor tér Hadházi utca és Vasútállomás közötti szakaszán. Az útfelújítással érintett szakasz hossza: 420 m. Az elvégzendő feladatok különösen az alábbiak: - hajlékony, vegyes vagy félmerev pályaszerkezet bontása, törmelék elszállításával: 70 m3, - aszfaltburkolatok felső rétegének marása 2.0 cm vtg. alatt, a mart aszfalt elszállításával: 2958,293 m2, - nemesített padka építése: 80 m3, - AC 11 kopó típusú aszfalt kopóréteg építése: 145 m3, - közúti útburkolati jelek festése (fehér színnel): 32 m2. Elvégzendő feladatok még a kapubejárók és járdacsatlakozások helyreállítása és szintbeigazítása.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU321 Hajdú-Bihar
sid : EKR001301212021
eid : 8799740818763
awarded_value : 46937566.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 128192.17
id : 485
sid : 8796290118960
name : Hajdúböszörmény Város Önkormányzata
id : 25
name : 25
slug : 25
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 78
slug : toemb-2002-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 78
value_eur : 60213.69

0 : 4
suppliers_name : TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 22047244
4 : 22047244
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 2800
slug : octopus-m-general-epitoipari-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 2800
value_eur : 67978.48

0 : 4
suppliers_name : Octopus-M Generál Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 24890322
4 : 24890322
id : 35877
date : 2021-10-10
deadline_date : 2021-10-22
deadline_length_days : 12
title : Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje
category : constructions
description : Dombóvári Százszorszép Óvoda Tündérkert Bölcsődéje felújítási munkálatai: akadálymentesített WC, bejárat és parkoló, valamint parkoló helyek létesítése. Pavilon villanyszerelése, pvc burkolás, részleges hideg burkolat felújítása. . pavilonok és folyosó belső festése-mázolása. Terasz és járdák térkövezése, belső pavilonokat elválasztó új 1 m magas kerítés létesítése. Részletesen a dokumentációban.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU233 Tolna
sid : EKR001288212021
eid : 8799736558923
awarded_value : 64834000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 177069.51
id : 608
sid : 8796587226416
name : Dombóvár Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : IMOBAU Építőipari Kft.
id : 5962
slug : imobau-epitoipari-kft
value_for_three : 64834000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 177069.51
suppliers_id : 5962
value_eur : 177069.51

0 : 3
suppliers_name : IMOBAU Építőipari Kft.
value : 64834000
3 : 64834000
id : 35876
date : 2021-09-14
deadline_date : 2021-10-01
deadline_length_days : 17
title : Bölcsőde építése Pocsajban
category : constructions
description : Bölcsőde építése Pocsajban az alábbiak szerint: Az épületben 1db csoportszoba és a szükséges kiszolgáló helyiségek kerülnek elhelyezésre. A csoportszoba kiszolgálásához, átadó- öltöztető, WC-mosdó-biliztető-pólyázó, ágy+ játék tároló, játszó terasz, játszó udvar és melegítő konyha kerül kialakításra. A dolgozók részére, öltöző, WC, zuhanyzó, étkező kerül kialakításra. A szülők részére akadálymentes WC és babakocsi tároló is biztosított.A tervezett épület nettó alapterülete: 267,53 m2. Alapozás: Sávalapozás készül statikus terv szerint. Az alapozás fölött 50×30cm keresztmetszetű monolit vasbeton talpgerenda készül statikus terv szerint. Lábazat: Vasbeton talpgerenda statikus terv szerint. Padozat: Acélhálóval vasalt beton padozat statikus terv szerint. Szigetelés: Talajnedvesség ellen 1rtg. bitumenes lemez szigetelés készül. Hőszigetelés: A homlokzati szerkezetekre 15cm EPS hőszigetelő rendszer kerül. A lábazaton 15cm XPS hőszigetelő rendszer készül. A padlásfödém hőszigetelése 25cm vtg szálas hőszigeteléssel. A földszinti padlóban 7cm PIR úsztató réteg réteg készül. Főfalak: LEIER 30 N+F, nútféderes kézi falazóblokkból készül 300 mm falvastagságban, vékony ragasztóhabarccsal. Belső válaszfalak: 10 cm vastag LEIER 10/50 N+F falazótéglából vékony ragasztóhabarccsal Áthidalók: Előregyártott azonnal terhelhető kerámia burkolatos vb. gerendák tervezettek a falvastagságnak megfelelő számban egymás mellé sorolva, statikus terv szerint. Kémények, szellőzők: - Belső helyiségek szellőzése: gépész terv szerint szellőztető berendezésekkel megoldott. - Kémények nem készülnek, a fűtés a meglévő kazánház épületből megoldott gépész terv szerint. Padlásfödém: A tervezett szeglemezes fa tartók alsó övének beépítésével kerül kialakításra, terv szerinti rétegződéssel. Az alkalmazott faanyagoknak legalább C24 minőségűnek kell lenniük; felületüket beépítés előtt megfelelő tűz és biológiai védelemmel kell ellátni. Tetőszerkezet: Szeglemezes fa fedélszék statikus terv szerinti kivitelben. Az alkalmazott faanyagoknak legalább C24 minőségűnek kell lenniük; felületüket beépítés előtt megfelelő tűz és biológiai védelemmel kell ellátni. Tetőhéjazat: beton tetőcserép fedés tervezett tetőfólia alátéthéjazattal, lécvázra kivitelezve, a cserép gyártójának alkalmazástechnikai útmutatója szerint, a szükséges kiegészítő elemekkel. Bádogozás: PLX lemez esőcsatorna, tetőbádogos szerkezetek és lefolyók. Nyílászárók: Homlokzati: fokozott hőtechnikai igényt kielégítő műanyag nyílászárók 2 rétegű melegperemes üvegezéssel. - Belső ajtók: Dekorlemezes fa ajtók utólag elhelyezhető fa tokkal. Burkolatok: laminált padló, greslap padló illetve fali csempe burkolatok, a gyermekszobában 18mm bútorlap falburkolat, terv szerint. Belső Felületképzések: sima, normál mész-cement beltéri alapvakolaton diszperziós festés. Fafelületek lazúrozva. Homlokzati felületképzések: 1- Beton tetőcserép 2- PLX lemez esőcsat. és tetőbádogos szerk. 3- 15cm EPS homl hőszig.rsz. + nemesvakolat 4- 15cm XPS láb. hőszig.rsz. + nemesvakolat 5- Műa. homl. nyílászárók 6- Acél zártsz. korlát zománc festéssel 7- Acélcső oszlopok zománc A részletes műszaki leírást és specifikációt a műszaki dokumentumok tartalmazzák.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU321 Hajdú-Bihar
sid : EKR001075162021
eid : 8799610828107
awarded_value : 107993318.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 294942.83
id : 1268
sid : 8796389930288
name : Pocsaj Nagyközség Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-13
value_for_two : 107993318
value_for_two_eur : 294942.83
name : Németh '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
id : 9201
slug : nemeth-99-kereskedelmi-es-szolgaltato-beteti-tarsasag
value_for_three : 107993318
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 294942.83
suppliers_id : 9201
value_eur : 294942.83

0 : 2
suppliers_name : Németh '99 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
value : 107993318
2 : 107993318
id : 35875
date : 2021-09-12
deadline_date : 2021-09-27
deadline_length_days : 15
title : Ajka, Táncsics, Klapka és Lakos utca felújítása
category : constructions
description : Ajka, Táncsics, Klapka és Lakos utca felújítása az alábbi főbb mennyiséggel: - Táncsics utca Tűzoltó és Szilvágyi utca által határolt területén a 10 emeletes lakóépület mellett lévő aszfaltos parkoló és közút burkolatának felújítása, valamint a jelenlegi szilárd burkolat nélküli kórház mellett húzódó parkoló aszfaltozása: 328 m, - Táncsics utca Szilvágyi és Lakos utcák között két rétegű aszfaltozás szélesítéssel és a meglévő nyílt árok burkolása előregyártott elemekkel, valamint a Lakos utca útburkolatának felújítása kétoldali szegélysorral, továbbá a páros oldal előtti folyókarendszerrel: 230 m 5,5 m szélesség szélesítéssel, - Táncsics utca Lakos utca és a 19-es házszám közötti szakasz útburkolat felújítása: 300 m 7,5 m szélesség, - Táncsics utca 19-es számtól a belterületi szakasz felújítása új szegélyekkel: 386 m. A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki tervfejezetben találhatók.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU213 Veszprém
sid : EKR001121322021
eid : 8799632127307
awarded_value : 138501066.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 378263.19
id : 4578
sid : 8798928696624
name : Ajkai Innovációs és Szolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 551
slug : strabag-altalanos-epito-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 138501066
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 378263.19
suppliers_id : 551
value_eur : 378263.19

0 : 3
suppliers_name : STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 138501066
3 : 138501066
id : 35871
date : 2021-08-05
deadline_date : 2021-08-23
deadline_length_days : 18
title : Konferenciaterem hang-video-és világítási rendszer
category : constructions
description : Ajánlatkérő a székhelyén már meglévő konferenciaterem hangosítási-, video- és világítási rendszerének felújítását kívánja megvalósítani. A terem teljes hossza 26 m, míg a legszélesebb pontja kb. 12 m. A terem hosszában felezhető. A két szekció önálló, mennyezetre függesztett Full HD felbontású projektorral és motoros vászonnal, valamint önálló, mennyezetre függesztett két-két hangládával rendelkezik. Ajánlatkérő célja a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen, hogy a konferenciaterem akár egyben, akár szekciónként minél sokoldalúbban legyen felhasználható, ugyanakkor minimális humán erőforrással is üzemeltethető legyen olyan esetekben, amikor egy- egy előadó egy-egy projektorral dolgozik. Az átalakítással olyan hang-, video- és világítási rendszer épül, amely alkalmas a legmagasabb technikai és előadói követelményeknek megfelelően élő kép és hang továbbítása mellett prezentációk, videó bejátszások, helyi és távoli résztvevők megjelenítésére és megszólaltatására, valamint mindennek egyidejű streamelésére. Lehetőség legyen a teremben elhangzott szövegeket, az épület bármely pontjára eljuttatni (hallgatni, nézni), vagy az épület bármely pontjáról hozzá szólni (a konferenciában részt venni) vagy csak vezérelni. Mindezeknek a technikai megoldásoknak meg kell felelni a modern technikai elvárásoknak. A termek megfelelő kábelezése már megoldott, így ez nem része a jelen kivitelezésnek. A kivitelezés fő elemei (alrendszerei): 1. Hangosítási rendszer 2. Video rendszer 3. Világítási rendszer A szerződés részét képezi a kiépítés és beüzemelés mellett a kezelő személyzet betanítása is. A betanítás az összes alrendszer tekintetében legalább 1-1 alkalom min. 2 óra időtartamban. A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza. A beruházás nem építési engedély köteles. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban, a dokumentációban és a műszaki dokumentációban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU11 Budapest
sid : EKR000865892021
eid : 8799505741131
awarded_value : 56522160.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 154368.87
id : 539
sid : 8796553180464
name : Természettudományi Kutatóközpont
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : D.P. Music Kft.
id : 9792
slug : d-p-music-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9792
value_eur : 154368.87

0 : 4
suppliers_name : D.P. Music Kft.
value : 56522160
4 : 56522160
id : 35863
date : 2021-09-21
deadline_date : 2021-10-13
deadline_length_days : 22
title : Belterületi utak felújítása
category : constructions
description : 10 db belterületi utca felújítása.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR001183032021
eid : 8799702086987
awarded_value : 163024346.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 445239.24
id : 961
sid : 8796697490736
name : Diósd Város Önkormányzat
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
id : 661
slug : puhi-tarnok-ut-es-hidepito-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 661
value_eur : 445239.24

0 : 5
suppliers_name : PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
value : 163024346
5 : 163024346
id : 35859
date : 2021-09-19
deadline_date : 2021-10-04
deadline_length_days : 15
title : Belterületi Önkormányzati utak fejlesztése II.
category : constructions
description : Belső Kőrösi út (1477/2 hrsz) felújítása 53 nm-en, autóbuszöblök kialakítása. Somogyi Béla út (1362 hrsz), szilárd burkolattal történő ellátása 425 nm-en. A dokumentációban részletesen ismertetésre kerül a műszaki tartalom. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja. A szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel a fenti mennyiségek és feladatok tájékoztató jellegűek.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR001165452021
eid : 8799666304331
awarded_value : 14926328.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 40765.61
id : 1393
sid : 8796456285488
name : Törtel Község Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Lakmé Kft
id : 1177
slug : lakme-kft
value_for_three : 14926328
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 40765.61
suppliers_id : 1177
value_eur : 40765.61

0 : 3
suppliers_name : Lakmé Kft
value : 14926328
3 : 14926328
id : 35568
date : 2021-09-01
deadline_date : 2021-10-08
deadline_length_days : 37
title : Siemens YSIO rtg ber.-hez vez nélk detektor csere
category : supplies
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR000911982021
eid : 8799538705739
awarded_value : 19850415.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 54213.89
id : 786
sid : 8796601316656
name : Uzsoki Utcai Kórház
id : 6
name : 6
slug : 6
date : 2021-11-13
value_for_two : 19850415
value_for_two_eur : 54213.89
name : Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 694
slug : siemens-healthcare-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 19850415
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 54213.89
count : 1
value_for_one : 19850415
value_for_three_eur : 54213.89
suppliers_id : 694
value_eur : 54213.89

0 : 1
suppliers_name : Siemens Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 19850415
1 : 19850415
id : 34497
date : 2021-09-23
deadline_date : 2021-10-05
deadline_length_days : 12
title : Személygépjárművek és gépjármű karbantartás
category : supplies
description : 3. rész: Új vagy használt, felsőkategóriás szedán személygépjármű beszerzése és a flottarendszerű üzemeltetéseAjánlatkérő bérleti szerződés keretében 1 darab új vagy használt, felsőkategóriás szedán személygépjárművet és annakflottarendszerű üzemeltetését kívánja beszerezni. A bérleti szerződés tartalmazza a gépjármű karbantartási szolgáltatásokat is.Futamidő: 48 hónapFutásteljesítmény: 40 000 km/évFutott km maximum: 26.000 kmMinimum teljesítmény (kW): 145 kWA beszerzendő jármű részletes meghatározását a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy azáltala nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásravagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.CPV kód: 34110000-1 Személygépkocsik50112000-3 Gépjármű-javítási és karbantartási szolgáltatások
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001133842021
eid : 8799636223307
awarded_value : 49849344.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 136144.60
id : 3149
sid : 8796379641136
name : Nemzetstratégiai Kutatóintézet
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 24528000
value_for_two_eur : 66988.94
name : Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 1401
slug : porsche-lizing-es-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 24528000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 66988.94
count : 3
value_for_one : 24528000
value_for_three_eur : 66988.94
suppliers_id : 1401
value_eur : 136144.6

0 : 1
suppliers_name : Porsche Lízing és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 49849344
1 : 24528000
id : 33833
date : 2021-08-26
deadline_date : 2021-09-08
deadline_length_days : 13
title : Szennyvízszivattyú beszerzése II
category : supplies
description : Szennyvíz szivattyúk beszerzése adásvételi szerződés keretébenAjánlatkérő 2019. évben „Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése” című pályázaton nem megfelelő hatásfokú szivattyúkcseréjére – mely a meglévő állapothoz képest energetikai szempontból legalább 10 %-os megtakarítást eredményez- nyert forrást.Ajánlatkérő a VEF-2019-71 Támogatói Okiratnak megfelelő szennyvíz szivattyúk beszerzését kívánja megvalósítani jelen beszerzéskeretében.Nyertes ajánlattevő feladata összesen 2 db szennyízszivattyú szállítása.1 db Hidrostal H12K vagy azzal műszakilag egyenértékű szivattyú1 db Flygt CP 3601 LT vagy azzal műszakilag egyenértékű szivattyúAz ajánlattevőnek a teljesítést követő 96 hónapban biztosítania kell az alkatrészellátást az általa leszállított szivattyúk tekintetében.Ajánlatkérő meglévő rendszereihez kívánja a termékeket beszerezni, de ajánlatkérő elfogad azokkal műszakilag egyenértékűtermékeket is. A műszaki leírásban pontosan meghatározásra kerültek azon egyenértékűségi minimumkövetelmények, amely alapjánajánlatkérő az egyenértékűséget vizsgálni fogja. A teljesítés csak új- még nem használt termékekkel lehetséges.Amennyiben a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthetőmeghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőlegszabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegénekegyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette.Az egyenértékűséget - kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a konkrét gyártó éstípusmegjelölést, valamint a megajánlott termék részletes árajánlat táblázat által megkövetelt adatait.Nyertes ajánlattevő köteles olyan szervizbázist biztosítani, amely magyar nyelvű bejelentéseket tud fogadni, és az ügyintézést magyarnyelven biztosítja. Minden megajánlott szivattyú teljes körű garanciális és garanciaidőn túli javítása az ajánlatkérőüzemmérnökségeiként legalább egy az adott gyártmány és típus javítására a gyártó által auditált, hivatalos márkaszervizbenbiztosítani kell. Amennyiben üzemmérnökségenként (Győr, Csorna) szerviz az adott típus tekintetében nem található, vagy időközbenaz adott üzemmérnökségben található szerviz megszűnik, akkor a nyertes ajánlattevő költségére 96 hónap időtartamban folyamatosszerviz hátteret kell biztosítani. Az ajánlatban meg kell adni a szerviz megnevezését, címét és telefonszámát. Továbbá meg kell adni agaranciális feltételeket, garanciális időn belül és kívül.A részletes feladatleírást a műszaki leírás tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU221 Győr-Moson-Sopron
sid : EKR001045512021
eid : 8799601128779
awarded_value : 51950074.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 141881.94
id : 2478
sid : 8796957472048
name : Pannon-Víz Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 51950074
value_for_two_eur : 141881.94
name : Xylem Water solutions Magyarország Kft
id : 2789
slug : xylem-water-solutions-magyarorszag-kft
value_for_three : 51950074
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 141881.94
suppliers_id : 2789
value_eur : 141881.94

0 : 2
suppliers_name : Xylem Water solutions Magyarország Kft
value : 51950074
2 : 51950074
id : 33180
date : 2021-08-01
deadline_date : 2021-08-13
deadline_length_days : 12
title : VÍZI- ÉS HORGÁSZTURIZMUS FEJLESZTÉSE - eszközök 2
category : supplies
description : 1 személyes kajak (evezővel, mentőmellénnyel) 6 db,Hossz: legalább 300 cm,Szélesség: legalább 78 cm,Súly: legfeljebb 21 kg,Max. terhelhetőség: legfeljebb 120 kg,Anyaga: Thermoformed polyethylene,Használat: minden vízen,Férőhely: 1 felnőtt,Pl.: BIC Bilbao 1 személyes kajak.2 személyes kajak (evezővel, mentőmellénnyel) 6 db,Hossz: legalább 395 cm,Szélesség: legalább 84 cm,Súly: legfeljebb 32 kg,Max. terhelhetőség: legfeljebb 250 kg,Anyaga: Thermoformed polyethylene,Használat: minden vízen,Férőhely: 2 felnőtt ,Pl.: BIC Tobago 2 személyes kajak.evezős csónak 6 db.Hossz: legalább 3,9 m,Szélesség: legalább 1,5 m,Súly: legfeljebb 100 kg,Anyaga: üvegszálas poliészter,Pl.: Fly 390 evezős csónak.csónak 1 db,Hossz: legalább 4,4m,Szélesség: legalább 1,7m,Súly: legfeljebb 160kg,Anyaga: üvegszálas poliészter,Pl.: Fly 440 csónak.Elektromos csónakmotor 1 db,Teljesítmény: legalább 55 LBS,Feszültség: legfeljebb 12 V,Shaft hossza: legalább 36" (91 cm),Pl.: Minn Kota Endura 55 lbs 1 dbAkkumulátor Feszültség: legalább 12 V,Kapacitás: legalább 90 Ah,Indítóáram: legalább 720 A,Polaritás: jobb+,Pólus típus: normál,Hosszúság: legfeljebb 353 mm,Szélesség: legfeljebb 175 mm,Magasság: legfeljebb 190 mm,Akkumulátor típus: zárt,AkkumulátortöltővelPl.: Varta 90 ah.Evező (csónakokhoz) 10 pár,Hossz: legalább 230 cm,Anyaga: fenyő,Kivitel: ragasztott .Mentőmellény (csónakokhoz) 32 db.Forgalomba hozhatóságot igazoló CE EN 395 minősítéssel,SO12402-4 szabvány szerinti fényvisszaverő sávval,Szín: narancssárga,Anyaga: fő anyag: 100 % poliészter, hab: 100 % polietilén,Méretek:15-20 kg: 4 db,20-30 kg: 4 db,30-50 kg: 12 db,70-100 kg: 12 db.Úszókötél 100 fm,Tulajdonságai:Átmérő: legalább 10 mm,Legalább 900 daN.Neoprén háttámla 10 db.Mérettartomány: 75-85 cm beülőhossz között.A részletes műszaki leírást és feltételeket a KD tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU MAGYARORSZÁG
sid : EKR000907262021
eid : 8799537165643
awarded_value : 21166980.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 57809.58
id : 1003
sid : 8796613571888
name : Gyékényes Község Önkormányzat
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 10895000
value_for_two_eur : 29755.56
name : dr. Szlamka József E.V.
id : 9819
slug : dr-szlamka-jozsef-e-v
value_for_three : 10895000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 29755.56
suppliers_id : 9819
value_eur : 29755.56

0 : 2
suppliers_name : dr. Szlamka József E.V.
value : 10895000
2 : 10895000
date : 2021-11-13
value_for_two : 800000
value_for_two_eur : 2184.9
name : Öko Pelso Kft.
id : 9820
slug : oeko-pelso-kft
value_for_three : 800000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 2184.9
count : 1
value_for_one : 800000
value_for_three_eur : 2184.9
suppliers_id : 9820
value_eur : 2184.9

0 : 1
suppliers_name : Öko Pelso Kft.
value : 800000
1 : 800000
date : 2021-11-13
value_for_two : 3491000
value_for_two_eur : 9534.34
name : LAFONTE 5. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
id : 9821
slug : lafonte-5-kereskedelmi-es-szolgaltato-beteti-tarsasag
value_for_three : 3491000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 9534.34
count : 1
value_for_one : 3491000
value_for_three_eur : 9534.34
suppliers_id : 9821
value_eur : 9534.34

0 : 1
suppliers_name : LAFONTE 5. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
value : 3491000
1 : 3491000
date : 2021-11-13
value_for_two : 5980980
value_for_two_eur : 16334.78
name : CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 2164
slug : cpm-mobilier-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 5980980
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 16334.78
suppliers_id : 2164
value_eur : 16334.78

0 : 2
suppliers_name : CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 5980980
2 : 5980980
id : 33091
date : 2021-07-28
deadline_date : 2021-09-24
deadline_length_days : 58
title : Piaccsarnok építése Szentesen
category : constructions
description : „Szentes Városi Élelmiszer és zöldségpiac fejlesztése”A kivitelezési munkák keretében nyertes Részvételre jelentkezőnek (továbbiakban RJ) Meglévő piactér felújítását, amely magábafoglal, a piac területén:Építendő új acélvázas szerkezetű piaccsarnok épület (478,76 m2) építése az alábbiak szerint:- 347,96 m2 alapterületű piaccsarnok,- 7 db üzlet és 1 db szociális blokk kialakításával.-Valamint a meglévő árucsarnok felújítása az alábbiak szerint:- 177,85 m2 alapterületű, tégla falazatú meglévő épület (árusító csarnok) felújítása,- 52,34 m2 alapterületű vizesblokk létrehozásával.- Az épület körüli közlekedő felületekhez és telken belüli közművekhez történő csatlakozások kiépítése.Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyánakegyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgyjellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust mindenesetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, RJ eszerint tehetik meg jelentkezésüket/ajánlatukat.Az egyenértékűséget a RJ-nek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz(az ajánlattételi szakaszban), megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékátA részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU333 Csongrád
sid : EKR000864552021
eid : 8799505315147
awarded_value : 179368394.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 489876.81
id : 331
sid : 8796427285808
name : Szentes Város Önkormányzata
id : 11
name : 11
slug : 11
date : 2021-11-13
value_for_two : 179368394
value_for_two_eur : 489876.81
name : INTEGRÁL Építő Zrt.
id : 2363
slug : integral-epito-zrt
value_for_three : 179368394
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 489876.81
suppliers_id : 2363
value_eur : 489876.81

0 : 2
suppliers_name : INTEGRÁL Építő Zrt.
value : 179368394
2 : 179368394
id : 32723
date : 2021-07-18
deadline_date : 2021-07-30
deadline_length_days : 12
title : Lakosság közéleti tájékoztatása Bp XIX. kerületben
category : services
description : A XIX. kerületben az Önkormányzat által kiadott Kispest Újság terjesztése, a kerület összes lakosának postaládájába, összesen 27.500példányban. A terjesztés elvégzése az átvétel időpontjától kezdődően 5 munkanapon belül történjen.Kapcsolódó feladatok:- Raklapos áruátvétel- Raktározás- Azonnali tájékoztatás a felmerülő terjesztési problémákról- Terjesztés ellenőrzése, nevet, címet tartalmazó terjesztési jegyzőkönyv alapján.- Terjesztési hiány azonnali pótlása.- Az Önkormányzat intézményeiben lévő tájékoztató állványra a Kispest Újság kihelyezése. (Kispesti Egészségügyi Intézet, MűvelődésiHáz, Wekerlei Kultúrház, Kispesti Uszoda, Kispesti Rendészeti Központ, Kispesti Tűzoltóság, Központi Szabó Ervin Könyvtár,Forrásház).
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU11 Budapest
sid : EKR000260732021
eid : 8799106299211
awarded_value : 16671000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 45530.52
id : 3984
sid : 8796388881712
name : Budapest Főváros XIX. Kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 9576000
value_for_two_eur : 26153.22
name : Caliente Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 1397
slug : caliente-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 9576000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 26153.22
suppliers_id : 1397
value_eur : 26153.22

0 : 2
suppliers_name : Caliente Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 9576000
2 : 9576000
date : 2021-11-13
value_for_two : 7095000
value_for_two_eur : 19377.3
name : Barrio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 9789
slug : barrio-szolgaltato-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 7095000
offers_count_status : only_one
value_for_one_eur : 19377.3
count : 1
value_for_one : 7095000
value_for_three_eur : 19377.3
suppliers_id : 9789
value_eur : 19377.3

0 : 1
suppliers_name : Barrio Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 7095000
1 : 7095000
id : 32347
date : 2021-07-01
deadline_date : 2021-09-17
deadline_length_days : 78
title : Csarnok és hozzá kapcsolódó fejépület építése
category : constructions
description : Az építési beruházás tárgyaként megépítendő épület egy információs rendezvénycsarnok, mely az ÉMI Nemzeti Mintaházparkprojekthez kapcsolódó események megtartására alkalmas rendezvénytér lesz, melyhez kiszolgáló irodaegység tartozik. A tervezettépítmény földszintes információs csarnok, előregyártott vasbeton vázszerkezettel, könnyűszerkezetes irodablokkal. A tervezés soránkonkrét anyagok kerültek megnevezésre, ami alapján a teljesítményadatok nevesíthetőek. Az adott építőanyagok kiválthatóak aszükséges jellemző adatokkal egyező vagy jobb minőségű termékekre. Az építési kivitelezés része a terepelőkészítő munkáképületbontással, valamint a közműellátás megvalósítása és a kapcsolódó kiszolgáló útépítési feladatok elvégzése is.Jellemző tartószerkezetei a következők:- Monolit pontalapok- Előregyártott vasbeton kehelyalapok- Előregyártott vb. pillérek- Előregyártott vb. gerendák- Monolit beton aljzat- LTP trapézlemez födémA tervezett irodai épületrész Horizont rendszerű előregyártott könnyűszerkezetes acél felépítménnyel és hagyományos helyszínialépítménnyel készül. Jellemző tartószerkezetei a következők:- Monolit sávalapok- Monolit beton aljzat- Horizont rendszerű előre szertelt horganyzott acél falváz- Horizont rendszerű előre szertelt horganyzott acél tető-, és födémvázA felvonulás, bontási tevékenység elvégzése, szerkezetépítés, épületgépészeti munkák, épületvillamossági munkák, befejező munkák,üzembe helyezés, a csatlakozó környezet rendezése az épület körül: út- parkolóépítés, kertészet, valamint közműépítés az ÉMITudományos és Technológiai Ipari Parkon belül a csarnok közműellátása érdekében.Műszaki adatok:Építési övezeti besorolás: Gip/1Tervezett funkció: információs csarnok, irodablokkalTervezett épület bruttó beépített alapterülete: 1204,59 m2Tervezett épület hasznos (nettó) alapterülete: 1110,87 m2Szint: földszintpv: +0,00 m = +104,95 Bfmcsatlakozó terep: -0,02 mépületmagasság: 5,73 m < 10,50 mmax. attika magasság: +6,32 mtetőhajlás: 3% - csarnok, 6o – irodablokkszükséges közművek: víz, szennyvíz, villany, csapadék, távközléscsapadékelvezetés: Pluvia, és d:120 ejtőcsővekkel, talajszint alattrégészeti lelőhely, fakadó vízzel veszélyeztetettFőbb helyiségek kimutatása:- akadálymentes WC- előtér- férfi WC 1- férfi WC 2- folyosó- irattár- iroda 1- iroda 2- iroda 3- kiállító csarnok- közlekedő- mobil ruhatár- mobil ruhatár- mosdó 1- mosdó 2- mosdó 3- mosdó 4- női WC 1- női WC 2- pénztár- takarító szertár- tárgyaló- teakonyha- terasz- váró / előadóA 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben aközbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusúdologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegénekegyértelmű meghatározása érdekébentörtént, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatábanigazolnia kell.Jelen építési beruházás építési engedélyköteles.Részletek a mellékelt közbeszerzési dokumentumokban.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR000694742021
eid : 8799318865227
awarded_value : 621265879.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 1696752.37
id : 2103
sid : 8796376790320
name : ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
id : 9793
slug : lorinci-epito-es-fovallalkozo-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9793
value_eur : 1696752.37

0 : 9
suppliers_name : Lőrinci Építő és Fővállalkozó Kft.
value : 621265879
9 : 621265879
id : 31450
date : 2021-05-31
deadline_date : 2021-06-17
deadline_length_days : 17
title : Pályaorientációs továbbképzés
category : services
description : A fejlesztés tárgya, feladatok:Pályaorientációs, életpálya – (karrier-)-tanácsadó tevékenységre készülő vagy azt ellátó, felsőfokú végzettséggel rendelkezőszakemberek, pedagógusok, oktatók és a szakképzési centrum területtel foglalkozó munkatársainak felkészítése az életpálya-építési,pályaorientációs, karriertanácsadó tevékenységekre. Ezen belül:1. 1 db legalább 1 szerzői ív terjedelmű (40 000 karakter szóközökkel együtt) fejlesztési koncepció kidolgozása az életpálya-építést, azon belül a pályaorientációs, karriertanácsadási területen dolgozó szakemberek, pedagógusok, oktatók és szakképzésicentrum munkatársainak felkészítését szolgáló továbbképzések tartalmi, módszertani, illetve tananyagszükségletének kritériumaivalkapcsolatban. A fejlesztési koncepciónak tartalmaznia kell a továbbképzések ütemtervét, a helyszínek (megyei bontásban), az oktatókés a képzési időpontok megnevezésével. (A fejlesztési koncepció elkészítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 20.munkanap.)2. 1 db, legalább 15 szerzői ív terjedelmű (600 000 karakter szóközökkel együtt) az életpálya-építést, valamint a pályaorientációsés karrier-tanácsadási folyamatot támogató módszertár (elektronikus formában) elkészítése. A módszertár legalább 100 gyakorlatotés annak módszertani leírását tartalmazza. A módszertár konkrét tartalmi elemeit a fejlesztési koncepció határozza meg. (Amódszertár elkészítésének határideje: a fejlesztési koncepció Ajánlatkérő általi elfogadásától számított 30 munkanapig.)3. 1 db 30 órás, rugalmas blended (kontakt órák szempontjából rugalmas) típusú továbbképzési program tartalmának,módszereinek és eszközszükségletének kidolgozása, engedélyezési eljárásának előkészítése a következők szerint:• 1 db továbbképzési program és engedélyezési eljárásra előkészített dokumentáció a szakképzésért felelős miniszter általbiztosítandó, oktatók továbbképzésére vonatkozó és a pedagógusok továbbképzésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően,• a képzést az Ajánlatkérő által biztosított tananyagszerkesztő rendszerben is szükséges kifejleszteni.(A teljesítés határideje: a fejlesztési koncepció Ajánlatkérő általi elfogadásától számított 60 munkanapig.)4. Képzési tananyag, segédanyagok fejlesztése• 1 db legalább 2 szerzői ív/db terjedelmű (80 000 karakter szóközökkel együtt/db) tematizált, tananyagegységekre bontotttovábbképzési képzői kézikönyv elkészítése. (A teljesítés határideje: a fejlesztési koncepció Ajánlatkérő általi elfogadását követő 80.munkanapig.)• 1 db legalább 4 szerzői ív/db terjedelmű (160 000 karakter szóközökkel együtt/db) tematizált, feladatokkal kiegészített,tananyag-egységekre bontott, zárt rendszerű távoktatási tananyag formátumú digitális hallgatói segédanyag elkészítése atovábbképzési programhoz. (A teljesítés határideje: a fejlesztési koncepció Ajánlatkérő általi elfogadásától számított 80 munkanapig.)5. A képzések megszervezése és lebonyolítása: Ajánlattevő feladata a -továbbképzések során a továbbképzési program alapjánoktatói feladatok ellátása 750 fő részére, várhatóan 44 csoportban, csoportonként 1 fő oktató közreműködésével, előre egyeztetettidőpontokban, saját eszközhasználattal és a helyszínre történő eljuttatással.A teljes résztvevői létszám (750 fő oktatásban részt vevő szakember + 44 fő oktató/oktatói napok száma + 21 fő megvalósító/képzés)815 fő. Az egyes csoportok létszáma tájékoztató jellegű, ezek a közvetlen szükségletfelmérést követően, az összlétszám érintetlenülhagyása mellett változhatnak.A részletes feltételeket és feladatokat a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU MAGYARORSZÁG
sid : EKR000632102021
eid : 8799289439563
awarded_value : 79913500.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 218253.45
id : 1047
sid : 8796555408688
name : Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : KIT Tudásközpont Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Zrt.
id : 9791
slug : kit-tudaskoezpont-kereskedelmi-es-idegenforgalmi-tovabbkepzo-zrt
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9791
value_eur : 218253.45

0 : 6
suppliers_name : KIT Tudásközpont Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Zrt.
value : 79913500
6 : 79913500
id : 31014
date : 2021-05-12
deadline_date : 2021-06-28
deadline_length_days : 47
title : KEHOP-4.1.0-15-2016-00013 Bormászi tel. t. (2rész)
category : constructions
description : 2.ajánlati rész: KEHOP 4.1.0-15-2016-00013 Bormászi teleltető telep II. ütem.• Acélszerkezetű istálló statikai munkái 1224 m2• Acélszerkezetű istálló építészeti munkái 3287 m2• Acélszerkezetű istálló építésének villanyszerelési munkái 1 dbAK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X .30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.AK köteles elfogadni az egyenértékű vagy aközbeszerzési dokumentumban rögzítetteknél jobb megoldást is. Az egyenértékűséget az Ajánlattevőnek az ajánlatában kellbizonyítania. Építési beruházás pontos műszaki tartamát,mennyiségét a KD részeként kiadásra kerülő műszaki dokumentáció és atételes költségvetési kiírás határozza meg. Megkötésre kerülő szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú,tartalékkeret alkalmazásanélkül AK felhívja AT figyelmét,hogy AT mint átalányárért teljes körűen vállalkozik. Továbbiak a KD-ben.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU221 Győr-Moson-Sopron
sid : EKR000166962021
eid : 8799075562827
awarded_value : 844073481.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 2305266.92
id : 1078
sid : 8796653483312
name : Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság
id : 1287
slug : nemes-bau-plusz-epitesi-szolgaltato-es-kereskedelmi-korlatoltfelelossegu-tarsasag
value_for_three : 246909748
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 674340.43
suppliers_id : 1287
value_eur : 2305266.92

0 : 3
suppliers_name : Nemes Bau Plusz Építési, Szolgáltató és Kereskedelmi KorlátoltFelelősségű Társaság
value : 844073481
3 : 246909748
id : 23241
date : 2020-07-15
deadline_date : 2020-08-19
deadline_length_days : 35
title : Etikus porta felújítása
category : constructions
description : 207 m2 alapterületű épület felújítása, amely tartalmazza különösképpen, de nem kizárólagosan az alábbi munkákat és mennyiségeket:240 m2 tető bontás 160 m2 nyílászáró bontás és beépítés 364 m2 cserépfedés 140 m2 vízszigetelés 160 m2 födém szigetelés 440 m2glettelés és festés 123 m2 térkövezés
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : 9983 Szakonyfalu 176/1. hrsz
sid : EKR000693022020
eid : 8798595675467
awarded_value : 52092700.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 142271.47
id : 4234
sid : 8798390089008
name : Szakonyfalu Község Önkormányzata
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-13
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : TITÁN-BETON Építőipari Szolgáltató Kft
id : 7675
slug : titan-beton-epitoipari-szolgaltato-kft
value_for_three : 52092700
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 142271.47
suppliers_id : 7675
value_eur : 142271.47

0 : 3
suppliers_name : TITÁN-BETON Építőipari Szolgáltató Kft
value : 52092700
3 : 52092700
id : 35811
date : 2021-09-01
deadline_date : 2021-09-20
deadline_length_days : 19
title : Bősárkányi óvoda és könyvtár fejlesztése
category : constructions
description : A közbeszerzési eljárás tárgya a Bősárkány Nagyközség belterületén lévő óvoda csoportszobával és tornaszobával való bővítése (1. rész), valamint a könyvtár fejlesztése (2. rész). Az óvoda fejlesztése keretében a hátsó épülletrészek összekötésével kialakításra kerül egy új csoportszoba öltözővel és vizesblokkal; egy új torna- szoba szertárral; egy akadálymentes wc; valamint személyzeti öltöző helyiség a jogszabályi előírások figyelembevételével. A könyvtár fejlesztése keretében az alábbi munkák valósulnak meg: akadálymentesítés, külső rámpa korláttal és a vizesblokk komplett felújítása, homlokzati hőszigetelés, központi fűtés szerelés, padlóburkolás, belső festés. A részletes műszaki információkat a felhívás II.2.4. pontjai és a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseinek értelmében a leírásban szereplő gyártmányú, eredetű, típusú dolog, eljárás, tevékenység, személy, szabadalom vagy védjegy megnevezése csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történik, és mellé értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU221 Győr-Moson-Sopron
sid : EKR000969112021
eid : 8799557449035
awarded_value : 112893406.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 311731.07
id : 1467
sid : 8796532602160
name : Bősárkány Nagyközség Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-10
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : CSERSZI Festő és Szolgáltató BT.
id : 774
slug : cserszi-festo-es-szolgaltato-bt
value_for_three : 91000000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 251277.1
suppliers_id : 774
value_eur : 251277.1

0 : 3
suppliers_name : CSERSZI Festő és Szolgáltató BT.
value : 91000000
3 : 91000000
date : 2021-11-10
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : KIERÓ Építőipari és Szolgáltató Bt
id : 9788
slug : kiero-epitoipari-es-szolgaltato-bt
value_for_three : 21893406
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 60453.97
suppliers_id : 9788
value_eur : 60453.97

0 : 3
suppliers_name : KIERÓ Építőipari és Szolgáltató Bt
value : 21893406
3 : 21893406
id : 35801
date : 2021-07-26
deadline_date : 2021-08-16
deadline_length_days : 21
title : Földtani veszélyforrásból eredő kár helyreállítás2
category : constructions
description : Keretszerződés keretében Pécs város közigazgatási területén pince, partfal, támfal, műemléki környezet és vízfolyások mentén bekövetkezett földtani veszélyforrásból eredő káresemények helyreállítása. Keretösszeg: nettó 299.990.000.- HUF A pontos mennyiség nem határozható meg a közbeszerzés tárgyi időszakára vonatkozóan, de ajánlatkérő tájékoztató jelleggel megadja az éves átlag adatokat: (A) Támfal megerősítés: ~ 5 db/év, (B) Pince- illetve üregbeszakadás szakszerű feltárása és tömedékelése ~5 db/év, (C) Műemléki környezeten végzett omlásveszély-elhárítás ~5 db/év, (D) Vízfolyás menti elöntéses kárelhárítás villámárvíz esetén 1-2 db/év, továbbá, a fenti munkarészekhez kapcsolódó (E) Járulékos munkák. Az elvégzendő munka magában foglalja különösen az omlásveszélyes területen balesetvédelmi dúcolást, a munkaterületen szükséges azonnali és későbbi bontási munkát, közműfeltárást, földkiemelést, ágyazatkészítést, a burkolat bontását, szakszerű helyreállítását, a kiszoruló föld- és bontott anyag (aszfalt, beton, kő, támfalelem, hordalék, omladék, cső, stb.) elszállítását, tömörítést, a szükséges víztelenítést, valamint a munkaterület lehatárolását, szalagozását, a kiegészítő biztonsági védőépítményeket A 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet alapján, - a munkaterület eredeti állapotának visszaállításáig - forgalomterelő eszközök, (táblák, lámpák) a munkaterület és a kiegészítő biztonsági védőépítmények ellenőrzését, éjszakai megvilágítását (adott esetben) a minden ide vonatkozó jogszabályi kötelmek vállalásával együtt. A készenléti rendszer fenntartása körében az ajánlattevő (későbbiekben vállalkozó) köteles állandó 0-24 órás műszaki ügyeletet (telefonos kapcsolat és gépjármű biztosítása mellett) fenntartani, szükség esetén 3 órán belül a munkaterületre felvonulni annak érdekében, hogy az elsőfokú, közvetlen veszélyhelyzetet elhárítsa. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzéshez szükséges, rendeltetésszerű használatra alkalmas gépet, felszerelést, anyagot, védőeszközt, munkaruházattal ellátott munkaerőt biztosítani, különös tekintettel a 4/2002. (II.20) SZCSM - EüM együttes rendeletre. Nyertes ajánlattevő a munkavégzést jelen eljárás alapján megkötött szerződés hatálybalépését követően, az egyedi megrendelések alapján jogosult megkezdeni. Ajánlatkérő felhívja a t. Ajánlattevők figyelmét: A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. A nyertes ajánlattevő feladata továbbá: -A nyertes ajánlattevőnek a kivitelezés időtartama alatt az adott munkaterületen a közlekedést biztosítani kell, -a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése, -minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a feladatleírásban és /vagy a nyertes ajánlattevő által készített tervekben meghatározott állapotban Megrendelőnek átadja, -az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni, -valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási és építési hulladék gyűjtése és elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, újrahasznosítása; -a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása; -a környezetben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása. További részleteket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. (az építési beruházás jellegének megfelelően)
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU231 Baranya
sid : EKR000867302021
eid : 8799506232651
awarded_value : 299990000.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 828358.42
id : 640
sid : 8796390389040
name : Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-10
value_for_two : 299990000
value_for_two_eur : 828358.42
name : Greeneral Kft
id : 3920
slug : greeneral-kft
value_for_three : 299990000
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 828358.42
suppliers_id : 3920
value_eur : 828358.42

0 : 2
suppliers_name : Greeneral Kft
value : 299990000
2 : 299990000
id : 35778
date : 2021-09-22
deadline_date : 2021-10-06
deadline_length_days : 14
title : MFP-UHK/2021. BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA
category : constructions
description : Vállalkozási szerződés BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MFP-UHK/2021. BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA tárgyban. A projekt (pályázat ismertetése): Balatonkeresztúr közigazgatási területén 23,1 km kiépített (aszfaltos és 14,4 km kiépítetlen (koszórásos, martaszfaltos) közút van. A pályázat keretében az állandó lakott területeken található martaszfaltos utak felújítását tervezte Ajánlatkérő (Bokros, Harmat, Hunyadi, Iskola , Lehel utcák, Millennium köz). A felújításra tervezett utcákban állandóan lakott ingatlanok találhatóak, az ún. ősközségi részen. Az utakat több mint tíz éve a megülepedett koszórásos alapra martaszfalttal láttuk el. Ez az útfelület az elmúlt évek során felkopott, viszont jól betömörödtek, így alkalmas aszfaltburkolat felvitelére. A Harmat utca új utca, amely az elmúlt 10 év alatt olyan szinten beépült, hogy már csak pár üres ingatlan található. Az új építési házakban fiatal családok élnek, és egyre többen szeretnének itt letelepedni véglegesen. A nagyobb építkezések befejezodtek, a közmuvek kiépítésre kerültek, így az aszfaltréteg a lakóutca biztonságos közlekedését fogja biztosítani.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU232 Somogy
sid : EKR001167722021
eid : 8799667057995
awarded_value : 22626835.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 62479.18
id : 3204
sid : 8796585620784
name : Balatonkeresztúr Község Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-10
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
id : 399
slug : horvath-ep-koezmu-ut-es-melyepito-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 399
value_eur : 62479.18

0 : 4
suppliers_name : Horváth-Ép Közmű- Út- és Mélyépítő Kft.
value : 22626835
4 : 22626835
id : 35776
date : 2021-09-27
deadline_date : 2021-10-08
deadline_length_days : 11
title : Budapest X. kerület Gém utca felújítása
category : constructions
description : „Budapest X. kerület Gém utca felújítása” a beruházási munkák keretében a Kőbányai Önkormányzat a tárgyi utca felújítását irányozta elő, melynek során felújításra kerül a Gém utca a Zágrábi utcától a Hizlaló térig. Tervezett építési hossz ~ 428 fm.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU110 Budapest
sid : EKR001211232021
eid : 8799711327563
awarded_value : 121230218.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 334751.40
id : 373
sid : 8796660233520
name : Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-10
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
id : 887
slug : matra-fuvar-sped-korlatolt-felelosegu-tarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 887
value_eur : 334751.4

0 : 4
suppliers_name : Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
value : 121230218
4 : 121230218
id : 35521
date : 2021-09-27
deadline_date : 2021-10-11
deadline_length_days : 14
title : Táncsics Mihály utca útburkolat felújítása
category : constructions
description : Kőszeg, Táncsics Mihály utca burkolat felújítása 325m hosszban, 6,0 m szélességben.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU222 Vas
sid : EKR001189942021
eid : 8799704347979
awarded_value : 41391485.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 114293.76
id : 638
sid : 8796521821488
name : Kőszeg Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-10
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság
id : 591
slug : small-consulting-szolgaltato-es-kereskedelmi-korlatolt-felelossegutarsasag
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 591
value_eur : 114293.76

0 : 5
suppliers_name : SMALL Consulting Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt FelelősségűTársaság
value : 41391485
5 : 41391485
id : 35219
date : 2021-10-04
deadline_date : 2021-10-15
deadline_length_days : 11
title : Paks, Táncsics u. út-és járdafelújítás
category : constructions
description : A kivitelezés során az alábbi feladatok elvégzése szükséges: 1. feladat JÁRDAÉPÍTÉS • Járda bontása 461 m3 • Szegélybontás 861 m • FZKA 0/63 244 m3 • Stabilizált alapréteg CKt-4 218 m3 • Térkőburkolatú járda építése, szegéllyel lépcsőkkel 1454 m2 • Betonfolyóka átépítése 39 m • Víznyelőrácsok, aknafedlapok 19 db ÚTFELÚJÍTÁS • Szegélybontás 348 m • Útpálya profilmarása 34,5 m3 • Süllyesztett, kiemelt szegély építése 348 m • Kopóréteg AC11 min. 34,7 m3 • Víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréje 7 db Az 1. feladat teljesítési határideje: 2022. április 30. 2. feladat OPCIÓS TÉTEL (lásd ajánlattételi felhívás II.2.9. pontját is) ÚTÉPÍTÉS, PARKOLÓ • Földkitermelés 388 m3 • Pályaszerkezet bontás 495 m3 • Szegélybontás 512 m • Víznyelőrácsok, aknafedlapok cseréje 6 db • M22 mech. stabilizáció 298 m3 • M63 mech. stabilizáció 298 m3 • Térkőburkolatú építése 484 m2 • Süllyesztett, kiemelt szegély 523 m • AC11 kötőréteg 36 m3 KÖZVILÁGÍTÁS • Közvilágítási gerinckábel építése 503 m • Közvilágítási oszlopok 13 db • Lámpatestek 13 db. Az opciós feladat lehívásának a feltétele, hogy a Megrendelő által kezdeményezett támogatói okiratmódosítás a támogató hatóság részéről aláírásra kerüljön! A támogatói okirat aláírása már folyamatban van. Annak várható időpontja 2021. október hónap közepe. Ha az Ajánlatkérő élni kíván az opciós jogával, úgy arra legkésőbb a szerződés aláírását követő 30 napon belül sor kerül. Az opcionális tételek teljesítési határideje is: 2021. december 31. napja. Tekintettel arra, hogy a 2. opciós feladat vonatkozásában 2021. december 31. napjáig az ajánlatkérőnek a projektet még pénzügyileg is le kell zárnia, így a fenti határidőt az ajánlattevők úgy vegyék alapul, hogy a 2 feladatot ezen időpontig meg kell valósítaniuk (a rész- műszaki átadás-átvételi eljárást is sikeresen le kell tudni zátni eddig az időpontig), az erre vonatkozó határidő meghosszabbításra nincs lehetőség! A teljes mennyiséget a műszaki dokumentáció tartalmazza. A kapcsolódó járulékos munkákkal együtt kell a feladatokat elvégzeni, a közbeszerzési dokumentumokban szereplők szerint. Általános észrevételek a tervekre, valamint a kivitelezési munkák megvalósítására vonatkozó pontosítások mindkét feladattal kapcsolatosan: 1. Az Ajánlatkérő javasolja az Ajánlattevőknek, hogy az ajánlat készítése előtt feltétlenül ellenőrizzék a kivitelezés helyszíneit és azok közvetlen környezetét (mivel az közterület, illetve onnan megtekinthető), hogy minden szükséges információ birtokában tudjanak ajánlatot tenni. 2. A Kivitelező mindenkor köteles a felvonulási, építési/munkaterületet folyamatosan tisztán és biztonságos állapotban tartani. A munkája befejezésével a Kivitelező köteles azonnal visszaszállítani a munkaterületről valamennyi berendezését, ideiglenes építményét és a fel nem használt többletanyagait. 3. A Kivitelező köteles a felvonulási, építési/munkaterületen az ideiglenes csapadékvíz elvezetéséről folyamatosan gondoskodni. A megoldásokat a műszaki ellenőrrel folyamatosan egyeztetni kell. 4. A Kivitelező feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények (pl.: iroda konténer, mobil WC, stb.) biztosítása. 5. A felvonulási terület elkerítéséről, a munkaterület elkorlátozásáról (szalag, mobil korlát, stb.), az előírt figyelmeztető jelzések elhelyezéséről és azok folyamatos fenntartásáról, valamint esetleges jóváhagyatásáról és a kivitelezés ideje alatti őrzéséről a Kivitelező feladata gondoskodni. 6. A Kivitelező feladata a munkák elvégzését követően a tervekben nem szereplő, de a kivitelezés időtartalma alatt igénybevett területeken is az eredeti állapot szerinti helyreállítás. 7. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeleteket és a közmű kitűzéseket a munka megkezdése előtt az érintett közmű üzemeltetőknél meg kell rendelnie a Kivitelezőnek. 8. A közműnyilatkozatokban, közműegyeztetési jegyzőkönyvekben, egyetértési nyilatkozatokban, tervegyeztetési jegyzőkönyvekben, közútkezelői nyilatkozatokban, közműkezelői, üzemeltetői nyilatkozatokban és egyéb hozzájárulásokban, nyilatkozatokban, dokumentumokban leírtakat szigorúan be kell tartania a Kivitelező
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU233 Tolna
sid : EKR001272222021
eid : 8799731316043
awarded_value : 123996968.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 342391.19
id : 29
sid : 8796601677104
name : Paks Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-10
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
id : 2816
slug : amalfi-hungaria-korlatolt-felelossegu-tarsasag
value_for_three : 123996968
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 342391.19
suppliers_id : 2816
value_eur : 342391.19

0 : 3
suppliers_name : Amalfi Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság
value : 123996968
3 : 123996968
id : 33022
date : 2021-07-26
deadline_date : 2021-08-09
deadline_length_days : 14
title : Microsoft Licence megújítás
category : supplies
description : Microsoft licenc beszerzése az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. részére adásvételi szerződés keretében azalábbiakban, illetve a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:• 300 db – Office 365 E3 – CLOUD RESELLER CORPORATE• 300 db – Windows 10 Enterprise E3 – CLOUD RESELLER CORPORATE• 50 db – Power BI Pro – CLOUD RESELLER CORPORATE• 300 db – CoreCALBridgeO365 SNGL SubsVL OLV NL 1Mth AP PerUsr• 6 db – SQLSvrStdCore SNGL LicSAPk OLV 2Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic• 3 db – CISSteDCCore SNGL LicSAPk OLV 16Lic NL 1Y AqY1 AP CoreLic• 150 db – WinRmtDsktpSrvcsCAL SNGL LicSAPk OLV NL 1Y AqY1 AP UsrCALA 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr. 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet,hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú,eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmazniakell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzalegyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.További részletek, valamint egyéb szakmai követelmények a közbeszerzési dokumentumokban.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR000932482021
eid : 8799545423179
awarded_value : 45637990.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 126019.58
id : 2103
sid : 8796376790320
name : ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-10
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
id : 804
slug : karakter-szamitastechnikai-elektronikai-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 804
value_eur : 126019.58

0 : 5
suppliers_name : Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft.
value : 45637990
5 : 45637990
id : 29775
date : 2021-04-06
deadline_date : 2021-04-28
deadline_length_days : 22
title : „Multifunkcionális sportkomplexum építése (1442)”
category : constructions
description : Acélváz keretű sportcsarnok épület, valamint a hozzá tartozó öltözőket és atlétikai edzőtermet és egyéb helyiségeket magában foglalószociális épület teljeskörű kivitelezése, 244,50 m2 alapterületű meglevő épület bontása, bontási törmelék, hulladék elszállítása,lerakása, út és parkolók építése, területrendezés.A sportcsarnokban egy 20 x 40 m kézilabda pályát, valamint kettő darab 15 x 28 m.es edzőpályát, mely az edzések alkalmávalkeresztirányban két részre osztható, továbbá a főépületbe szertárt szükséges kialakítani.A szociális épületben kerül kialakításra egy atlétikai edzőterem, melyhez közvetlenül tartozik a szertár, valamint egy kiszolgálóegység, vizesblokkok, külön öltöző egységek az MKC és az atlétikai klub számára, továbbá iroda és büfé pult, melyhez raktár istartozik.Tervezett (új épület) bruttó alapterülete 2.190,00 m2, Nettó beépített alapterület épület: 2054,97 m2, telek alapterülete 27439 m2.Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a sportkomplexum (sportcsarnok és szociális épület) építőmesteri és befejező munkái, valamintépületgépészeti, épületvillamossági munkálatai, továbbá sporttechnológiai és külső út és közmű kivitelezési munkáinak elvégzése azalábbiak szerint:Az építőmesteri és befejező munkák körébenépítési helyszín berendezés (ideiglenes energiahálózat, villamos áram vétel kiépítése, vízvezeték csatlakozás kiépítése, építésiiroda, szociális helyiségek, raktárak kialakítása, épület műszeres kitűzése),építés elkészítő és bontási munkák elvégzése (meglévő épület bontása és bontási hulladék elszállítása)földmunkák elvégzésemonolit beton - és vasbeton munkák elvégzésezsaluzási és vasalási munkák elvégzéseelőregyártott vasbeton szerkezetek szállítása, elhelyezése és szereléseacélszerkezetek kivitelezésetetőhéjalási munkák elvégzésehomlokzatok burkolási munkák elvégzésekőműves munkák elvégzésevakolatok kivitelezésealjzatok, szigetelések kivitelezéseipari padlók, szigetelések kivitelezésehomlokzati nyílászárók beépítésebelső ajtó nyílászárók beépítése,burkolatok kivitelezése,festés, mázolási munkák elvégzése,száraz építési munkák elvégzése,kiegészít munkák elvégzése.Az épületgépészeti munkálatok körébenfűtés szerelési (hőszigetelések, csővezetékek, szerelvények és berendezési tárgyak és termoventilátorok),gázszerelési (földmunka, felületképzés, közmű csővezetékek szerelvények, épületgépészeti csővezetékek, továbbáépületgépészeti szerelvényei és berendezési tárgyak),szellőzés szerelési (zsaluzás ás állványozás, hőszigetelés, szellőztető berendezések), valamintvíz - csatorna szerelési (földmunka, közmű csővezetékek szerelvények, hőszigetelések, továbbá épületgépészeti szerelvények ésberendezési tárgyak)munkák teljeskörű elvégzése.Az épületvillamossági munkálatok körébentartószerkezetek (kábeltálcák, védőcsövek és alépítményi hálózat) kialakítása,kábelezés (Erőátviteli és gyengeáramú kábelhálózat kiépítése),lámpatestek, szerelvények és elosztók szállítása és szerelése,EPH – földelés - villámvédelem kiépítése.A sporttechnológiai kivitelezés körében1 db elektromos mozgatású térelválasztó szerkezet szállítása és kivitelezése,labdajáték pályák festése,kézilabda és röplabda játék sporttechnológiai eszközeinek szállítása és kivitelezése,28 db 2részes és 21 db 3részes öltözőszekrény szállítása és szerelése,labdafogó hálók szállítása és szerelése.A külső út és közmű kivitelezési munkák körébencsapadékvíz csatorna építése,útépítés alépítményi és felépítményi munkáinak elvégzése266 m2 területen térkövezett út építése,24 db parkoló kialakítása,300 m2 területen gyeprácsos parkoló építésetereprendezési feladatok elvégzése500 m2 területen az épület környezetében parkosítási és füvesítési munkák elvégzése.Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 46. § (3) bek. alapján rögzíti, hogy az ajánlattételi felhívásban, közbeszerzésidokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagyvédjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezés alatt a „vagy
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU221 Győr-Moson-Sopron
sid : EKR000182962021
eid : 8799080805707
awarded_value : 595433020.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 1644161.31
id : 4642
sid : 8798928500016
name : Mosonmagyaróvári Kézilabda Club Sportegyesület
id : 3
name : 3
slug : 3
date : 2021-11-10
value_for_two : 595433020
value_for_two_eur : 1644161.31
name : Óvár Építőipari Kft.
id : 1353
slug : ovar-epitoipari-kft
value_for_three : 595433020
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 1644161.31
suppliers_id : 1353
value_eur : 1644161.31

0 : 2
suppliers_name : Óvár Építőipari Kft.
value : 595433020
2 : 595433020
id : 35839
date : 2021-09-28
deadline_date : 2021-10-25
deadline_length_days : 27
title : Hűtési rendszerek telepítése (796/2021)
category : constructions
description : Az 1. rész esetében: Az Országház F-osztály földszint 45-48. számú helyiségekhez hűtőberendezések telepítése feladat esetében: 4 db oldalfali osztott rendszerű hűtőberendezés és a hozzátartozó cső- és kábelvezetéki rendszer telepítése, valamint karbantartási feladatok; Az Országház Szerverterem szünetmentes tápellátását biztosító helyiség hűtési rendszerének cseréje feladat esetében: 2 db osztott rendszerű fokozott melegtűrésű ipari hűtőberendezés és a hozzátartozó cső- és kábelvezetéki rendszer telepítése, valamint karbantartási feladatok; Az Országház Telefonközpont átalakítása miatt új hűtőberendezés telepítése feladat esetében: 1 db kétegységes kialakítású osztott rendszerű ipari hűtőberendezés továbbá a hozzátartozó cső- és kábelvezetéki rendszer telepítése, valamint karbantartási feladatok. A 2. rész esetében: Az Országház Kupolateremhez tartozó hűtési rendszerek telepítése feladat esetében: 2 db VRF és 2 db légkezelő berendezés valamint a hozzátartozó cső- és kábelvezetéki rendszer, valamint karbantartási feladatok.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU11 Budapest
sid : EKR001242432021
eid : 8799721551179
awarded_value : 67329640.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 186513.86
id : 369
sid : 8796292281648
name : Országgyűlés Hivatala
id : 25
name : 25
slug : 25
date : 2021-11-09
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Hunitázs Műszaki és Kereskedelmi Kft
id : 3776
slug : hunitazs-muszaki-es-kereskedelmi-kft
value_for_three : 44402740
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 123002.69
suppliers_id : 3776
value_eur : 186513.86

0 : 4
1 : 3
suppliers_name : Hunitázs Műszaki és Kereskedelmi Kft
value : 67329640
3 : 44402740
4 : 22926900
id : 35775
date : 2021-09-07
deadline_date : 2021-09-24
deadline_length_days : 17
title : Útfelújítás Monorierdőn
category : constructions
description : Monorierdő Község Önkormányzata a Rózsa utca (Pacsirta utca és Fenyő utca között) 435 méteres szakaszát, a Csillag utca (Szabadság u. és 4. sz. főút között) 357 méteres szakaszát, valamint a Nefelejcs utca (Szabadság u. és 4. sz. főút között) 312 méteres szakaszát kívánja felújítani a Magyar Falu Program keretében. A felújítandó szakasz összesen 1.104 méter hosszú és 4,2 méteres burkolat szélességgel rendelkezik. Az utcákban szegély nem található, csak a Nefelejcs utca és a 4. sz. főút csatlakozásánál. A meglévő útpálya aszfalt burkolatú, leromlott állapotú. Az útpálya tervezett pályaszerkezete a felújításnál: - 4 cm AC11 aszfaltbeton kopóréteg - bitumenemulziós permetezés 0,7 kg/m2 - profilmarás, kátyúzás a megfelelő minőségű alépítménnyel rendelkező szakaszon A felújítás során a szükséges helyeken javasolt alkalmazni további 2,5-4 cm AC11 aszfaltbeton kiegyenlítő réteget. A padkák M22 mechanikai stabilizáció felhasználásával készülnek 10 cm vastagságban, tömörítéssel.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR001034712021
eid : 8799578944843
awarded_value : 25714010.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 71231.92
id : 1887
sid : 8796873159984
name : Monorierdő Község Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-09
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Príma-Út 2004.Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
id : 9785
slug : prima-ut-2004-epitoipari-es-kereskedelmi-beteti-tarsasag
value_for_three : 25714010
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 71231.92
suppliers_id : 9785
value_eur : 71231.92

0 : 3
suppliers_name : Príma-Út 2004.Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság
value : 25714010
3 : 25714010
id : 35542
date : 2021-09-20
deadline_date : 2021-09-28
deadline_length_days : 8
title : Zeneiskola épületének kiegészítő munkái
category : constructions
description : „Zeneiskola épületének kiegészítő munkái” CPV: 45262690-4 Leromlott állagú épületek felújítása 45000000-7 Építési munkák Beruházás helyszíne 6060 Tiszakécske Béke utca 162. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS: AZ ÉPÍTMÉNY RENDELTETÉSE: közoktatás nevelő és oktató intézmény (zeneiskola) A tervezett tevékenység összefoglaló leírása: meglévő épület felújítása. ELŐZMÉNYEK: Az eredeti tervek szerint elvégzendő munkák megkezdése előtt, de az épület kiürítése után, (a részletes és teljes feltárást követően) az alábbi, a felmérési tervektől eltérő állapotok kerültek rögzítésre: 1. Az épület dél-keleti homlokzatán meglévő fszt-10 helyiséget magában foglaló toldalék épületrész szerkezeti állapota nem megfelelő, a toldalék épületrész alapozásának hiányosságai miatt, a toldalék épületrész a főépülettől elmozdult. Visszaállítására nincs lehetőség, ezért a toldalék építmény rész újjáépítése szükséges. A toldalék építményrészt teljes egészében el kell bontani (tetőhéjalás és tetőszerkezet, födémszerkezet, külső térelhatároló falazat, padlószerkezet). A meglévő kubatúra visszaállítása céljára új sávalap, új talpgerenda, új padlószerkezet, új külső térelhatároló 30 cm vastagságú Porotherm N+F falazat, födémkoszorú, borított gerendás fa födémszerkezet, új tetőszerkezet, új tetőfedés a meglévő anyagból, tervezett. 2. A fszt-16-17-18-19 helyiségek alkotta, szintén toldalék épületrész dél-keleti folyosó falazata alap nélkül készült. A belső vályogtégla teherhordó falazat szintén alapozás nélküli, állékonysága nem megfelelő, aláfalazás és falazatcsere szükséges. A fszt-19 helyiség észak keleti vályogtégla falazatának állékonysága nem megfelelő, újjáépítése szükséges. A toldalék épületrész részleges visszabontása és újjáépítése tervezett. A meglévő kubatúra visszaállítása céljára a külső térelhatároló falak alatt beton sávalap, a belső teherhordó fal alatt aláfalazás készül. Az alapokon monolit vasbeton talpgrenda, és új padlószerkezet (eredeti tervek szerint) tervezett. A fszt-19 folyosó helyiség falazata Porotherm N+F téglából, az észak keleti fal kisméretű téglából készüljön. Az épületrész falazatain födémsík alatt vasbeton koszorú tervezett. Az új födém szerkezet borított gerendás fa födém, alsó síkon 2 réteg tűzálló gipszkarton burkolattal. A fa tetőszerkezetet az eredeti síkon újjá kell építeni. A tetőfedés itt új hornyolt égetett agyagcserép, natúr vörös színben. 3. A fszt-16-17-18-19 helyiségek alkotta toldalék épületrész és a főépület épületrész találkozásánál, a főépületen meglévő oromfal a síkból kimozdult, újjá kell építeni. Födémsíkon monolit vasbeton gerendáról induló, 30 cm vastagságú Porotherm N+F falazat tervezett, monolit vasbeton ferde koszorúval lezárva. Mivel a tervezés időszakában az iskola épület használatban volt, a szükséges feltárások csak lokálisan készülhettek el, és azokon a helyeken nem ez a műszaki állapot volt a jellemző, kijelenthető, hogy a most tervezett szerkezet megerősítési illetve szerkezet rekonstrukciós munkák előre nem voltak láthatóak, a legkörültekintőbb tervezés és gondosság mellett sem. A korábban végzett felújításoknak köszönhetően a falszerkezetek (új vakolatok, illetve homlokzatburkolatok) ép, és megfelelő állapotúnak voltak tekinthetőek. A korábbi felújítások során a falazatokat is felújították, mind külső, mind belső oldalon, a falazatokat vastag cementvakolattal látták el, így a falazatok általános állapotát a részleges, helyenkénti feltárások alapján nem volt lehetséges megállapítani. Az így, szakszerűtlenül felújított falazatokon, alapozási illetve állékonysági problémák meglétére utaló repedések, elmozdulások egyáltalán nem voltak láthatók. A korábbi felújítási munkák a meglévő alapozási, szerkezeti problémákat elfedték. A falazatok tartószerkezeti problémáit, csak a teljes felületen történő feltárás mutatta meg. A szükséges megerősítéséket, tartószerkezeti elemcseréket követően az épület tartószerkezetei meg fognak felelni a velük szemben támasztott követelményeknek. Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét műszaki leírás és tételes ára
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU331 Bács-Kiskun
sid : EKR001172162021
eid : 8799698515275
awarded_value : 80652276.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 223419.70
id : 522
sid : 8796603741488
name : Tiszakécske Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-09
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen MűködőRészvénytársaság
id : 794
slug : horvath-epitomester-epitoipari-zartkoeruen-mukoedoreszvenytarsasag
value_for_three : 80652276
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 223419.7
suppliers_id : 794
value_eur : 223419.7

0 : 3
suppliers_name : Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen MűködőRészvénytársaság
value : 80652276
3 : 80652276
id : 35337
date : 2021-09-16
deadline_date : 2021-10-05
deadline_length_days : 19
title : Napköziotthonos óvoda bővítése
category : constructions
description : A tervezési területen egy meglévő épület áll, ami jelenleg óvodaként funkcionál. Az építtető ezt kívánja bővíteni. Az épület földszintes, teljes egészében alápincézetlen. Az építtető az épületet keleti irányban szeretné bővíteni, az udvar irányába. A bővítés során öltözők és vizes helyiség jön létre. A meglévő konyhából foglalkoztatót kíván kialakítani. A meglévő épület nyugati épületszárnyánál utólagos talajnedvesség elleni szigetelés készül, a csoportszobák és foglalkoztató helyiségek aljzata cserélve lesz, falai új festést kapnak. A toldalék épületrész új alappal és új fallal épül. Az új fal és alap a meglévőhöz csatlakoztatva készül. Az épület tetőszerkezete megmarad, az új épületrész 35°-os fogópáras fedélszékje a meglévőhöz csatlakozik, illetve egyik részen lapostetős kialakítással készül. A meglévő épületrész új aljzatot és homlokzatszigetelést kap. Az épület fűtését és melegvíz ellátását a meglévő gázkazán biztosítja gépészeti tervfejezet szerint. Az épületről lefolyó csapadékvíz saját területen kerül gyűjtésre, elszikkasztásra. A tervezett bővítés során az épület beépítési paraméterei az alábbiak szerint változnak. BEÉPÍTÉSI ADATOK: Meglévő beépítési adatok: Beépítési mód: oldalhatáronálló Telek területe: 1099 m2 Beépített alapterületet: 401,78m2 Telek beépítettsége: 36,56 % Burkolt felület: 98,63 m2 Zöldterület: 598,59m2 = 54,46 % Építménymagasság: 4,09 m Szintterület mutató: 0,36 Tervezett beépítési adatok: Beépítési mód: oldalhatárononálló Telek területe: 1099 m2 Beépített alapterületet: 439,11m2 Telek beépítettsége: 39,95 % Burkolt felület: 62,11 m2 Zöldterület: 597,78 m2 = 54,39 % Építménymagasság: 4,09 m Szintterület mutató: 0,399 TERVEZETT HELYISÉGLISTA: Szélfogó kerámia 2,75 m2 Előtér kerámia 16,71 m2 Logopédia lam.parketta 3,81 m2 Iroda lam.parketta 4,53 m2 Közlekedő kerámia 3,16 m2 Vezetői iroda kerámia 13,52 m2 Mosdó kerámia 2,66 m2 Wc kerámia 1,48 m2 Öltöző kerámia 13,05 m2 Öltöző kerámia 16,31 m2 Előtér kerámia 7,01 m2 Tak.szer. kerámia 3,00 m2 Közlekedő kerámia 28,85 m2 WC+ Mosdó kerámia 22,68 m2 Csoportszoba lam.parketta 38,81 m2 Csoportszoba lam.parketta 37,34 m2 Közlekedő kerámia 6,32 m2 Tálaló kerámia 15,77 m2 Foglalkoztató lam.parketta 30,34m2 Előtér kerámia 5,54 m2 Kazán kerámia 3,96 m2 Szélfogó kerámia 4,79 m2 Raktár kerámia 4,22 m2 Mosogató kerámia 6,97 m2 Mosókonyha kerámia 5,89 m2 Vegyi sz. kerámia 2,04 m2 Sószoba kerámia 5,72 m2 Közlekedő kerámia 6,28 m2 Öltöző kerámia 10,37 m2 Zuhanyzó kerámia 1,92 m2 Wc kerámia 1,27 m2 Személyzeti kerámia 5,63 m2 Előtér kerámia 7,37 m2 Raktár kerámia 8,44 m2 Összesen: 348,51 m2 TERVEZETT HASZNOS ALAPTERÜLET ÖSSZESEN: 348,51 m2 Egyéb részletek a műszaki dokumentációban, az árazatlan költségvetésben és a szerződéstervezetben. A napelem külön eljárás eredményeképpen kerül fel az épületre. Az épület kivitelezőjének a feladata a napelemes rendszer villámvédelembe való bekötése és villamos elosztóban a leágazás (biztosítás ) kiépítése. Más feladata a napelem kapcsán nincs.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU221 Győr-Moson-Sopron
sid : EKR001092402021
eid : 8799616496971
awarded_value : 57586683.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 159524.32
id : 4450
sid : 8798388352304
name : Sopronhorpács Község Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-09
value_for_two : 57586683
value_for_two_eur : 159524.32
name : BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT
id : 4225
slug : bauwerk-n-epitoipari-kft
value_for_three : 57586683
value_for_one_eur : 0
count : 1
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 159524.32
suppliers_id : 4225
value_eur : 159524.32

0 : 2
suppliers_name : BAUWERK-N ÉPITŐIPARI KFT
value : 57586683
2 : 57586683
id : 35330
date : 2021-10-04
deadline_date : 2021-10-20
deadline_length_days : 16
title : Közútfejlesztés Piliscsabán
category : constructions
description : 1. rész: József Attila utca felújítása: Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval 65 m3 "K" szegély készítése 430 fm Süllyesztett szegély építése 35 fm Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése 40,6 m3 2. rész: Kálmán király király útja útszakasz építése: Földműépítés anyagnyerőhelyről, legalább M2 minőségű töltésanyagból 1450 m3 Kőmatrac építése 10 m3 AC-11 kötő réteg 15,5 m3 AC-11 kopó réteg 15,5 m3 Kiemelt szegély építése 16 fm Rézsüburkolat építése terméskőből 45 m2 A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás a kiviteli tervek, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza. Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljeskörű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
phase : E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz
phase_en : Contracting and performance phase
place : HU120 Pest
sid : EKR001250172021
eid : 8799724074315
awarded_value : 66954601.00
awarded_currency : HUF
awarded_value_eur : 185474.95
id : 2604
sid : 8796455367984
name : Piliscsaba Város Önkormányzata
id : 2
name : 2
slug : 2
date : 2021-11-09
value_for_two : 0
value_for_two_eur : 0
name : V.V.Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
id : 9757
slug : v-v-gep-ipari-kereskedelmi-es-szolgaltato-kft
value_for_three : 0
value_for_one_eur : 0
count : 2
value_for_one : 0
value_for_three_eur : 0
suppliers_id : 9757
value_eur : 185474.95

0 : 4
suppliers_name : V.V.Gép Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
value : 66954601
4 : 45625999
Impresszum Adatvédelem AFSZ

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás